"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Värme och ventilationsteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Heat and Ventilation Technology

Denna kursplan gäller: 2016-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 5EN058

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-06-24

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-11-20

Innehåll

Kursen behandlar vanligt förekommande ventilations- och uppvärmningssystem för byggnader. Kursen ger grundläggande kunskaper för att beskriva, beräkna och dimensionera anläggningar för en god inomhusklimat enlig gällande lagstiftning. Byggnaders energibalanser studeras och beräkning av byggnaders energi- och effektbehov utförs.
Kursen omfattar två moment:
1. Teori, 6.5 hp (Theory, 6.5 ECTS),
2. Laboration, 1 hp (Laboratory, 1 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Teori:
- beskriva olika ventilations- och värmesystem med avseende på uppbyggnad och funktion,
- utföra beräkningar och dimensionering av värme- och ventilationssystem för en byggnad på ett sådant sätt att krav på god inomhusmiljö uppfylls.
Laboration:
- beskriva olika ventilations- och värmesystem med avseende på uppbyggnad och funktion.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Energiteknik 1 för energiingenjörer, 15 hp (5EN063) och Energiteknik 2 för energiingenjörer, 15 hp (5EN064) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett inslag i kursen.

Examination

Examinationen sker dels genom en skriftlig tentamen (på teoridelen), dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av laborationsmoment. På en skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På laborationsmomentet ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 3

  Byggnaden som system
  Abel Enno, Elmroth Arne
  4., [omarb. och förnyad] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 353 s. :
  ISBN: 978-91-44-11588-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2017 vecka 44

  EnBe : energiberäkningar : formler, ekvationer, data och diagram
  Soleimani-Mohseni Mohsen, Bäckström Lars, Eklund Robert
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 613 s. :
  ISBN: 9789144088693
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Byggnaden som system
  Abel Enno, Elmroth Arne
  4., [omarb. och förnyad] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 353 s. :
  ISBN: 978-91-44-11588-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Projektering av VVS-installationer
  Warfvinge Catarina, Dahlblom Mats
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : Ca 310 s. med var. pag. :
  ISBN: 978-91-44-05561-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2016 vecka 2

  EnBe : energiberäkningar : formler, ekvationer, data och diagram
  Soleimani-Mohseni Mohsen, Bäckström Lars, Eklund Robert
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 613 s. :
  ISBN: 9789144088693
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2014 vecka 50

  EnBe : energiberäkningar : formler, ekvationer, data och diagram
  Soleimani-Mohseni Mohsen, Bäckström Lars, Eklund Robert
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 613 s. :
  ISBN: 9789144088693
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Projektering av VVS-installationer
  Warfvinge Catarina, Dahlblom Mats
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : Ca 310 s. med var. pag. :
  ISBN: 978-91-44-05561-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst