Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Undervisning och kvalitetsutveckling i förskola respektive fritidshem, 15 hp

Engelskt namn: Teaching and Quality Development in Preschool and School-age Educare respectively

Denna kursplan gäller: 2021-09-06 och tillsvidare

Kurskod: 6PE278

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogisk yrkesverksamhet: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2019-01-25

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-08

Innehåll

Gemensamt för båda modulernas innehåll är fokuseringen på förskola respektive fritidshem och deras styrdokument, undervisning och kvalitetsutveckling samt gemensamma centrala nyckelbegrepp för deras uppdrag.

Modul 1. Undervisning och kvalitet i förskola respektive fritidshem
[Teaching and Quality in Preschool and School-age Educare respectively]

Modulen innehåller studier och analyser av förskola och fritidshem, deras likheter och olikheter, ur samhälls-, styrnings- och innehållsperspektiv. Fördjupade studier ingår om deras utveckling efter inträdet i utbildningssektorn. Nyckelbegrepp för förskola och fritidshem diskuteras och analyseras i relation till kvalitetsutvecklingsarbete och teorier om lärande och utveckling.  Modulens hela innehåll studeras i relation till gällande styrdokument.

Modul 2. Utvecklingsarbete i förskola respektive fritidshem
[Developing Work in Preschool and School-age Educare respectively]

Utifrån fördjupade kunskaper om förskolans eller fritidshemmets uppdrag samt en kartläggning av en förskolas eller ett fritidshems utvecklingsbehov ingår planering av ett mindre kvalitetsutvecklingsarbete. Utvecklingsarbeten granskas kritiskt i relation till valfria nyckelbegrepp i kursens modul 1 samt diskuteras med hjälp av teorier om lärande och kvalitetsutveckling samt ur ett samhälls-, styrnings- eller innehållsperspektiv.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Undervisning och kvalitet i förskola respektive fritidshem
[Teaching and Quality in Preschool and School-age Educare respectively]

För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra och jämföra det som förenar förskola och fritidshem ur samhälls-, innehålls- och styrningsperspektiv 
  • urskilja och analysera skillnader mellan förskolans och fritidshemmets pedagogiska praktiker med stöd av lärande och utvecklingsteorier
  • visa fördjupad förståelse av förskolans eller fritidshemmets utveckling och uppdrag under tiden inom utbildningssektorn
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • identifiera, analysera och problematisera kursens centrala nyckelbegrepp i relation till förskolans eller fritidshemmets komplexa uppdrag och teorier om lärande och utveckling

Modul 2. Utvecklingsarbete i förskola respektive fritidshem
[Developing Work in Preschool and School-age Educare respectively]

För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • analysera och kritiskt granska en förskoleverksamhet eller en fritidshemsverksamhet i relation till rådande styrdokument
Färdighet och förmåga
  • självständigt planera och formulera ett utvecklingsarbete med utgångspunkt i styrdokument och en pedagogisk verksamhets utvecklingsbehov inom ett avgränsat område samt presentera det i text i enlighet med anvisningar som ges i kursen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt granska, analysera och diskutera ett utvecklingsarbete utifrån minst fyra av de nyckelbegrepp som definierats, analyserats och problematiserats i modul 1
  • diskutera utvecklingsarbetenas relevans utifrån samhälls- styrnings- och innehållsperspektiv 

Behörighetskrav

Lärarexamen (dvs förskollärare, grundlärare fritidshem, grundlärare F-9, ämneslärare, yrkeslärare, speciallärare), studie- och yrkesvägledarexamen, specialpedagogexamen, eller motsvarande äldre examen i någon av dessa. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och grupphandledning. De studerandes lokala villkor och inriktning utgör viktiga utgångspunkter för uppgifter i kursen. I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets gällande schema, studieguide eller motsvarande.

Examination

Kursen examineras fortlöpande med individuella skriftliga inlämningsuppgifter, i samband med två obligatoriska seminarier, en nätbaserad gruppövning, samt eget utvecklingsarbete som presenteras skriftligt och diskuteras vid ett avslutande seminarium. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema, studieguide eller motsvarande.

Modul 1. De obligatoriska seminarierna och de skriftliga inlämningsuppgifterna bedöms gemensamt med VG, G eller U. Den nätbaserade gruppövningen bedöms med G eller U.

Modul 2. Det individuella utvecklingsarbetet, som presenteras och ventileras i ett obligatoriskt seminarium, bedöms med betygen VG, G eller U. Dessutom diskuteras utvecklingsarbetena utifrån ett samhälls-, styrnings- och innehållsperspektiv. Diskussionen bedöms med betygen G eller U. 

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna i de två modulerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att analysera och problematisera med stöd av teoretiska begrepp och att studenten fått VG på prov om minst 12hp och G på 3hp 

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall kursen upphör att gälla eller om kursplanen genomgår större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från att denna kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 36

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

Lager Karin
Att undervisa i fritidshem : omsorg, lärande och utveckling i en helhet
Ingår i:
Educare [Elektronisk resurs]
Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola : 2009 : 102 s. : sid. 51-68 :
https://ojs.mau.se/index.php/educare/article/view/381
Obligatorisk

Att utveckla utbildningspraktiker : analys, förståelse och förändring genom teorin om praktikarkitekturer
Henning Loeb Ingrid, Langelotz Lill, Rönnerman Karin
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 291 sidor :
ISBN: 9789144132129
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Compensating for unequal childhoods [Elektronisk resurs] : practitioners’ reflections on social injustice in leisure-time centres
Hjalmarsson Maria, Odenbring Ylva
Routledge : 2019 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-71291
Obligatorisk

Jensen Mikael
Den fria tidens lärande
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 183 s. :
ISBN: 978-91-44-07440-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt
Falkner Carin, Ludvigsson Ann
SKL, Kommunförbundet Skåne : 2016 :
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1033918/FULLTEXT01.pdf
Obligatorisk

Andersson Birgit
Fritidshemmets utveckling ur ett styrningsperspektiv
Ingår i:
Fritidshemmets pedagogik i en ny tid
Gleerups Utbildning AB : 2020 : sid. 35-58 :
Obligatorisk

Haglund Björn
Fritidshemmets vardagspraktik i ett nytt diskursivt landskap
Ingår i:
Educare [Elektronisk resurs]
Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola : 2009 : 102 s. : sid. 64-85 :
https://www.mah.se/upload/FAKULTETER/LS/Publikationer/EDUCARE/Educare%202016.1.pdf
Obligatorisk

Från kvalitet till meningsskapande : postmoderna perspektiv - exemplet förskolan
Dahlberg Gunilla, Moss Peter, Pence Alan
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 328 s. :
ISBN: 9789147111725
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Slutrapport
Förskolans kvalitet och måluppfyllelse : ett treårigt regeringsuppdrag att granska förskolan
Ingår i:
Skolinspektionen [Elektronisk resurs]
2014-12-29T12:00:00+01:00 :
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/regeringsrapporter/2018/forskolans-kvalitet-och-maluppfyllelse/
Obligatorisk

Huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet [Elektronisk resurs]
Skolinspektionen : 2017-11-13T10:00:00+01:00 :
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/huvudmannens-styrning-och-ledning-av-forskolans-kvalitet
Obligatorisk

I mötet mellan lekens frihet och undervisningens målorientering i förskolan [Elektronisk resurs]
Björklund Camilla, Palmér Hanna
Lärarstiftelsen; Lärarförbundets vetenskapliga råd; Lärarförlaget : 2019 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-81349
Obligatorisk

Lager Karin
I spänningsfältet mellan kontroll och utveckling : en policystudie av systematiskt kvalitetsarbete i kommunen, förskolan och fritidshemmet
Göteborg : Acta universitatis Gothoburgensis : 2015 : 109 s. :
http://hdl.handle.net/2077/40661
ISBN: 978-91-7346-855-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Lager Karin
Leisure-time centres : social pedagogical tradition in educational practice
Ingår i:
Early child development and care.
London : Gordon and Breach Sci. Publ. : 1971- :
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03004430.2018.1429425
Obligatorisk

Lekresponsiv undervisning - ett undervisningsbegrepp och en didaktik för förskolan
Pramling Niklas, Wallerstedt Cecilia
Ingår i:
Forskning om undervisning och lärande [Elektronisk resurs]
Stockholm : Stiftelsen SAF i samverkan med Lärarförbundet : 2009- : 7 : sid. 7-22 :
https://forskul.se/wp-content/uploads/2019/03/ForskUL_vol7_nr1_2019_s7-22.pdf
Obligatorisk

Holmberg Linnéa
Lärande genom demokratiska önskemål - pastoral omsorg i fritidshem
Ingår i:
Pedagogisk forskning i Sverige
Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet : 1996- : 22 :
https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/1440
Obligatorisk

Lundström Ulf
Lärares professionella autonomi under New Public Management-epoken [Elektronisk resurs]
2018 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-150916
Obligatorisk

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Skolverket : 2019 :
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019
Obligatorisk
Läsanvisning: s 5-17 och 22-25

Läroplan för förskolan : Lpfö 18
Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327364
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vallberg Roth Ann-Christine
Läroplaner för de yngre barnen : Utvecklingen från 1800-talets mitt till idag
Ingår i:
Pedagogisk forskning i Sverige
Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik : 1996- : 6 : sid. 241–269 :
https://www.mah.se/pages/27838/vallbergroth%5B1%5D.pdf
Obligatorisk

Om nödvändigheten av undervisning i förskolan - Exemplet Matematik
Björklund Camilla, Pramling Samuelsson Ingrid, Reis Maria
Ingår i:
Barn
Trondheim : Norsk senter for barneforskning, Norges teknisk-vitenskapelige universitet : 2014 : 132 s. : 36 :
https://www.ntnu.no/ojs/index.php/BARN/article/view/2895
Obligatorisk

Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund
Riddersporre Bim, Bruce Barbro
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 281 s. :
ISBN: 9789127147072
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Skolförbättring genom aktioner : verksamheter i skola, förskola och fritidshem möter forskning
Ekholm Mats, Forssten Seiser Anette, Söderström Åsa
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 191 sidor :
ISBN: 9789144149905
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Skolutveckling genom samtal
Sternudd-Groth Mia-Marie, Evermark Monica
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 332 sidor :
ISBN: 9789144133355
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jonsson Kristina
Socialt lärande : arbetet i fritidshemmet
Västerås : Mälardalen University : 2018 : 83 sidor :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-40191
ISBN: 9789174853971
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Språkundervisning i förskolan : Teoretiska principer och empiriska exempel
Björk-Willén Polly, Pramling Niklas, Simonsson Maria
Ingår i:
Barn
Trondheim : Norsk senter for barneforskning, Norges teknisk-vitenskapelige universitet : 2014 : 132 s. : 36 :
https://www.ntnu.no/ojs/index.php/BARN/article/view/2896
Obligatorisk

Styrning och ledning av svensk förskola och skola : en introduktion
Ringarp Johanna, Nihlfors Elisabet
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 101 sidor :
ISBN: 978-91-40-69230-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Systematiskt kvalitetsarbete : för skolväsendet
Andra upplagan : [Stockholm] : Skolverket : 2015 : 52 sidor :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789175591568
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Håkansson Jan
Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem : strategier och metoder
3 uppl. : Studentlitteratur AB : 2021 : 232 sidor :
ISBN: 9789144152936
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Undervisning i fritidshemmet [Elektronisk resurs]
Skolinspektionen : 2018-01-29T10:00:00+01:00 :
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/undervisning-i-fritidshemmet
Obligatorisk

Undervisning i förskolan : En kunskapsöversikt
Sheridan Sonja, Williams Pia
Ingår i:
Skolverket [Elektronisk resurs]
Stockholm : Skolverket : 20??- :
https://www.skolverket.se/portletresource/4.6bfaca41169863e6a65d9f5/12.6bfaca41169863e6a65d9fe?file=3932
Obligatorisk

Undervisning i förskolan : Holistisk förskoledidaktik byggd på lek och utforskande
Nilsson Monica, Lecusay Robert, Alnervik Karin
Ingår i:
Forskning om undervisning och lärande [Elektronisk resurs]
Stockholm : Stiftelsen SAF i samverkan med Lärarförbundet : 2009- : 28 : sid. 9-32 :
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1229722/FULLTEXT01.pdf
Obligatorisk

Undervisning i fritidshemmet : inom områdena språk och kommunikation samt natur och samhälle
Ingår i:
Skolinspektionen [Elektronisk resurs]
2014-12-29T12:00:00+01:00 :
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2018/undervisning-i-fritidshemmet/
Obligatorisk

Undervisning i relation till omsorg och lärande i förskola : Flerstämmig undervisning i didaktisk (o)takt?
Vallberg Roth Ann-Christine, Holmberg Ylva
Ingår i:
Pedagogisk forskning i Sverige
Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet : 1996- : 24 : sid. 29-56 :
https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/1478/1743
Obligatorisk

Walk-and-Talk conversations [Elektronisk resurs] : A way to elicit children’s perspectives and prominent discourses in school-age educare
Klerfelt Anna, Haglund Björn
2014 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-25216
Obligatorisk

Fler artiklar kan tillkomma.