Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Vetenskaplig kommunikation, 7,5 hp

Engelskt namn: Scientific communication

Denna kursplan gäller: 2020-01-13 och tillsvidare

Kurskod: 1KG008

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-06-12

Innehåll

Kursen behandlar:
 • informationssökning
 • hur man formulerar en vetenskaplig frågeställning
 • hur man kommunicerar ett budskap klart och effektivt i ett skriftligt arbete
 • hur man följer akademiska normer för skriftlig kommunikation
 • betydelsen av ord- och frasval
 • strategier för framgångsrika muntliga presentationer. 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:
Kunskap och förståelse
 • visa förståelse för de tekniker som krävs för att producera klar och effektiv text
Färdighet och förmåga
 • kunna avgränsa och formulera en vetenskaplig frågeställning
 • kunna använda bibliografiska databaser på ett lämpligt sätt
 • kunna strukturera en text logiskt
 • kunna använda lämplig styckeindelning och använda idémeningen för att strukturera stycken logiskt
 • visa förståelse för när en referens eller ett citat ska användas
 • kunna presentera en rapport muntligt med nödvändigt visuellt och auditivt stöd
 • visa förmåga att kommunicera på engelska
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna kritiskt granska en annans text och upptäcka logiska brister globalt och lokalt
 • kunna ta emot feedback från andra studenter och från lärare och kunna revidera sin text utifrån denna
 • visa medvetenhet om olika akademiska skrivtraditioner och kunna anpassa sitt akademiska skrivande på ett lämpligt sätt 

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av lektioner, seminarier och handledning. Uppnående av de förväntade studieresultaten förutsätter aktivt deltagande i undervisningen samt aktivt eget arbete.

Examination

Examination sker genom muntliga och skriftliga uppgifter under kursens gång samt genom redovisning av en rapport dels i skriftlig, dels i muntlig form. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Vid examination används betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Kursen är till innehållet identisk med kursen 1LI004 Vetenskaplig kommunikation och kan inte ingå i examen tillsammans med denna kurs.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 49

Backman J.
Rapporter och uppsatser.
Lund : Studentlitteratur : 1998 : 213 s. :
ISBN: 91-44-00417-6
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: 1998 el senare.

Artiklar enligt anvisningar tillkommer.