Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning för kostvetare, 15 hp

Engelskt namn: Field Work in Food and Nutrition

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 2KN055

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2016-09-26

Reviderad av: Prefekten, 2018-11-26

Innehåll

Kursen består av två moment:
 1. Teoretiska principer för måltidsverksamhet 3 hp (Theoretical principles for meal services)
 2. Verksamhetsförlagd utbildning 12 hp (Field work)
I kursen tillämpas, integreras och utvecklas yrkeskunnandet som kostvetare. I det första momentet ingår en teoridel med bland annat arbetsrätt, arbetsmiljölagstiftning, upphandlingoch internredovisning. I det andra momentet får studenterna, genom praktik på en arbetsplats, möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter inom det kostvetenskapliga området. Praktikplatsen kan vara förlagd på annan ort än studieorten och då utgår en viss ekonomisk ersättning.
 

Förväntade studieresultat

Moment 1: Teoretiska principer för måltidsverksamhet 3 hp
Efter avslutat moment skall den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Beskriva översiktligt lagar och regler inom arbetsrätt och arbetsmiljö.
 • Förklara och försvara hållbarhetskrav i offentlig livsmedelsupphandling
Färdighet och förmåga
 • Kritiskt reflektera kring kompetensförsörjning, rekrytering, arbetsmiljö och hälsa i personalarbete inom måltidsorganisationer. 
Värdering och förhållningssätt
 • Kalkylera, värdera och presentera relevanta ekonomiska nyckeltal som kan förekomma i måltidsverksamheter.

Moment 2: Verksamhetsförlagd utbildning 12 hp
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Förstå och redogöra för den aktuella verksamhetens organisation, arbetssätt och styrning.
 • Förstå och redogöra för administrativa rutiner och tekniska hjälpmedel för den aktuella verksamheten.
Färdighet och förmåga
 • Tillämpa kunskaper som inhämtats under utbildningen i relation till aktuell verksamhet (t.ex. matsedelsplanering, näringsvärdesberäkningar, kalkylering och utveckling av egenkontrollprogram).
 • Självständigt planera, genomföra, utvärdera och dokumentera kostrelaterade aktiviteter.
 • Identifiera och visa på förhållanden gällande genus inom aktuellt verksamhetsområde.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Värdera och redogöra för utvecklingsmöjligheter i aktuell verksamhet, samt förstå konsekvenser av föreslagna förändringar.
 • Identifiera och hantera professionella relationer med andra yrkesgrupper och privatpersoner med respekt, integritet, empati och kommunikation, samt visa förståelse för andras uppfattningar som grund för samverkan.

Behörighetskrav

Univ: Godkänt betyg från Kostvetenskap A, Kostvetenskap B samt Måltidsservice och dietetik, C eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Praktikplatser väljs i samråd med kursansvarig. Praktik kan ske på annan ort än studieorten. Praktikens innehåll planeras i samråd med handledaren på praktikplatsen. Under praktiken måste studenten själv söka kunskap inom arbetsområden på praktikplatsen som hen bedömer vara av värde för kommande yrkesverksamhet. Obligatorisk arbetstid schemaläggs under första praktikveckan för hela perioden och utgör ca 35 timmar per arbetsvecka. Arbetstiden ska inkludera möjlighet till egna studier inom praktikområdet.

Examination

Moment 1
Examination sker individuellt och i grupp genom uppgifter som redovisas muntligt och skriftligt. På momentet ges betygen U eller G.

Moment 2
Examinationen sker genom att den studerande redovisar utfört arbete muntligt och skriftligt. Praktiken betygsätts av handledaren och av kursansvarig. Efter genomgången kurs avger handledaren ett skriftligt omdöme om studenten. Omdömet utgör det huvudsakliga underlaget för examinerande lärares beslut om betyg på kursen. På momentet ges betygen U eller G.

För kurs med praktik skall bedömningen av praktik ske löpande. Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik. Detta sker i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskap, färdighet eller förhållningssätt att det medför en påtaglig risk att studenten kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenter behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.

Om studenten vid ett sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.
Om studenten inte blir godkänd vid ordinarie praktiktillfälle erbjuds studenten att vid två ytterligare tillfällen ompröva sitt betyg vid en ny organisation, detta enligt reglerna för omtentamen/ uppsamlingstentamen. En ny praktikperiod ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie praktikperiod. Ytterligare en ny praktikperiod ska erbjudas inom ett år från ordinarie praktiktillfälle. I de fall prov eller praktik inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.
En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända examinationer på moment eller delar av kurs, om inte särskilda skäl talar emot det (Högskoleförordningen 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till studierektor för Institutionen för kostvetenskap. Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.
 

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 1

OBLIGATORISK LITTERATUR

Almqvist Roland M.
New public management : NPM : om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll
1. uppl. : Malmö : Liber : 2006 : 152 s. :
ISBN: 91-47-07720-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Litteratur i form av kompendium och vetenskapliga artiklar tillkommer, ca 60 sidor

REFERENSLITTERATUR

Exploring strategy
Johnson Gerry, Whittington Richard, Scholes Kevan, Angwin Duncan, Regner Patrick
Tenth edition. : Harlow : Pearson : cop. 2014 : 558 pages :
ISBN: 9781292002552 (pbk.) :
Se bibliotekskatalogen Album

Gregoire Mary B.
Foodservice organizations : a managerial and systems approach
7 uppl. : Upper Saddle River : Prentice Hall : cop. 2010 : xvi, 584 s. :
ISBN: 0-13-506055-9 (hft.)
Se bibliotekskatalogen Album

Human resource management : organisationens hjärta
Lindmark Anders, Önnevik Thomas
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 356 s. :
ISBN: 978-91-44-05879-5 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Hur moderna organisationer fungerar
Jacobsen Dag I., Thorsvik Jan
3. uppl. : Studentlitteratur AB : 2008 :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/6593-03/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 91-44-04780-0
Se bibliotekskatalogen Album