Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Uthållig energiteknik, 15 hp

Engelskt namn: Sustainable Energy Technology

Denna kursplan gäller: 2016-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 5EN074

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-03-27

Innehåll

Kursen behandlar de alternativ med uthållig energiteknik som vårt energisystem blir allt mer beroende av. Inom områdena solenergi och vindkraftteknik ingår analyser av egenskaper, verkningsgrad och dimensionering. Olika typer av biobränslen ingår, där produktionsmetoder, bränsleegenskaper och användningsområden diskuteras. Inom området kärnkraft behandlas reaktortyper, bränslehantering och därtill kopplade risker. Även fossila bränslen som kol, olja och naturgas behandlas.
De olika energikällornas roll i det svenska energisystemet nu och i framtiden behandlas, där deras miljöpåverkan och framtida potential diskuteras. De ekonomiska styrmedlen bl.a. i form av miljöskatter behandlas även översiktligt. Dessutom ingår projektuppgifter samt laborationer.
Kursen är uppdelad i tre moment:
1. Introduktion, Vindkraft och Bränslen, 6 hp (Introduction, Wind Power and Fuels, 6 ECTS);
2. Kärnenergiteknik, 4 hp (Nuclear Energy, 4 ECTS);
3. Solenergi, 5 hp (Solar Energy, 5 ECTS);
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Introduktion, Vindkraft och Bränslen:
- beskriva Sveriges energiomsättning och de viktigaste styrmedlen inom energiområdet,
- redogöra för olika bränslens produktion, distribution, användning och miljöpåverkan,
- beräkna vindens hastighetsfördelning och energiinnehåll,
- redogöra för uppbyggnaden av ett typiskt vindkraftverk,
- dimensionera samt analysera turbinblad enligt BEM-teorin,
- göra enkla ekonomiska kalkyler för vindkraft.
Kärnenergiteknik:
- redogöra för principerna för reaktorfysik samt utföra beräkningar på dessa system,
- redogöra för lättvattenreaktorer, säkerhetsteknik, strålning, radioaktivt avfall och andra typer av reaktorer samt olyckor.
Solenergi:
- redogöra för principerna för solenergi samt utföra beräkningar på dessa system,
- analysera prestandan hos ett solfångarsystem med hjälp av laborativa övningar.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Energiteknik 1 för energiingenjörer, 15 hp (5EN063) och Energiteknik 2 för energiingenjörer, 15 hp (5EN064) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.

Examination

Kunskapsredovisningen av samtliga moment sker genom skriftliga prov i slutet av respektive moment. Moment 3 (Solenergi) innehåller dessutom ett laborativt avsnitt som examineras via labrapporter med betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På de skriftliga proven ges poäng som för varje kursmoment bedöms för något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Alla moment sammanvägs sedan till ett helkursbetyg Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 50

EnBe : energiberäkningar : formler, ekvationer, data och diagram
Soleimani-Mohseni Mohsen, Bäckström Lars, Eklund Robert
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 613 s. :
ISBN: 9789144088693
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Soleimani-Mohseni Mohsen
Grundläggande kärnkraftsteknik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 383 s. :
ISBN: 9789144073101
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Hsieh Jui Sheng
Solar energy engineering
Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall : cop. 1986 : xvi, 553 s. :
ISBN: 0-13-822446-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Energiläget 2013
Eskilstuna : Energimyndigheten : 2013 : 115 s. :
Obligatorisk

Wizelius Tore
Vindkraft i teori och praktik
3., uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 383 s. :
ISBN: 9789144068992
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst