"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Värme- och masstransport I, 10,5 hp

Engelskt namn: Heat and Mass Transfer I

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5EN030

Högskolepoäng: 10,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-06-03

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-09-09

Innehåll

I kursen behandlas grundläggande begrepp inom värme- och masstransport, dvs de fysikaliska sambanden för värmeledning, värmekonvektion, värmestrålning.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- beskriva och särskilja mellan de grundläggande värmetransportmekanismerna värmeledning, värmekonvektion och värmestrålning,
- analysera såväl stationära som enklare dynamiska problem beträffande värmeledning,
- beskriva laminära och turbulenta gränsskikt beträffande värmekonvektion,
- analysera strålningsutbyte mellan svarta kroppar och verkliga ytor beträffande värmestrålning,
- utföra beräkningar på filmkondensation,
- tillämpa analogin mellan värme- och masstransport samt utföra beräkningar på samtidig värme- och masstransport,
- applicera kunskaper om värmetransportmekanismer för att beräkna värmeövergångs- och värmegenomgångskoefficienter samt att använda dessa för dimensioneringsberäkningar av värmeväxlare,
- beskriva funktionssättet hos olika typer av värmeväxlare.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kurserna Termodynamik, 12 hp (5EN035) och Strömningslära, 7.5 hp (5FY149) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt genom en skriftlig tentamen vid kursens slut samt genom obligatoriska laborationer, men kan också ske fortlöpande i samband med inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och skriftliga rapporter. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts vid ett prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.
För studerande som inte blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll.
Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur