Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vindkraftteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Wind Energy Technology

Denna kursplan gäller: 2023-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 5EN087

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-05-03

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-09-02

Innehåll

Lokalisering av vindkraftverk: vindens meteorologi (uppkomst, årsvariationer, höjdberoende, topografins betydelse), vindkarteringar; datorbaserade produktionsberäkningar.

Teknik: typer av kraftverk, kraftverksdesign, turbiner och turbinutformning, växellåda och transmission, olika typer av generatorer;  torn, fundament och el-anslutning till nät; styrsystem, ljudutbredning.

Samhällets regler och ekonomi: plan- och bygglagens och miljöbalkens regler vid etablering; hänsynsregler och MKB; miljöpåverkan från vindkraft (t ex buller, landskapsbild och djurliv); ekonomiska kalkyler.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- aktivt delta i projektering av uppförande av vindkraftverk och tillhörande infrastruktur som elanslutning och vägar,
- självständigt och i grupp kunna planera och leda informations- och diskussionsmöten,
- ingående redogöra för samhällets regler vid etablering och drift samt miljökonsekvenser av vindkraft,
- självständigt värdera olika typer av vindkraftverk ur tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter,
- utreda olika lokaliseringsalternativ för vindkraftsetablering,
- upprätta en miljökonsekvensbeskrivning för en planerad vindkraftsetablering,
- använda etablerade beräknings- och projekteringsverktyg för vindkraft.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp tidigare studier som skall inkludera Energikällor, 7,5 hp eller Uthållig energiteknik, 15 hp eller motsvarande.
Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektionsundervisning, räkneövningar, seminarier och redovisningar i samband med laborationer och projekt. Laborationer och projekt är obligatoriska moment i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom 4-5 inlämningsuppgifter, ett projektarbete som redovisas såväl muntligt som skriftligt samt ett skriftligt prov vid kursens slut. Inlämningsuppgifterna bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G). På projektarbetet ges något omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G). Bedömningen av projektarbetet grundas på den muntliga redovisningen och kvaliteten på den skriftliga rapporten. För omdömet G krävs att projektarbetet är genomfört och redovisat muntligt och skriftligt med godkänt resultat. Om flera studenter genomför projektet tillsammans skall en individuell bedömning säkerställas. Det skriftliga provet bedöms med Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

På hela kursen ges något av betygen Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs att det skriftliga provet bedömts med (3) samt att samtliga inlämningsuppgifter och projektarbetet är godkända. För betyget (4) krävs att det skriftliga provet bedömts med (4) samt att samtliga inlämningsuppgifter och projektarbetet är godkända. För betyget (5) krävs att det skriftliga provet bedömts med (5) samt att samtliga inlämningsuppgifter och projektarbetet är godkända.

Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.

För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt.
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.