Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Verksamhetsförlagd utbildning för psykologprogrammet

  • Antal högskolepoäng 22,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge den blivande psykologen en inblick i psykologarbete. Kursen är indelad i tre delmoment:

Moment 1: Praktiskt psykologarbete, 19,5 högskolepoäng
Under perioden för den verksamhetsförlagda utbildningen förväntas den blivande psykologen, under handledning av legitimerad psykolog, öva på färdigheter relevanta för psykologyrket. Den blivande psykologen skall få möjlighet att granska och diskutera förtjänster och brister såväl som indikationer för olika utredningsmetoder och åtgärdsalternativ. Sekretessfrågor och etiska principer för psykologarbete skall beröras kontinuerligt. Den blivande psykologen skall, med stöd av handledning, utveckla insikter om de personliga förutsättningarna för psykologarbetet. Samtidigt skall det erbjudas möjlighet till reflektion över den egna professionella kompetensens utveckling, över psykologens roll inom den aktuella organisationen och i de olika gruppkonstellationer där psykologen arbetar. Utbildningen äger rum i en psykologverksamhet, där den blivande psykologen genom handledning skaffar sig erfarenheter av och kunskap om de samhälleliga, organisatoriska och yrkesmässiga sammanhang inom vilka psykologarbete bedrivs. Den verksamhetsförlagda utbildningen bör utformas så att den blivande psykologen får möjlighet att delta i handläggning av uppdrag vilket skapar förtrogenhet med verksamhetsområdets organisation och dess bestämmelser. Skriftlig och muntlig kommunikation av psykologiska data och slutsatser skall övas.

Moment 2: Litteraturöversikt, 1,5 högskolepoäng
Under momentet skall den blivande psykologen författa en litteraturöversikt utifrån en aktuell frågeställning som har relevans för den blivande psykologens  placering under den verksamhetsförlagda utbildningen. Litteraturöversikten skall även presenteras muntligt för andra kursdeltagare

Moment 3: Falluppgift, 1,5 högskolepoäng
Under momentet skall den blivande psykologen arbeta i grupp med en frågeställning relevant för den blivande psykologens placering under den verksamhetsförlagda utbildningen. Syftet med uppgiften är att integrera och levandegöra de kunskaper och färdigheter som förvärvats under psykologprogrammet inom ramen för en professionsrelevant frågeställning.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)