Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utvärdering, kunskaps- och verksamhetsutveckling i socialt arbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Evaluation, knowledge and organizational development in social work

Denna kursplan gäller: 2021-01-25 och tillsvidare

Kurskod: 2SA187

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2020-12-18

Innehåll

Kursen går igenom hur uppföljning och utvärdering kan ligga till grund för kvalitets- och verksamhetsutveckling i det sociala arbetets praktik. Utvärdering och uppföljning diskuteras i ett nationellt, regionalt och lokalt sammanhang där även etiska, juridiska, ekonomiska och kvalitetsmässiga aspekter behandlas. Under kursen behandlas även användning av digitala verktyg vid uppföljning och utvärdering. Ett centralt inslag är en genomgång av olika teoretiska perspektiv och modeller för genomförande av uppföljning och utvärdering av socialt arbete. Bl.a. avhandlas skillnader mellan uppföljning och utvärdering på individ-, grupp- och samhällsnivå. Under kursen problematiseras intressent- och nyttoperspektiv i uppföljning och utvärdering, tillika diskuteras potentiella bieffekter. Dessutom behandlas hur kunskaper från uppföljning och utvärdering kan värderas, implementeras och användas i praktiken.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende kunskap och förståelse:
1.    visa kunskap om begreppet kvalitet, samt teorier och metoder för uppföljning och utvärdering i socialt arbete
2.    visa förståelse för hur uppföljning och utvärdering kan ligga till grund för kvalitets- och verksamhetsutveckling i socialt arbete

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende färdighet och förmåga, kunna:

3.    visa förmåga att följa upp, utvärdera och reflektera över insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå
4.    visa förmåga att värdera och tillämpa kunskaper från uppföljning och utvärdering

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt, kunna:

5.    visa insikt om hur uppföljning och utvärdering kan bidra till att utveckla socionomers lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper
6.    visa insikt om hur uppföljning och utvärdering kan bidra till att identifiera socionomens eget behov av ytterligare kunskap och kompetensutveckling

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs att alla ingående kurser på termin 1, 2 och 3 på socionomprogrammet är avklarade med godkänt resultat.

Undervisningens upplägg

Kursens undervisning är upplagd som traditionell campus- eller distansundervisning. Umeå är samlingsort för distansundervisningen, vilket innebär att examinationer (om undantag inte meddelas av kursansvarig) och vissa undervisningsinslag sker på samlingsorten.
 
Kursens undervisningsinslag sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

Examination

Examinationen sker på följande sätt:
 • Genom en skriftlig inlämningsuppgift där studenterna arbetar parvis.
 • Vid ett examinerande seminarium där den skriftliga paruppgiften presenteras muntligen.  
 • Genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. På det examinerande seminariet och den skriftliga paruppgiften sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På den individuella skriftliga inlämningsuppgiften sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten för de olika examinationerna och sätts först när alla examinationer och obligatoriska moment är godkända. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs därutöver VG på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

Student som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.
Student som ej har godkänt resultat på den individuella skriftliga salstentamen erbjuds ett omprov.

Student som ej uppnått godkänt resultat på det examinerande seminariet samt på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften, kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 39

  Utvärdering i socialt arbete : utgångspunkter, modeller och användning
  Blom Björn, Nygren Lennart, Morén Stefan
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 337 s. :
  ISBN: 978-91-27-11982-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kursens huvudbok. Läsanvisning: (Kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19)

  Teori för socialt arbete
  Blom Björn, Morén Stefan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 192 s. :
  ISBN: 9789144091655
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: (Kap 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12)

  Core Implementation Components
  Fixsen D, Blase K, Naoom S, Wallace F
  Research on Social Work Practice, 19:5, 531–540 : 2009 :
  DOI:
  Obligatorisk

  Folkhälsomyndigheten
  Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst. En rapport om implementering av metoder inom folkhälsoområdet, version 2.0.
  Stockholm: Folkhälsomyndigheten 67 s : 2017 :
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/af0381a876fb42c994da860be9692aba/fran-nyhet-vardagsnytta-implementeringens-modosamma-konst-00393-2017-webb.pdf
  Obligatorisk

  Fridell Mats
  Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården : Utvärdering av det nationella utvecklingsarbetet Kunskap till Praktik
  Lund : 2015 : 146 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-42691
  Obligatorisk

  Hanberger Anders
  "Umeå växer tryggt och säkert” [Elektronisk resurs] : hur satsningen är tänkt att fungera, utsikterna att lyckas och hur den kan utvecklas
  Umeå : Umeå Centre for Evaluation Research, Umeå University : 2020 : 42 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-171643
  ISBN: 9789178552979
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hjelte Jan
  Lokeboken : en handbok för lokal uppföljning enligt Loke-modellen
  [Umeå] : Region Västerbotten : 2018 : 49 sidor :
  ISBN: 9789198225655
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johansson Kerstin
  Evidence-based social service in Sweden [Elektronisk resurs] : a long and winding road from policy to local practice
  Policy Press : 2019 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-145649
  Obligatorisk

  Socialtjänsten som granskningsobjekt. Politikers och tjänstemäns användning av Öppna jämförelser
  Johansson Staffan, Liljegren Andreas
  Socialvetenskaplig tidskrift, 2021, 28:1, s.3-28. : 2021 :
  Obligatorisk

  Utvärderingsmodeller
  Krogstrup Hanne Kathrine, Johansson Staffan
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 247 sidor :
  ISBN: 9789144117140
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Lena
  Nya utvärderingsmonstret : Kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn
  2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 152 s. :
  ISBN: 9789144088945
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Alternativt kap 5 och 18 i Utvärdering i socialt arbete

  Enhancing the validity of a quality of life measure for autistic people
  McConachie H, Mason D, Parr J. R., Garland D, Wilson C, Rodgers J
  Journal of autism and developmental disorders, 2018, 48:5, 1596-1611 : 2018 :
  DOI:
  Obligatorisk

  The Quality Implementation Framework: A Synthesis of Critical Steps in the Implementation Process
  Meyers D, Durlak J, Wandersman A
  American Journal of Community Psychology, 2012, 50:3, 462–480 : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: DOI: 10.1007/s10464-012-9522-x

  Öppna jämförelser i socialtjänsten : begränsat bidrag till god kvalitet
  Stockholm : Riksrevisionen : [2021] : 69 sidor :
  Fritt tillgänglig via www.riksrevisionen.se
  Obligatorisk

  Perspektiv på utvärdering
  Sandberg Bo, Faugert Sven
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 242 sidor :
  ISBN: 9789144135991
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 1

  Understanding eldercare users´ views on quality of care and strategies for dealing with problems
  Westerberg K, Hjelte J, Josefsson S
  Health & Social Care in the Community, 2017, 25:2, 621–629. : 2017 :
  DOI:
  Obligatorisk

  Systematical Follow-up in Social Work Practices
  Zimic S, Dalin R
  Computers & Society, 2016, 45:3, 159–166 : 2016 :
  DOI
  Obligatorisk

  Zimic Sheila
  Mätandets logik i fronesis land. Om systematisk uppföljning och idén om en kunskapsbaserad socialtjänst – en studie i Västernorrland
  FOU- Västernorrland : 2019 : Rapport 2019:1 : 2019 :
  https://www.fouvasternorrland.se/Filer/Rapporter/FoU%20Vasternorrland_Rapport%202019_1.pdf
  Obligatorisk

 • Giltig från: 2021 vecka 4

  Utvärdering i socialt arbete : utgångspunkter, modeller och användning
  Blom Björn, Nygren Lennart, Morén Stefan
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 337 s. :
  ISBN: 978-91-27-11982-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Kap 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 17)

  Teori för socialt arbete
  Blom Björn, Morén Stefan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 192 s. :
  ISBN: 9789144091655
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Kap 6 Resultatteori, Kap 7 Perspektiv på kvalitet, Kap 8 Programteori i socialt arbete, Kap 12 Att rekonstruera programteori)

  Johansson Kerstin
  Evidence-based social service in Sweden [Elektronisk resurs] : a long and winding road from policy to local practice
  Policy Press : 2019 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-145649
  Obligatorisk

  Lindgren Lena
  Nya utvärderingsmonstret : Kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn
  2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 152 s. :
  ISBN: 9789144088945
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Alternativt kap 5 och 18 i Utvärdering i socialt arbete

  Vedung Evert
  Utvärdering i politik och förvaltning
  3., [omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 315 s. :
  ISBN: 978-91-44-00174-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Alternativt kap 2 och 6, 16, 17 i Utvärdering i socialt arbete

  Core Implementation Components
  Fixsen D, Blase K, Naoom S, Wallace F
  Research on Social Work Practice, 19:5, 531–540 : 2009 :
  DOI:
  Obligatorisk

  The Quality Implementation Framework: A Synthesis of Critical Steps in the Implementation Process
  Meyers D, Durlak J, Wandersman A
  American Journal of Community Psychology, 2012, 50:3, 462–480 : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: DOI: 10.1007/s10464-012-9522-x

  Fridell Mats
  Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården : Utvärdering av det nationella utvecklingsarbetet Kunskap till Praktik
  Lund : 2015 : 146 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-42691
  Obligatorisk