"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska, Litteratur för en ny värld? - Skönlitteratur och hållbar utveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: German, Fiction for a New World? - Literature and Sustainable Development

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 1TY058

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-03-04

Innehåll

I kursen ingår studier av teorier om "ecocriticism" och "Kulturökologie" och diskussion av litteraturens roll för att förverkliga hållbarhetsmålen. Utifrån detta analyseras tyskspråkiga litterära verk som på olika sätt gestaltar hållbarhetstemat. Vidare ingår fördjupade studier i litteraturvetenskaplig forskning och träning i självständig användning av aktuell forskningslitteratur.

Kursen består av två delkurser:

1. Litteraturvetenskapliga perspektiv på hållbarhet, 5,5 hp
2. Individuell analysuppgift, 2 hp

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande
Kunskap och förståelse

  • kunna uppvisa fördjupade kunskaper i germanistisk litteraturvetenskap gällande modern skönlitteratur
  • kunna redogöra för begreppen "ecocriticism" och "Kulturökologie" inom modern litteraturforskning

Färdighet och förmåga

  • kunna tillämpa och kritiskt reflektera över resultat av teoribildningen inom "ecocritism" och "Kulturökologie" vid analys av litterära verk
  • visa förtrogenhet med gängse begreppsapparat och metodik inom litteraturvetenskaplig forskning och kunna tillämpa dessa vid analys av olika typer av tyskspråkiga texter
  • självständigt kunna använda sig av tyskspråkig sekundärlitteratur inom litteraturvetenskap
  • utifrån relevant forskning kunna presentera ett litterärt verk och leda diskussioner kring det
  • på ett vetenskapligt sätt kunna argumentera för sina analyser
  • presentera den individuella uppgiften enligt vetenskapliga principer och på god tyska

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt kunna granska vetenskaplig argumentation
  • kunna planera och genomföra ett projektarbete i enlighet med forskningsetiska riktlinjer.

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/6.
Univ: Minst 90 hp tyska i vilka ska ingå minst 7,5 hp litteraturvetenskap i intervallet 61-90 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av seminarier och handledning.

Examination

All examination genomförs på tyska.

Delkurs 1 examineras genom bedömning av bidrag till seminarier och redovisning av mindre uppgifter.
Delkurs 2 examineras genom bedömning av en individuell analysuppgift som redovisas muntligt och skriftligt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

Delkurs 1 bedöms med något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Den individuella uppgiften med något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att få betyget Väl godkänd på kursen krävs att den individuella uppgiften bedömts med detta betyg.  

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

Ecocriticism : eine Einführung
Dürbeck Gabriele, Stobbe Urte
Köln : Böhlau Verlag : 2015 : 315 pages :
ISBN: 9783412501655
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Zapf Hubert
Literaturwissenschaft
Ingår i:
Nachhaltigkeit interdisziplinär
Wien : Böhlau Verlag : [2019] : 438 Seiten :
Obligatorisk

Artiklar hämtade från internet eller UB tillkommer, c:a 150 sidor.

Nedanstående litterära texterna läses i angiven eller innehållsligt likvärdig utgåva.

Schätzing Frank
Der Schwarm : Roman
13. Aufl. : 2005 : 989 s. :
ISBN: 3596164532
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Trojanow Ilija.
Eistau : Roman
München : Carl Hanser : c2011. : 171 p. :
ISBN: 9783446237575
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Somniavero : ein Zukunftsroman
Stürzer Anja, Dürr Julia
Neuauflage : Essen : Oldib Verlag : [2021] : 211 Seiten :
https://d-nb.info/1229643796/04
ISBN: 9783939556855
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Klobouk Alexandra
Polymeer : eine apokalyptische Utopie
Dt. Erstausg. : Berlin : Onkel & Onkel : 2012 : [24] Bl. :
http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3935784&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm
ISBN: 9783940029911
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Litteratur till den individuella fördjupningen väljs i samråd med läraren.