Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Våra matvanor ur ett sociologiskt perspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: Understanding food habits: a sociological perspective

Denna kursplan gäller: 2018-08-13 och tillsvidare

Kurskod: 2KN050

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Institutionen för Kostvetenskap, 2013-05-27

Reviderad av: Prefekten, 2018-06-11

Innehåll

Vi är idag omgivna av mer information om mat och näring än någonsin tidigare, och ändå avviker ofta våra matvanor från vetenskapliga råd. Trots att intentionen är god kan försök att påverka människors matvanor mötas av starka reaktioner. Det kan förekomma kulturkrockar och det finns över huvud taget en tendens till konflikt kring mat. För att bättre förstå dessa konflikter och dilemman behöver människor som arbetar med mat och/eller hälsa veta hur matvanor skapas och vilka faktorer som påverkar dem.

I denna kurs undersöks matval och ätbeteende med utgångspunkt från klass, genus, etnicitet, ålder, socio-ekonomisk status, livsstadium, religion, geografisk region och familjestruktur. Det komplexa samspelet mellan agentskap och struktur tillämpas på verkliga situationer genom uppgifter som handlar om tillgång, diskurser kring mat och hälsa samt personlig/professionell utveckling.

Kursen riktar sig både till yrkesgrupper och individer som möter matrelaterade vardagsdilemman och ger dem verktyg för att identifiera problem och förstå olika synsätt på mat, vilket ger dem möjlighet att fungera som medlare eller bollplank i svårlösta situationer. Möjliga målgrupper för kursen är förskolelärare, psykologer, restaurangpersonal och olika yrkesgrupper inom vård och omsorg.

Moment 1. Mat som symbol, substans och socialisation, 5 hp
Denna del av kursen täcker faktorer som påverkar matvanor, såsom genus, ålder, etnicitet, social status, livshändelser, religion, familjestruktur, tillgänglighet och kontext. Dessa faktorer betraktas i relation till kulturella definitioner av mat, dess symboliska betydelser, maktrelationer och normer.

Moment 2. Matkultur och  yrkesmässig eller personlig utveckling, 2,5 hp
I denna del av kursen analyserar studenten verkliga situationer, aktuella diskurser och sin egen yrkesmässiga eller personliga syn på mat och ätande med hjälp av de sociologiska verktygen från moment 1.

 

Förväntade studieresultat

Moment 1. Mat som symbol, substans och socialisation, 5 hp
För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • Använda sociologiska termer för att förklara hur kulturella normer påverkar matvanor och smak 
Färdighet och förmåga
 • Identifiera sociala strukturer och kulturella normer som påverkar matvanor i verkliga situationer
 • Analysera hur dominanta diskurser skapar positiva och negativa attityder till mat och ätare
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Visa en öppensinnad attityd till olika matvanor genom att problematisera förgivettagna sanningar och förklara vad som kan ses som avvikande matvanor genom att använda ett sociologiskt angreppssätt

Moment 2. Matkultur och yrkesmässig eller personlig utveckling, 2,5 hp
För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Värderingsförmåga och  förhållningssätt
 • Reflektera över ett matrelaterat dilemma inom ett professionellt eller familjerelaterat ramverk genom ett socialkonstruktionistiskt perspektiv

Behörighetskrav

Univ: Kurser om minst 90 hp i ett ämne. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Föreläsningar, litteraturstudier och seminarier är webbaserade. Studenten måste ha tillgång till internet. Allt material är på engelska.
 

Examination

Examinationen sker genom skriftliga individuella redovisningar samt ett individuellt projektarbete. Examinerande uppgifter kan skrivas på engelska eller svenska. För att bli godkänd på hela kursen måste alla uppgifter betygsättas G. För betyget Väl godkänd krävs VG på det individuella projektarbetet samt en av de skriftliga individuella redovisningarna.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet meddelats. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov eller praktik inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst 5 provtillfällen. [ESS1] En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs, om inte särskilda skäl talar emot det (Högskoleförordningen 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till studierektor för Institutionen för kostvetenskap. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.
 

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 33

  VÅRA MATVANOR UR ETT SOCIOLOGISKT PERSPEKTIV 7.5 hp

  Articles

  "He just has to like ham" - The centrality of meat in home and consumer studies
  Bohm I, Lindblom C, Åbacka G, Bengs C, Hörnell A
  Appetite : 2015 :
  Läsanvisning: 101-112

  School meal sociality or lunch pack individualism? Using an intervention study to compare the social impacts of school meals and packed lunches from home.
  Andersen S, Holm L, Baarts C
  Social Science Information : 2015 :
  Läsanvisning: 54(3), 394-416

  Why healthy eating is bad for young people’s health: Identity, belonging and food.
  Stead M, McDermott L, MacKintosh A. M, Adamson A
  Social science & medicine : 2011 :
  Läsanvisning: 72(7), 1131-1139. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.12.029

  From fatness to badness: The modern morality of obesity
  Grønning I, Scambler G, Tjora A
  Health : 2012 :
  Läsanvisning: 1363459312447254

  Symbolic interactionism and critical perspective: divergent or synergistic?
  Burbank P.M, Martins D.C
  Nurs Philos : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 11(1), 25-41. doi: 10.1111/j.1466-769X2009.00421.x.

  "But it's all true!" commercialism and commitment in the discourse of organic food promotion
  Cook G, Read M, Twinner A
  Text & Talk : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 29(2), 151-173

  Food and eating as social practice – understanding eating patterns as social phenomena and implications for public health
  Delormier Treena, Frohlich Ketherine L, Potvin Louise
  Sociology of Health & Illness Volume 31, Issue 2, pages 215–228, March 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: doi: 10.1111/j.1467-9566.2008.01128.x.

  Hausermannt T
  I can’t eat that: The sociology behind the rise in food allergies and intolerance
  Current Sociology : 2015 :
  Läsanvisning: 63(3) 369-386

  Higgs S
  Social norms and their influence on eating behaviours
  Appetite : 2015 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 86: 38-44. Doi: 10.1016/j.appet.2014.10.021

  Democracy versus Distinction: A Study of Omnivorousness in Gourmet Food Writing
  Johnston J, Baumann S
  American Journal of Sociology : 2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 113(1), 165-204

  Nutritional health messages in women's magazines: a conflicted space for women readers
  Madden H, Chamberlain K
  Journal of health psychology : 2004 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 9(4), 583-597

  "Eat like a man". A social constructionist analysis of the role of food in men's lives
  Newcombe M, McCarthy M.B, Cronin J.M, McCarthy S.N
  Appetite 59 : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: p 391-398

  Wills W
  "The framing of social class distinctions through family food and eating practices"
  The Sociological Review : 2011 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 59(4): 725-740

  Artiklar kan tillkomma

  Referenslitteratur

  de Garine I
  Views about food prejudice and stereotypes
  Social science information : 2001 :
  Läsanvisning: 40(3), 487-507

  Ward P
  Editorial: A sociology of food and eating: Why now?
  Journal of Sociology : 2010 :
  Läsanvisning: 46; 347-351

  Obesity, health, and physical activity: Discourses from the United States
  Zieff S.G, Veri M.J
  Quest : 2009 :
  Läsanvisning: 61(2), 154-179

 • Giltig från: 2018 vecka 33

  VÅRA MATVANOR UR ETT SOCIOLOGISKT PERSPEKTIV 7.5 hp

  Articles

  Symbolic interactionism and critical perspective: divergent or synergistic?
  Burbank P.M, Martins D.C
  Nurs Philos : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 11(1), 25-41. doi: 10.1111/j.1466-769X2009.00421.x.

  "But it's all true!" commercialism and commitment in the discourse of organic food promotion
  Cook G, Read M, Twinner A
  Text & Talk : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 29(2), 151-173

  Food and eating as social practice – understanding eating patterns as social phenomena and implications for public health
  Delormier Treena, Frohlich Ketherine L, Potvin Louise
  Sociology of Health & Illness Volume 31, Issue 2, pages 215–228, March 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: doi: 10.1111/j.1467-9566.2008.01128.x.

  Higgs S
  Social norms and their influence on eating behaviours
  Appetite : 2015 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 86: 38-44. Doi: 10.1016/j.appet.2014.10.021

  Democracy versus Distinction: A Study of Omnivorousness in Gourmet Food Writing
  Johnston J, Baumann S
  American Journal of Sociology : 2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 113(1), 165-204

  Nutritional health messages in women's magazines: a conflicted space for women readers
  Madden H, Chamberlain K
  Journal of health psychology : 2004 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 9(4), 583-597

  Editorial: What took you so long? Sociology's recent foray into food
  McMillan J, Conveney J
  Health Sociology Review : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 19(3): 282-284

  "I don't want to be sexists but..."
  McPhail D, Beagan B, Champman G.E
  Food Culture & society : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 15 (3) 31. Doi: 10.2752/175174412X13276629246046

  "Eat like a man". A social constructionist analysis of the role of food in men's lives
  Newcombe M, McCarthy M.B, Cronin J.M, McCarthy S.N
  Appetite 59 : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: p 391-398

  Constructing food choice decisions
  Sobal J, Bosogne C.A
  Ann Behav Med, 38 Suppl 1 : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S37-46 Doi: 10.1007/s12160-009-9124-5

  Thomson D
  Big food and the body politics of personal responsibility
  Southern Communication Journal : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 74(1), 2-17

  Mindless eating - The 200 daily food decisions we overlook
  Wansink B, Sobal J
  Envirorment and Behavior : 2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 39(1): 106-123 Doi: 10.1177/0013916506295573

  Wills W
  "The framing of social class distinctions through family food and eating practices"
  The Sociological Review : 2011 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 59(4): 725-740

  Artiklar kan tillkomma

  Referenslitteratur

  de Garine I
  Views about food prejudice and stereotypes
  Social science information : 2001 :
  Läsanvisning: 40(3), 487-507

  Ward P
  Editorial: A sociology of food and eating: Why now?
  Journal of Sociology : 2010 :
  Läsanvisning: 46; 347-351

  Obesity, health, and physical activity: Discourses from the United States
  Zieff S.G, Veri M.J
  Quest : 2009 :
  Läsanvisning: 61(2), 154-179