Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vindkraftteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Wind Energy Technology

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 till 2023-08-20 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5EN087

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-05-03

Innehåll

Lokalisering av vindkraftverk: vindens meteorologi (uppkomst, årsvariationer, höjdberoende, topografins betydelse), vindkarteringar; datorbaserade produktionsberäkningar.

Teknik: typer av kraftverk, kraftverksdesign, turbiner och turbinutformning, växellåda och transmission, olika typer av generatorer;  torn, fundament och el-anslutning till nät; styrsystem, ljudutbredning.

Samhällets regler och ekonomi: plan- och bygglagens och miljöbalkens regler vid etablering; hänsynsregler och MKB; miljöpåverkan från vindkraft (t ex buller, landskapsbild och djurliv); ekonomiska kalkyler.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- aktivt delta i projektering av uppförande av vindkraftverk och tillhörande infrastruktur som elanslutning och vägar,
- självständigt och i grupp kunna planera och leda informations- och diskussionsmöten,
- ingående redogöra för samhällets regler vid etablering och drift samt miljökonsekvenser av vindkraft,
- självständigt värdera olika typer av vindkraftverk ur tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter,
- utreda olika lokaliseringsalternativ för vindkraftsetablering,
- upprätta en miljökonsekvensbeskrivning för en planerad vindkraftsetablering,
- använda etablerade beräknings- och projekteringsverktyg för vindkraft.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp tidigare studier som skall inkludera Energikällor, 15 hp eller Uthållig energiteknik, 15 hp eller motsvarande.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektionsundervisning, räkneövningar, seminarier och redovisningar i samband med laborationer och projekt. Laborationer och projekt är obligatoriska moment i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom 4-5 inlämningsuppgifter, ett projektarbete som redovisas såväl muntligt som skriftligt samt ett skriftligt prov vid kursens slut.
Inlämningsuppgifterna bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G).
På projektarbetet ges något omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G). Bedömningen av grundas på den muntliga redovisningen och kvaliteten på den skriftliga rapporten. För omdömet G krävs att projektarbetet är genomfört och redovisat muntligt och skriftligt med godkänt resultat. Om flera studenter genomför projektet tillsammans skall en individuell bedömning säkerställas.

Det skriftliga provet bedöms med Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

På hela kursen ges något av betygen Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs att det skriftliga provet bedömts med (3) samt att samtliga inlämningsuppgifter och projektarbetet är godkända. För betyget (4) krävs att det skriftliga provet bedömts med (4) samt att samtliga inlämningsuppgifter och projektarbetet är godkända. För betyget (5) krävs att det skriftliga provet bedömts med (5) samt att samtliga inlämningsuppgifter och projektarbetet är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för att få högre betyg.

För studerande som inte blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som har genomgått två prov utan godkänt resultat för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.