"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskapliga metoder i geografi, 7,5 hp

Engelskt namn: Scientific methods in geography

Denna kursplan gäller: 2019-03-04 och tillsvidare

Kurskod: 6GV003

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-02-28

Innehåll

Modul 1. Kvantitativa metoder 3,5 hp
Modulen ger en introduktion till vanliga statistiska metoder som används av naturvetare. I detta ingår planering av undersökningar: vilka variabler som bör mätas, när mätningarna bör ske och hur urvalet av stickprov bör göras. Behovet av replikat och hur många stickprovsenheter som skall tas gås igenom, samt även hur data från stickproven skall analyseras och vilka förändringar som kan detekteras. Grunderna för signifikansanalys och förutsättningar för olika typer av statistiska testmetoder behandlas. Dataövningar utgör ett viktigt inslag i modulen

Modul 2. Kvalitativa metoder, 4 hp
Modulen ger kunskaper om olika kvalitativa metodtraditioner inom geografisk forskning. Forskningsprocessens steg i användandet av kvalitativa metoder behandlas från forskningsdesign, insamling av material till analys. Relationen mellan insamlande och analys av kvalitativt material betonas i momentet, liksom ett kritiskt förhållningssätt till data. De metoder som särskilt behandlas är intervjuer och textanalyser.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten för betyget Godkänd kunna:
Modul 1
Kunskap och förståelse
1. beskriva ett välgenomtänkt undersökningsupplägg, inklusive korrekt replikering, som matchar den tilltänkta statistiska metoden,
 
Färdighet och förmåga
2. tillämpa grunderna för signifikansanalys och kunna tolka resultat från vanliga statistiska analyser,
3. tillämpa vanliga statistiska metoder och känna till i vilka sammanhang dessa metoder bör användas,
 
Modul 2
Kunskap och förståelse

4. visa kunskap och förståelse för kvalitativa kulturgeografiska metoder, i synnerhet intervjuer och textanalys,
 
Färdighet och förmåga
5. planera, genomföra och analysera en kvalitativ intervju,
6. kritiskt granska insamlat material.

Efter avslutad kurs skall studenten för betyget Väl Godkänd kunna:

7. Tillämpa kursens innehåll på nya frågeställningar,
8. uppvisa en analytisk förmåga i lösandet av uppgifter inom kursens områden,
9. utföra statistiska analyser på mer komplexa data.

Behörighetskrav

6GV002, Klimatförändringar (geografilärare)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och seminarier.

Examination

På skriftlig tentamen av modul1 sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). 

På modul 2 examineras studenter i form av aktivt deltagande vid seminarier (U och G) samt skriftlig inlämningsuppgift (PM) (U, G och VG).

Betyg på kursen sätts först när alla prov har inlämnats och alla examinationer är avklarade. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla examinationer är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar. Betygsskalan består av betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG).För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Studerande som underkänts vid prov har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg (se universitetets regelsamling). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Betyget sätts först när alla obligatoriska moment är genomförda. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Hay Iain (distinguished Professor
Qualitative research methods in human geography
Oxford University Press, Canad : 2016 : 536 sidor :
ISBN: 978-0-19-901090-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Grandin Ulf
Dataanalys och hypotesprövning för statistikanvändare.
Inst. för miljöanalys, SLU på uppdrag av Naturvårdsverket : 2012 :
Obligatorisk