"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning för psykologprogrammet, 22,5 hp

Engelskt namn: Placement studies for the Study Programme för University Diploma in Psychology

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 2PS173

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2017-12-13

Reviderad av: Prefekten, 2022-12-13

Innehåll

Psykologpraktiken syftar till att få träning i, reflektionsmöjligheter över och erfarenhet av att vara i psykologrollen och på så sätt förbereda studenten på psykologyrket. Vidare syftar kursen till att ge allsidig kunskap om tillämpad psykologisk verksamhet. Kursen utgör en länk mellan psykologprogrammets teoretiska grund och praktisk tillämpning, och ska ge praktiska erfarenheter och färdighetsträning som är av generell betydelse för psykologers yrkesutövande. Kursen ska ge studenten möjlighet att utveckla ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter, uppdragsgivare handledare och kollegor, samt utrymme att reflektera kring den egna professionella utvecklingen.

Psykologpraktiken omfattar 22,5 hp sammanhängande heltidstjänstgöring på samma praktikplats med maximalt en veckas frånvaro och ska innehålla en timmes obligatorisk handledning per vecka. Praktikkursens innehåll kan delas upp i tre huvudsakliga områden. Det första området är kunskapsorienterat, och inriktar sig på aktiviteter som ger generella kunskaper om psykologers verksamhetsfält, samt mer specifik kännedom om den egna praktikplatsens verksamhet. Det andra området är färdighetsorienterat och bygger på klient- eller uppdragsinriktat arbete inom praktikplatsens verksamhet. Kandidaten förväntas arbeta med bland annat psykologisk utredning eller bedömning, samt psykologisk intervention. I detta område ingår även färdigheter i psykologisk dokumentation och kommunikation. Det tredje området är värderingsorienterat, och här betonas framförallt professionellt förhållningssätt och självreflektion.

Observera att praktiken kan komma att ske på annan ort än studieorten. Vi tillämpar Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- Redogöra för psykologers arbete, verktyg och metoder utifrån den egna praktikplatsens verksamhet.

Färdigheter och förmåga
- Visa förmåga att under handledning tillämpa metoder för psykologisk utredning, bedömning eller kartläggning.
- Visa förmåga att under handledning utifrån psykologiska teorier, planera, genomföra och utvärdera psykologisk intervention.
- Visa förmåga att under handledning på ett adekvat sätt återföra såväl muntlig som skriftlig
information om genomfört arbete till klienter och i förekommande fall; anhöriga, uppdragsgivare, handledare och kollegor.
- Dokumentera genomfört arbete i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter och psykologens yrkesetiska riktlinjer.
-Visa förmåga att ta emot handledning och agera självständigt inom de ramar som givits, samt visa förståelse den egna kompetensens gränser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Visa förmåga att kritiskt reflektera kring de psykologiska arbetsmetoder och verktyg som används av psykologer.
- Visa förmåga att i rollen som psykologkandidat samarbeta, agera professionellt och omdömesgillt till kollegor, handledare, klienter och i förekommande fall  anhöriga och uppdragsgivare.
-Visa en förmåga att fortlöpande reflektera och beskriva beteenden, reaktionsmönster och förhållningssätt hos sig själv som bidrar till den professionella utvecklingen till psykolog.
-Visa förmåga att reflektera över hur sociala faktorer och maktaspekter, så som genus, klass och etnicitet interagerar med psykologprofessionen

Behörighetskrav

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.

Avklarade kurs på termin 3, 4 & 5:
Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv 12 hp,
Juridik 6 hp,
Samtalsmetodik 4 hp,
Utredningsmetodik, 6 hp,

Avklarade moment på termin 5:
Grundläggande klinisk bedömning (GRUN) 6 hp

Eller motsvarande.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker huvudsakligen i form av obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning med regelbunden handledning och färdighetsträning vid aktuell praktikplats. Undervisningen bedrivs också i form av två obligatoriska seminarier på campus med tillhörande rapporter.  För studenter med VFU placering utanför Västerbotten kan obligatoriska seminarier utföras via digitala mötesplattformar som institutionen tillhandahåller.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Handledaren bedömer löpande studentens kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utifrån bedömningskriterier tillhandahållna av institutionen. Om handledaren bedömer att kandidatens agerande på praktikplatsen inte kan godkännas utifrån ett eller flera lärandemål sker individuell planering av komplettering och förnyad prövning i samråd mellan kandidat, handledare och praktikansvarig.

Utöver denna bedömning utgör full närvaro under hela praktikperioden ett viktigt kriterium för godkänt. Vid frånvaro överstigande en vecka (5 procent)ska studenten i samråd med kursansvarig och praktikplatsen göra en plan för komplettering som beslutas av examinator.

Ytterligare bedömningsgrunder är deltagande i muntligt examinerande gruppseminarier med tillhörande skriftliga rapporter, samt inlämnande av praktikplanering. Vid betyg U på seminarier ges möjlighet till komplettering och ny bedömning. Formen för komplettering för studenter som uteblir från seminarier beror på antalet studenter som resterar och meddelas senast i och med kursens avslut. Om studenten utifrån sitt agerande vid seminariet inte kan godkännas utifrån kursens bedömningskriterier sker individuell prövning och eventuell komplettering.

Godkännandet av praktiktjänstgöringen görs av examinatorn på rekommendation av praktikhandledaren. Bedömningen av deltagande på obligatoriska seminarierna och den inlämnade praktikplanen görs av kursledaren. Den samlade bedömningen av praktikkursen görs av examinatorn.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 2 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna  en student under pågående praktik i de fall  studenten  uppvisar sådana brister avseende  kunskaper, färdigheter  eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en  påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt  då  kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.  Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte  rätt till nytt provtillfälle.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

I samband med praktikplaneringen gör student och handledare en överenskommelse om litteratur för kursen. Materialet ska fördjupa kunskapen om det område psykologen verkar inom.

Sveriges Psykologförbund
Yrkesetiska principer för psykologer i Norden : Antagna av Sveriges Psykologförbunds kongress
1998 :
Psykologförbundet
Obligatorisk

Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter
Sverne Arvill Ebba, Hjelm Åke, Johnsson Lars-Åke, Sääf Christina
6. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 361 s. :
ISBN: 978-91-44-10358-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar tillkommer efter ansning av ansvarig lärare på kursen/momentet.