"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utbildning och arbetsmarknad I, 7,5 hp

Engelskt namn: Education and the Labour Market

Denna kursplan gäller: 2014-12-22 och tillsvidare

Kurskod: 6ST001

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Utbildningsledarskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2007-05-30

Reviderad av: Prefekten, 2014-12-22

Innehåll

Kursen behandlar utbildning och arbetsmarknad i Sverige i bred bemärkelse. Centrala begrepp som kvalifikation och kompentens bildar utgångspunkt för att studera relationen mellan individer och olika system inom utbildningssektorn, inom arbetsliv och arbetsmarknad. Olika utvecklingslinjer i den svenska och internationella debatten studeras och kopplas genom studenternas självständiga arbete till konkreta arbetsmarknads- och utbildningsmiljöer i Sverige. Kursens centrala inslag är genomförandet av egna kvalitativa intervjuer och författandet av en rapport som seminariebehandlas i slutet av kursen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna

 • redogöra för centrala begrepp som behandlas i kursen
 • redogöra för olika tolkningar av dessa begrepp
 • visa förståelse för att dessa tolkningar får olika konsekvenser för enskilda individer och grupper av individer inom utbildningssektorn och inom arbetslivet
 • granska andras rapportuppgifter på ett konstruktivt sätt

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna

 • formulera ett forskningsproblem med relevans för kursens innehåll, som kan undersökas med hjälp av kvalitativa intervjuer
 • författa en rapportuppgift som baserar sig på egna kvalitativa intervjuer

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna

 • reflektera över den egna rapportens styrkor och svagheter

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Ett mindre antal föreläsningar och seminarier genomförs men kursen baseras i huvudsak på självständigt arbete. Som stöd i arbetet med rapportuppgiften erbjuds handledning. Närvaro vid det avslutande seminariet då rapportuppgifterna ventileras är obligatorisk. Den som inte närvarar vid detta tilldelas en ytterligare uppgift.

Examination

Kursen examineras med:

 • en skriftlig rapportuppgift. Betygsskalan som tillämpas för denna är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG).
 • en presentation av den egna rapporten. Betygsskalan som tillämpas för denna är Underkänd (U) och Godkänd (G).
 • en kritisk granskning av en annan rapport. Betygsskalan som tillämpas för denna är Underkänd (U) och Godkänd (G).

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.
 

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med kursvärdering.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 52

  Observera att kurslitteraturen kan revideras inför varje nytt kurstillfälle.

  Arbetslivet
  Bengtsson Mattias, Berglund Tomas
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 530 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11332-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Utvalda delar obligatoriska.

  Spjälorna i buren : en arbetsplatsstudie av ojämlikhet mellan kvinnor och män, invandrade och infödda
  Boréus Kristina, Mörkenstam Ulf
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-44-05642-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  En fråga om klass : levnadsförhållanden, livsstil, politik
  Oskarson Maria, Bengtsson Mattias, Berglund Tomas
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 265 s. :
  ISBN: 978-91-47-09507-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Rapportboken : hur man skriver uppsatser, artiklar och examensarbeten
  Eriksson Lars Torsten, Wiedersheim-Paul Finn
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 80 s. :
  ISBN: 978-91-47-08845-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lundin Martin
  Arbetsmarknadspolitik : om privata komplement till Arbetsförmedlingen
  Ingår i:
  Konkurrensens konsekvenser
  Stockholm : SNS förlag : 2011 : 279 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns för nedladdning på www.sns.se

  Trost Jan
  Kvalitativa intervjuer
  4., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 165 s. :
  ISBN: 978-91-44-06216-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Olofsson Jonas.
  Den långa vägen till arbetsmarknaden : om unga utanför
  Johanneshov : MTM : 2014. : 1 CD-R :
  Obligatorisk

  Stern Lotta
  En dynamisk arbetsmarknad
  Första upplagan : Stockholm : Dialogos : [2019] : 230 sidor :
  ISBN: 9789175043609
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Utvalda delar obligatoriska.

  Yrkesstatus : erfarenhet, identitet och erkännande
  Ulfsdotter Eriksson Ylva, Flisbäck Marita
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 216 s. :
  ISBN: 978-91-47-09612-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2014 vecka 52

  Observera att kurslitteraturen kan revideras inför varje nytt kurstillfälle.

  Arbetets marknad : arbetsmarknadens nya organisering
  Garsten Christina, Lindvert Jessica, Thedvall Renita
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 263 s. :
  ISBN: 978-91-47-09667-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Arbetslivet
  Berglund Tomas, Schedin Stefan
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 483 s. :
  ISBN: 978-91-44-05443-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Spjälorna i buren : en arbetsplatsstudie av ojämlikhet mellan kvinnor och män, invandrade och infödda
  Boréus Kristina, Mörkenstam Ulf
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-44-05642-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  En fråga om klass : levnadsförhållanden, livsstil, politik
  Oskarson Maria, Bengtsson Mattias, Berglund Tomas
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 265 s. :
  ISBN: 978-91-47-09507-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Rapportboken : hur man skriver uppsatser, artiklar och examensarbeten
  Eriksson Lars Torsten, Wiedersheim-Paul Finn
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 80 s. :
  ISBN: 978-91-47-08845-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lundin Martin
  Arbetsmarknadspolitik : om privata komplement till Arbetsförmedlingen
  Ingår i:
  Konkurrensens konsekvenser
  Stockholm : SNS förlag : 2011 : 279 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns för nedladdning på www.sns.se

  Trost Jan
  Kvalitativa intervjuer
  4., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 165 s. :
  ISBN: 978-91-44-06216-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Olofsson Jonas.
  Den långa vägen till arbetsmarknaden : om unga utanför
  Johanneshov : MTM : 2014. : 1 CD-R :
  Obligatorisk

  Yrkesstatus : erfarenhet, identitet och erkännande
  Ulfsdotter Eriksson Ylva, Flisbäck Marita
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 216 s. :
  ISBN: 978-91-47-09612-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst