"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp

Engelskt namn: Research Theories and Methods II

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 3OM396

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Radiografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2021-04-22

Innehåll

Kursen omfattar en fördjupning i kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga metoder. Kursen kommer framför allt att fokusera på analytiskt, kritiskt, kreativt och forskningsetiskt tänkande. Genus- och transkulturella perspektiv i forskning ingår.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • redogöra för forskningsprocessens steg med fokus på metoder för design, datainsamling och analys
  • redogöra för databassökning av vetenskapliga studier i ett preciserat område

Färdighet och förmåga

  • genomföra grundläggande deskriptiva statistiska analyser och hypotestest.
  • genomföra grundläggande kvalitativa textanalyser med avseende på dess innehåll på en beskrivande eller tolkande nivå
  • producera en projektplan relevant för huvudområdet radiografi och röntgensjuksköterskans yrkesutövning, utifrån forskningsprocessens steg med relevanta vetenskapliga begrepp.
  • vetenskapligt argumentera för sin projektplan, samt granska och diskutera andras projektplaner.   

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt granska och värdera vetenskaplig litteratur och information som ligger till grund för evidensbaserad vård inom ämnet radiografi

Behörighetskrav

För tillträde kursen krävs godkända kurser i termin 1 och 2, med undantag för kurs Radiografi II som ska vara genomgången.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, övningar, seminarier och föreläsningar. Genomgående ska kursinnehållet bygga på tillgänglig vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. Ett seminarium och en laboration är obligatoriska moment. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala; godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i from av en individuell skriftlig webbtentamen samt examinerande seminarium. För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska delar är fullgjorda. Komplettering av examinerande seminarium kan erbjudas istället för omprov för att nå betyget godkänt. Lärare beslutar om tillåten komplettering. Komplettering ska vara skriftligt inlämnad inom tre (3) veckor efter ordinarie examinationstillfälle.
 
Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

-Innehållet i kursen 3OM396 överlappar helt med innehållet i 3OM258
-Kursen 3OM396 ersätter kursen 3OM258

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Genusperspektiv på vårdvetenskap
Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning: 62 s : 2009 :
https://www.genus.se/wp-content/uploads/Genusperspektiv-pa-vardvetenskap.pdf
Obligatorisk

Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Olsson Henny, Sörensen Stefan
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 328 s. :
ISBN: 91-47-10051-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice
Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano
9. ed. : Philadelphia, Pa. : Wolters Kluwer : cop. [2017], 2018 : xxii, 442 s. :
ISBN: 978-1-4963-5129-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Henricson Maria
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : 2017 : 510 sidor :
ISBN: 978-91-44-11328-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Willman Ania
Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 186 s. :
ISBN: 9789144109022
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Relevanta artiklar och avhandlingar tillkommer.

Relevanta artiklar och avhandlingar tillkommer.