Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning 1 inom KPU (VFU), 15 hp

Engelskt namn: Teaching Placement 1

Denna kursplan gäller: 2021-02-01 och tillsvidare

Kurskod: 6KP003

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-11-04

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2020-11-06

Innehåll

Kursen omfattar en längre verksamhetsförlagd utbildning. I kursen ska den studerande med utgångspunkt i skolans uppdrag, och till viss del i elevers olika förutsättningar, utveckla sin förmåga att planera och leda undervisning. Studenten ska även utveckla sin förmåga att kommunicera, skapa goda relationer, entusiasmera och utmana elever.
 
Kursens fokus är undervisning och lärande i den studerandes undervisningsämne. Under kursens gång förväntas studenten tillsammans med handledaren planera, genomföra, utvärdera och dokumentera undervisning. Detta görs med utgångspunkt i skolans styrdokument, relevant didaktisk litteratur samt med kunskaper som förvärvats under tidigare studier. Kursen omfattar både auskultation och egen undervisning i relevant skolform samt campusförlagt förberedelse- och uppföljningsarbete.
 
Under kursen ska den studerande utveckla förmågan att reflektera över sin egen professionsutveckling och det egna pedagogiska ledarskapet, samt identifiera sina egna utvecklingsområden med utgångspunkt i kursens förväntade studieresultat.

Förväntade studieresultat

För betyget godkänd ska den studerande

Kunskap och förståelse
  • visa grundläggande kunskap om relevanta styrdokument och deras roll i skolan
  • uppvisa grundläggande kunskap om hur man anpassar undervisningen till styrdokumentens direktiv och behoven hos aktuell elevgrupp 
Färdighet och förmåga
  • kunna planera, genomföra och reflektera kring undervisning utifrån verksamhetens mål och aktuella elevgruppers förkunskaper och förutsättningar
  • i skolpraktiken kunna omsätta ämnesteoretiska, didaktiska och andra kunskaper som förvärvats under utbildningen
  • genom sitt ledarskap kunna väcka elevers intresse och nyfikenhet för ämnet
  • kunna analysera observerad undervisning utifrån ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • bemöta, kommunicera och interagera med elever, föräldrar, kollegor och skolans övriga personal på ett professionellt sätt och med ett för sammanhanget adekvat språkbruk
  • kunna analysera och värdera sin roll som pedagogisk ledare

Behörighetskrav

Minst 15 hp godkända studier i utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) där kunskaper inom områdena skolans uppdrag samt  undervisning och lärande eller motsvarande ska ingå.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs i skolverksamheten i relevant ämne och skolform. Visst förberedelse- och uppföljningsarbete är campusförlagt och under kursen genomförs ett antal VFU-uppgifter.
 
VFU-perioden ska omfatta motsvarande halvtidsstudier under 20 veckor. I studietiden ingår planering och genomförande av lektioner, auskultationer, arbete med VFU-uppgifter samt deltagande i annan verksamhet kopplad till lärarens yrkesroll. Studenten ska tillsammans med lokala VFU-handledare planera VFU så att arbetet ryms inom ramen för halvtidstjänstgöring.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
  • Ett lektionsbesök med efterföljande trepartssamtal
  • En individuell skriftlig inlämningsuppgift (VFU-rapport) 
Lektioner genomförda vid VFU-besöket, med det efterföljande handledningssamtalet, samt den skriftliga inlämningsuppgiften bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Slutbetyg på hel kurs beslutas först när kursens båda prov är genomförda. För slutbetyget godkänt (G) krävs att båda proven bedömts med minst resultatet godkänt (G). För slutbetyget väl godkänt (VG) krävs därutöver att båda proven bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
 
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.
 
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.
 
Antalet examinationstillfällen på kursens verksamhetsförlagda delar är begränsat till två. Ett tredje examinationstillfälle kan efter ansökan beviljas av Lärarhögskolans föreståndare om det finns särskilda skäl. Ansökan sker på särskild blankett.
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten.

Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.
 
I alla övriga fall som en student blir underkänd på verksamhetsförlagda delar av kursen ska en uppföljning göras av examinator i samråd med studenten efter kursens avslut. Denna ska ta fasta på vilka delar av de förväntade studieresultaten på kursen som studenten inte uppnått. Uppföljningen ska genomföras i god tid innan studenten får påbörja en eventuell ny praktikperiod.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 27

På väg mot läraryrket : en handbok för den verksamhetsförlagda utbildningen
Alvén Fredrik, Bohlin Senait
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : 156 sidor :
ISBN: 9789147141470
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Utmärkt undervisning : Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning
Håkansson Jan, Sundberg Daniel
Stockholm: Förlag: Natur och Kultur, 2012, 310 s. ISBN: 9789127133440 :
Obligatorisk

Undervisning i teori och praktik: en introduktion i didaktik
Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
4 uppl : Umeå : Fundo, cop : 2009 : 73 s :
Obligatorisk

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Skolverket : 2016 :
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
Obligatorisk

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32594-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare artiklar och arbetsmaterial kan tillkomma

Referenslitteratur

Samuelsson Marcus
Lärandets ordning och reda : ledarskap i klassrummet
Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 221 sidor :
ISBN: 978-91-27-81832-3
Se bibliotekskatalogen Album