"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsanalys och organisationsförändring, 15 hp

Engelskt namn: Business analytics and organisational change

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 2IN190

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2017-05-22

Reviderad av: Prefekten, 2017-09-08

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i att organisationer behöver förmåga att både förnimma och respondera på entreprenöriella möjligheter och hot, samt att denna förmåga blir allt viktigare på grund av den pågående digitala transformationen. Mot bakgrund av detta innehåller kursen två specifika teman, verksamhetsanalys och organisationsförändring. Verksamhetsanalysen sker genom dataanalys då en allt viktigare källa till insikter om aktiviteter och förändringar, såväl internt i organisationen som externt, är analyser av datamängder. Dataanalys behandlas på denna kurs både från ett teoretiskt och praktiskt perspektiv genom att studenterna dels arbetar med litteratur inom området, dels arbetar med praktisk tillämpning i en specifik mjukvarumiljö. Den praktiska tillämpningen innefattar analys av data från olika verksamheter och resulterar i beslutsgrundande rekommendationer. Det andra temat, organisatorisk förändring, behandlas även det genom att studenterna tillskansar sig teoretiska insikter om ämnet, och sedan praktiskt tillämpar dessa genom att utforma rekommendationer för lämplig organisatorisk förändring samt implementeringsförslag och analyser.  

 

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:

 • Beskriva processer för dataanalys i termer av datainsamling, formatering, visualisering, modellering, prognoser och presentation.
 • Beskriva och analysera metoder samt teoretiska utgångspunkter för organisationsförändring.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:

 • Utföra och dokumentera dataanalyser som adresserar olika typer av organisatoriska problem och möjligheter.
 • Analysera och ge förslag på organisationsförändringar.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:

 • Förklara och kritiskt reflektera över den roll dataanalyser kan spela för organisationsförändring.
 • Förklara och kritiskt reflektera över metoders roll i organisationsförändring.

 

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs minst 90 hp i något av ämnena Informatik, Datavetenskap, Företagsekonomi, Media- och kommunikationsvetenskap, Pedagogik, Psykologi, Statsvetenskap, Sociologi eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska 6/B.

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, grupparbeten samt handledning i samband med självstudier. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ges på engelska. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen.

 

Examination

Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter, seminarier och en gruppuppgift. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande på kurs/moment sänds till Registrator (Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå). Ansökan förmedlas därefter till Institutionen för informatik för bedömning. I ansökan anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas. Se också ”Lokal tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet” (Dnr: 540-3589-09).


 

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 21

  Litteratur

  Data science for business : [what you need to know about data mining and data-analytic thinking]
  Provost Foster, Fawcett Tom
  1. uppl. : Sebastopol, Calif. : O'Reilly : 2013 : xviii, 384 s. :
  ISBN: 9781449361327
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Organizational change
  Senior Barbara, Swailes Stephen, Carnall Colin
  Sixth edition. : Harlow, United Kingdom : Pearson : 2020 : 420 s. :
  ISBN: 9781292243436
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

 • Giltig från: 2018 vecka 47

  Litteratur

  Data science for business : [what you need to know about data mining and data-analytic thinking]
  Provost Foster, Fawcett Tom
  1. uppl. : Sebastopol, Calif. : O'Reilly : 2013 : xviii, 384 s. :
  ISBN: 9781449361327
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Organizational change
  Senior Barbara, Swailes Stephen
  Fifth Edition : Harlow : Pearson : 2016 : xxi, 392 pages :
  ISBN: 978-1-292-06383-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

 • Giltig från: 2018 vecka 1

  Litteratur

  Data science for business : [what you need to know about data mining and data-analytic thinking]
  Provost Foster, Fawcett Tom
  1. uppl. : Sebastopol, Calif. : O'Reilly : 2013 : xviii, 384 s. :
  ISBN: 9781449361327
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).