Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Välfärdssamhällets utveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: The Development of the Welfare State

Denna kursplan gäller: 2016-07-04 och tillsvidare

Kurskod: 1HI012

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-05

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2016-06-07

Innehåll

Kursen innehåller en allmänt orienterande beskrivning av välfärdssamhällets framväxt och utveckling från mitten av 1800-talet fram till 1990-talet med fokus på Sverige. Här behandlas välfärdssamhällets ekonomiska och idéhistoriska ursprung i liberal filantropi och välgörenhet under slutet av 1800-talet och hur detta byggs ut från lokala till nationella projekt under början av 1900-talet. Här tecknas också en linje från privata initiativ på det sociala området i lokalsamhället till kommunalisering och förstatliganden via den offentliga sektorn under efterkrigstiden. Detta bildar sedan utgångspunkt för anläggandet av mer analytiska perspektiv på välfärdssamhällets utveckling som exempelvis klass och genus samt problematisering av vissa centrala begrepp som exempelvis folkhem, social ingenjörskonst och den svenska modellen. Metodövningar och olika typer av seminarier ingår.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:      
- övergripande kunna beskriva välfärdssamhällets framväxt och utveckling från mitten av 1800-talet fram till 1990-talet med fokus på Sverige.
- ha utvecklat en grundläggande förståelse av utvalda analytiska perspektiv på välfärdssamhällets utveckling.
- på ett enklare sätt kunna problematisera för kursen centrala begrepp.
- ytterligare ha utvecklat sin förmåga att kunna använda och förstå källkritiska perspektiv.
- ha utvecklat sin förmåga till historisk källtextanalys.
 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Obligatorisk närvaro gäller vid seminarier och övningar om inte annat uttryckligen anges.

Examination

Examination sker skriftligen och muntligen. Vid delexaminationer som seminarier och övningar ges betygen U och G, medan skriftlig eller muntlig tentamen betygssätts med U, G, VG. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla prov är godkända och obligatoriska moment genomförda.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provet anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte undergå prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande enligt Umeå universitets examensordning ställs till Registrator, Umeå universitet, 901 87  Umeå.
 
 

Litteratur

 • Giltig från: 2017 vecka 38

  Välfärdssamhällets utveckling, 7,5 hp

  Stråth Bo
  Sveriges historia. : [kungarna och eliterna, unionen Sverige-Norge, borgerligheten, kvinnorörelsen och könsrollerna, riksdagsreformen, arbetarrörelsen, massmedierna, nyodlingsprojekten, industrialiseringen, emigrationen, befolkningsökningen, fattigdom och välfärd, vetenskap och konst] 1830-1920
  Stockholm : Norstedt : 2012 : 712 s. :
  ISBN: 978-91-1-302442-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitlet Fattighjälp mot socialpolitik, sid 367-409

  Christensson Jakob
  Signums svenska kulturhistoria. : Det moderna genombrottet
  Stockholm : Signum : 2008 : 538 s. :
  ISBN: 978-91-87896-95-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Artikel av Roddy Nilsson, Den sociala frågan, sid 139-177

  Magnusson Lars
  Håller den svenska modellen? : arbete och välfärd i en globaliserad värld
  Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2006 : [5] s., s. 8-274 s. :
  ISBN: 91-7227-447-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Oönskade i folkhemmet : rashygien och sterilisering i Sverige
  Broberg Gunnar, Tydén Mattias
  2., [utök.] uppl. : Stockholm : Dialogos : 2005 : 223, [1] s. :
  ISBN: 91-7504-183-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur: I framtidens tjänst: ur folkhemmets idéhistoria (Stockholm 1986)

  Dessutom läses en av följande böcker

  Aléx Peder
  Den rationella konsumenten : KF som folkuppfostrare 1899-1939
  Stockholm : B. Östlings bokförl. Symposion : 1994 : 318, [1] s. :
  ISBN: 91-7139-174-6 ;
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bergman Helena
  Att fostra till föräldraskap : barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat 1900-1950
  Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis : 2003 : 380, [7] s. :
  ISBN: 91-22-02034-9 :
  Se bibliotekskatalogen Album

  Björkman Jenny
  Vård för samhällets bästa : debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 1850-1970
  Stockholm : Carlsson : 2001 : 398 s. :
  ISBN: 91-7203-414-9 (korr.) ;
  Se bibliotekskatalogen Album

  Edman Johan
  Torken : tvångsvården av alkoholmissbrukare i Sverige 1940-1981
  Stockholm : Almqvist & Wiksell International [distributör] : 2004 : 468, [4] s. :
  ISBN: 91-22-02057-8 :
  Se bibliotekskatalogen Album

  Junestav Malin
  Arbetslinjer i svensk socialpolitisk debatt och lagstiftning 1930-2001
  Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2004 : 272 s. :
  urn:nbn:se:uu:diva-4643
  ISBN: 91-554-6048-8 :
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kling Sofia
  Vi våga ej helt leva : barnbegränsning, sexualitet och genus under den svenska fertilitetstransitionen
  Umeå : Umeå universitet : 2007 : 333 s. :
  urn:nbn:se:umu:diva-996
  ISBN: 978-91-7264-242-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Runcis Maija
  Makten över barnen : [tvångsomhändertagande av barn i Sverige 1928-1968]
  Stockholm : Atlas : 2007 : 288 s. :
  ISBN: 978-91-7389-306-0 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wisselgren Per
  Samhällets kartläggare : Lorénska stiftelsen, den sociala frågan och samhällsvetenskapens formering 1830-1920
  Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 2000 : 380 s. :
  ISBN: 91-7139-488-5 (inb.) ;
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utöver detta tillkommer ett kurskompendium med källtexter som tillhandahålls av institutionen.

 • Giltig från: 2016 vecka 19

  Välfärdssahällets utveckling, 7,5 hp

  Nilsson Roddy
  Kontroll, makt och omsorg : sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780-1940
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 345, [7] s. :
  ISBN: 91-44-01353-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Magnusson Lars
  Håller den svenska modellen? : arbete och välfärd i en globaliserad värld
  Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2006 : [5] s., s. 8-274 s. :
  ISBN: 91-7227-447-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Oönskade i folkhemmet : rashygien och sterilisering i Sverige
  Broberg Gunnar, Tydén Mattias
  2., [utök.] uppl. : Stockholm : Dialogos : 2005 : 223, [1] s. :
  ISBN: 91-7504-183-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur: I framtidens tjänst: ur folkhemmets idéhistoria (Stockholm 1986)

  Dessutom läses en av följande böcker

  Aléx Peder
  Den rationella konsumenten : KF som folkuppfostrare 1899-1939
  Stockholm : B. Östlings bokförl. Symposion : 1994 : 318, [1] s. :
  ISBN: 91-7139-174-6 ;
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bergman Helena
  Att fostra till föräldraskap : barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat 1900-1950
  Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis : 2003 : 380, [7] s. :
  ISBN: 91-22-02034-9 :
  Se bibliotekskatalogen Album

  Björkman Jenny
  Vård för samhällets bästa : debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 1850-1970
  Stockholm : Carlsson : 2001 : 398 s. :
  ISBN: 91-7203-414-9 (korr.) ;
  Se bibliotekskatalogen Album

  Edman Johan
  Torken : tvångsvården av alkoholmissbrukare i Sverige 1940-1981
  Stockholm : Almqvist & Wiksell International [distributör] : 2004 : 468, [4] s. :
  ISBN: 91-22-02057-8 :
  Se bibliotekskatalogen Album

  Junestav Malin
  Arbetslinjer i svensk socialpolitisk debatt och lagstiftning 1930-2001
  Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2004 : 272 s. :
  urn:nbn:se:uu:diva-4643
  ISBN: 91-554-6048-8 :
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kling Sofia
  Vi våga ej helt leva : barnbegränsning, sexualitet och genus under den svenska fertilitetstransitionen
  Umeå : Umeå universitet : 2007 : 333 s. :
  urn:nbn:se:umu:diva-996
  ISBN: 978-91-7264-242-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Runcis Maija
  Makten över barnen : [tvångsomhändertagande av barn i Sverige 1928-1968]
  Stockholm : Atlas : 2007 : 288 s. :
  ISBN: 978-91-7389-306-0 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wisselgren Per
  Samhällets kartläggare : Lorénska stiftelsen, den sociala frågan och samhällsvetenskapens formering 1830-1920
  Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 2000 : 380 s. :
  ISBN: 91-7139-488-5 (inb.) ;
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utöver detta tillkommer ett kurskompendium med källtexter som tillhandahålls av institutionen.