Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Uppsats i kostvetenskap C, 15 hp

Engelskt namn: Examination Project

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 2KN067

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2018-11-26

Reviderad av: Prefekten, 2020-11-30

Innehåll

Kursen innefattar praktisk tillämpning av vetenskaplig metod inom något område av ämnet kostvetenskap. Arbetet sker självständigt under handledning och presenteras i en uppsats. Såväl presentation och försvar av den egna uppsatsen som opposition av annan studerandes uppsats ingår i kursen.

Kursen består av två moduler:
 1. Projektplaneringoch inledande analysarbete (Project planningand initial analysis) 6 hp.
 2. Analys samt produktion, presentation och försvar av uppsats (Analysis, and production, presentation and defence of thesis) 9 hp

Förväntade studieresultat

Modul 1. Projektplanering och inledande analysarbete, 6 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga
 • Identifiera och formulera en avgränsad kostvetenskaplig forskningsfråga.
 • Inom givna tidsramar planera bearbetning och analys av insamlat material i enlighet med relevant forskningsmetod.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Inom givna tidsramar motivera bearbetning och analys av insamlat material i enlighet med relevant forskningsmetod
 • Tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt. 

Modul2. Analys samt produktion, presentation och försvar av uppsats, 9 hp.
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga
 • Söka, samla och integrera relevant vetenskaplig litteratur i relation till den egna forskningsfrågan.
 • Bearbeta och analysera insamlade data med vetenskapligt vedertagna metoder.
 • Presentera resultat som relaterar till den egna forskningsfrågan.
 • Självständigt producera en uppsats inom givna tidsramar i enlighet med etablerade vetenskapliga normer gällande språkbruk och formalia.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Utvärdera och diskutera den valda forskningsmetodens styrkor och begränsningar i relation till den egna forskningsfrågan.
 • Värdera, kritiskt tolka och diskutera egna forskningsresultat i relation till relevant vetenskaplig litteratur.
 • Dra slutsatser som har stöd i uppsatsens resultat.
 • Diskutera samhällsrelevans i relation till egna forskningsresultat.
 • Tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt.
 • Självständigt presentera, diskutera och försvara sin uppsats.
 • Granska, värdera och diskutera andra studenters uppsatser.

Behörighetskrav

Kostvetenskap A och Kostvetenskap B, samt genomgått 15 hp Kostvetenskap på C-nivå inklusive godkänt betyg från 7,5 hp vetenskaplig metod eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Uppsatsen genomförs normalt i par med kontinuerlig handledning och obligatorisk medverkan i seminarier. Om studenter vill skriva annat än parvis ska detta diskuteras med kurssamordnare. Preliminärt val av ämne för uppsatsen görs av studenten i samråd med kurssamordnare.  Val av forskningsfråga och relevant vetenskaplig metod görs av studenten i samråd med handledare.
 
Handledningsresurs ska nyttjas av studenten under den termin som studenten är förstagångsregistrerad på kursen, eller senast under nästkommande termin. Om studenten inte avser att nyttja handledningsresurs i enlighet med detta uppmanas studenten att kontakta kursansvarig och studierektor.

Examination

Modul 1.
Examination sker genom inlämning av underlag inför obligatoriska seminarier (projektplan, planerad metod respektive analysplan) samt aktivt deltagande i dessa. På modulen sätts betyget U eller G.
 
Modul 2.
Examination sker genom bedömning av det självständiga arbetet vilket inkluderar arbetsprocess, författande, presentation och försvar. Vidare krävs en godkänd opposition på ett annat arbete på lägst samma nivå.

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på 9 hp.
Eventuella revideringar skall ske efter examinators anvisning inom den tid som examinator anger.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Studerande som underkänts vid ett examinationstillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända examinationer på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 3

MAGISTERUPPSATS I KOSTVETENSKAP 15.0 HP

Rekommenderad litteratur

Att skriva PM/ Rapporter/ Uppsatser. Umeå: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
Institutionen för kost- och måltidsvetenskap :
Obligatorisk
Läsanvisning: Senaste versionen

Övrig litteratur (bestäms i samråd med handledaren)

Allmänt om uppsatsskrivande

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
ISBN: 9789147113644
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
ISBN: 9789144097329
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera
Björklund Maria, Paulsson Ulf
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 147 s. :
ISBN: 978-91-44-05985-3
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Strömquist Siv
Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
Sjunde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 180 sidor :
ISBN: 9789144133843
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Schött Kristina
Studentens skrivhandbok
3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
ISBN: 9789147114085
Se bibliotekets söktjänst

Trost Jan
Att vara opponent
2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 66 s. :
ISBN: 9789144095066
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Förståelse, beskrivning och förklaring : introduktion till samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete
Jacobsen Dag Ingvar, Järvå Håkan, Wallin Bitte
2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 327 s. :
ISBN: 978-91-44-08142-7
Se bibliotekets söktjänst

God forskningssed [Elektronisk resurs]
Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
ISBN: 978-91-7307-352-3
Se bibliotekets söktjänst

Kvantitativ metod

Ejlertsson Göran
Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik
3. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 163 s. :
ISBN: 9789144101637
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Ejlertsson Göran
Statistik för hälsovetenskaperna
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 279 sidor :
ISBN: 9789144122694
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Introduktion till SPSS
Institutionen för kost- och måltidsvetenskap :
Läsanvisning: Senaste versionen (43 sid)

Enkätboken
Trost Jan, Hultåker Oscar
5., [moderniserade och rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 178 s. :
ISBN: 9789144115450
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Wahlgren Lars
SPSS steg för steg
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 198 s. :
ISBN: 978-91-44-08340-7
Se bibliotekets söktjänst

Kvalitativ metod

Forskningsintervjun : tekniker och genomförande
Gillham Bill, Jamison Gromark Emily
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 229 s. :
ISBN: 978-91-44-04012-7
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Wibeck Victoria
Fokusgrupper : om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod
2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 178 s. :
ISBN: 978-91-44-05856-6
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Trost Jan
Kvalitativa intervjuer
4., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 165 s. :
ISBN: 978-91-44-06216-7
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Kostundersökningsmetodik

Nygren Charlotte
Forskning om kost och hälsa. Att tolka och förstå vetenskapen
Inst för kostvetenskap : 2015 :
Elektronisk version

Perspective: An Extension of the STROBE Statement for Observational Studies in Nutritional Epidemiology (STROBE-nut) [Elektronisk resurs] : Explanation and Elaboration
Hörnell Agneta, Berg Christina, Forsum Elisabet, Larsson Christel, Sonestedt Emily, Akesson Agneta, Lachat Carl, Hawwash Dana, Kolsteren Patrick, Byrnes Graham, De Keyzer Willem, Van Camp John, Cade Janet E., Greenwood Darren C., Slimani Nadia, Cevallos Myriam, Egger Matthias, Huybrechts Inge, Wirfalt Elisabet
AMER SOC NUTRITION-ASN : 2017 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-140047

Dessutom finns följande resurs i Cambro: Inspelad föreläsning kring kvalitativ metod, enkätundersökningar, vetenskapligt skrivande och SPSS