Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vård, samhälle och hälsoekonomi, 15 hp

Engelskt namn: Public Sector, Care and Health Economics

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 till 2021-09-05 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2EH031

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ekonomisk historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Nationalekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Statsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Enheten för ekonomisk historia

Beslutad av: IS, 2008-12-19

Reviderad av: Prefekten, 2017-02-09

Innehåll

Kursen behandlar frågor rörande hälso- och sjukvårdens resursanvändande och hur detta kan studeras utifrån exempelvis ekonomiska utvärderingsmodeller, komparativa studier och produktivitetsstudier. Hur står sig den svenska hälso- och sjukvården i ett internationellt perspektiv? Hur har den svenska hälso- och sjukvårdens effektivitet förändrats över tid? Vilka svårigheter står man inför då produktivitet och effektivitet ska beräknas i hälso- och sjukvården? Även frågor om patientsäkerhet i relation till knappa resurser kommer att behandlas. Metodfrågor är viktiga inslag på kursen för att förstå och tolka statistik rörande hälsoekonomi. Hälso- och sjukvårdens prioriteringar av vårdinsatser kommer även att behandlas och problematiseras.

Kursen är uppdelad i följande två moment

Moment 1 Att mäta hälso- och sjukvårdens effektivitet, 7,5 hp
Under momentet behandlas frågan om vilka metoder som kan tillämpas för att genomföra komparativa studier av olika länders hälso- och sjukvård. I sammanhanget diskuterar och problematiseras den svenska sjukvårdens effektivitet och kvalité i ett internationellt sammanhang. Ett annat central problemområde som behandlas är hur man kan mäta hälso- och sjukvårdens effektivitet och produktivitet över tid och de problem som man står inför gällande den typen av undersökningar. Slutligen behandlas frågor rörande de krav på effektivitet och produktivitet som ställs på sektorn utifrån patientsäkerheten. Här behandlas frågan om ansvar utifrån system och individ utifrån en rad olika teorier.

Moment 2 Hälsoekonomins grunder, 7,5 hp
Under momentet görs en genomgång av de vanligaste metoderna för att ekonomiskt utvärdera interventioner på hälsoområdet. Den grundläggande frågeställningen här är om den nytta som en medicinsk intervention medför kan försvara de kostnader som är förenade med interventionen.
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
Samtliga moment
1. Redovisa självständiga skriftliga arbetet på ett strukturerat sätt inom givna tids- och utrymmesramar
2. Ta ansvar för den egna inlärningsprocessen samt bidra till det gemensamma lärandet på ett konstruktivt sätt genom aktivt deltagande i gruppaktiviteter
3. Känna till grunderna för källhantering och referenser

Moment 1. Att mäta hälso- och sjukvårdens effektivitet 7,5 hp
4. Redogöra för olika metoder för komparativa studier av hälso- och sjukvårdens effektivitet och kvalité
5. Kunskap om grundläggande metoder i hur produktivitet och effektivitet mäts i den offentliga sektorn med särskild hänsyn till hälso- och sjukvården över tid
6. Förmåga att tolka och redogöra för relevant statistik rörande sjukvårdens effektivitet och produktivitet
7. Kunna redogöra för olika teorier kring ansvarsfördelning gällande patientsäkerhet

Moment 2. Hälsoekonomins grunder 7,5 hp
8.  kunna förstå bokslut och diskutera hur ekonomiska frågor är sammankopplade med vårdorganisation, visioner, planering, kontroll och strategiutveckling
9.  förstå uppbyggnaden av de vanligaste metoderna som används för att ekonomiskt utvärdera medicinska interventioner
10.  förstå vad som i detta sammanhang är, centrala ekonomiska begrepp såsom kostnadseffektivitet och kostnadsnyttoanalys.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Självstudier är en viktig del av kursen. Kursen är nätburen. Undervisningen ges i form av inspelade föreläsningar på lärplattformen samt grupp- och enskilda övningar. Arbetsformerna anpassas till de förväntade studieresultaten och varierar mellan momenten. Deltagande är obligatoriskt vid schemalagda gruppövningar.

Examination

För att kunna bli godkänd på kursen krävs följande:

Moment 1. Att mäta hälso- och sjukvårdens effektivitet:
- Individuella inlämningsuppgifter (U-G-VG)

För att erhålla betyget Godkänd på hela momentet krävs betyget Godkänd på all individuella inlämningsuppgifterna. Att erhålla betyget Väl godkänd på hela momentet krävs betyget Väl godkänd på de individuella inlämningsuppgifterna.

Moment 2. Hälsoekonomins grunder
- Gruppövning
- Individuell hemtentamen

På kursen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd på hela kursen krävs betyget Godkänd på bägge momenten. För betyget Väl godkänd krävs betyget Väl godkänd på ett moment och minst betyget Godkänd på det andra momentet.

Student som inte blivit godkänd vid ordinarie tentamenstillfälle har rätt till förnyat provtillfälle, s.k. omprov senast tre månader efter att tentamensresultaten anslagits. Därefter erbjuds uppsamlingsprov i samband med ordinarie kurstillfälle.

Obligatoriska utbildningsmoment och uppgifter ingår i kursen. En student som inte genomfört eller uppfyllt målen för dessa kan efter beslut av ansvarig lärare ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg. Kompletteringen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska ha utförts innan kurstillfällets avslut. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras vid nästa examinationstillfälle.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en kursutvärdering

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 48

  Moment 1

  Ödegård Synnöve
  Patientsäkerhet : teori och praktik
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 599 s. :
  ISBN: 9789147106448
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Svensk sjukvård i internationell jämförelse
  Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2008 : 47 s. :
  ISBN: 978-91-7164-363-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Socialmedicinsk tidskrift: Internationella jämförelser av hälso- sjukvårdsystem. Utvecklingen av modeller och metoder under ett halvt sekel
  Smedby Björn, Andersen Ronald
  Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och Vetenskapsrådet : 2010 :
  Socialmedicinsk tidsskrift 5-6 2010, s356-369
  Obligatorisk

  Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård
  Broqvist Marie, mfl
  Reviderad version. Linkping universitet, Prioriteringscentum : 2011:4 :
  Nationell modell för öppna prioriterningar inom hälso- och sjukvården 2011:4
  Obligatorisk

  Hälso- och sjukvårdens strukturreformer. Lärdomar från Norge, Danmark, och Storbritannien
  Johansson Pia Maria, Agardh Emilie, Brommels Mats
  Statens offentliga utredningar. Ansvarskommittén skriftserie, ISSN 1653-5502 : 2006 :
  Länk till utredning
  Obligatorisk

  Arnek Magnus
  Med nya mått mätt : en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor
  Stockholm : Finansdepartementet, Regeringskansliet : 2014 : 137 s. :
  ISBN: 9789138241776
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar och elektroniskt material kan tillkomma

  Moment 2

  Svensson Mikael
  Hälsoekonomisk utvärdering : metod och tillämpningar
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 174 sidor :
  ISBN: 9789144124605
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: en handbok (elektronisk resurs)
  Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Stockholm: 167 s. : 2017 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen, finns tillgänglig på lärplattformen.

  Folkhälsoekonomi i praktiken
  Stockholm : Statens folkhälsoinstitut : 2011 : 161 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-7257-812-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen, finns tillgänglig på lärplattformen.

  Artiklar och annat material tillkommer.

 • Giltig från: 2018 vecka 1

  Moment 1

  Ödegård Synnöve
  Patientsäkerhet : teori och praktik
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 599 s. :
  ISBN: 9789147106448
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Svensk sjukvård i internationell jämförelse
  Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2008 : 47 s. :
  ISBN: 978-91-7164-363-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Socialmedicinsk tidskrift: Internationella jämförelser av hälso- sjukvårdsystem. Utvecklingen av modeller och metoder under ett halvt sekel
  Smedby Björn, Andersen Ronald
  Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och Vetenskapsrådet : 2010 :
  Socialmedicinsk tidsskrift 5-6 2010, s356-369
  Obligatorisk

  Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård
  Broqvist Marie, mfl
  Reviderad version. Linkping universitet, Prioriteringscentum : 2011:4 :
  Nationell modell för öppna prioriterningar inom hälso- och sjukvården 2011:4
  Obligatorisk

  Hälso- och sjukvårdens strukturreformer. Lärdomar från Norge, Danmark, och Storbritannien
  Johansson Pia Maria, Agardh Emilie, Brommels Mats
  Statens offentliga utredningar. Ansvarskommittén skriftserie, ISSN 1653-5502 : 2006 :
  Länk till utredning
  Obligatorisk

  Arnek Magnus
  Med nya mått mätt : en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor
  Stockholm : Finansdepartementet, Regeringskansliet : 2014 : 137 s. :
  ISBN: 9789138241776
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar och elektroniskt material kan tillkomma

  Moment 2

  Statens Folkhälsoinstitut
  Hälsoekonomi för folkhälsoarbete : introduktion och debatt
  Stockholm : Statens folkhälsoinstitut : cop. 2003 : 183 s. :
  ISBN: 91-7257-199-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Boken finns tillgänglig för nedladdning på http://www.fhi.se/

  Förutsättningar för kommunal redovisning och finansiell bedömning : en rapport om innebörden och konsekvensen av kommunal särart
  Stockholm : Rådet för kommunal redovisning : [2000] : 48 s. :
  Pdf-fil
  ISBN: 91-631-0292-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård
  Hallin Bo, Siverbo Sven
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 217 s. :
  ISBN: 91-44-02680-3 : 298:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Finns att köpa på www.bokus.se eller www.bokia.se

  Ekonomi inom hälso- och sjukvård
  Salomonsson Ann, Askling Annette, Salomonsson Johanna
  Ängelholm : Kommunlitteratur : cop. 1997 : 60, [4] s. :
  ISBN: 91-88734-64-1 ; 122:50
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Denna bok ska vara tillgänglig i elektroniskt format på Cambro

  Riksrevisionen
  Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård.
  RiR 2004:9, ISBN:91-70860106 :
  http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8951/2007-103-4_20071034.pdf
  Obligatorisk

  Artiklar kan tillkomma som tillhandahålls av Institutionen för ekonomisk historia.