"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Visualisering av data, 7,5 hp

Engelskt namn: Data visualization

Denna kursplan gäller: 2021-06-28 och tillsvidare

Kurskod: 2ST050

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Statistik

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2016-02-25

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-06-24

Innehåll

Visualisering kan ske genom diagram, bilder och animeringar. Kursen inleds med studier av principer och strategier för att skapa effektiva visualiseringar av en- och flerdimensionella data. Tolkning, kritisk utvärdering och förbättring av diagram m.m. är viktiga inslag, liksom att skapa egna diagram. Processen att gå från ett problems frågeställning via visualisering till tolkning betonas. I kursen kan studenten även möta ny statistisk metodik, där det exakta innehållet kan variera mellan kurstillfällen. Programvaran R med tillhörande grafiska programpaket (som t.ex. ggplot2 och plotly) används genomgående för att hantera data, göra statistiska analyser och tillämpa grafiska metoder. Tillämpning av några andra visualiseringsverktyg för stora och komplexa datamängder ingår också.

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:  

  • redogöra för grundläggande principer och strategier för att skapa bra visualiseringar av data,
  • välja lämplig visualiseringsmetod utifrån en given frågeställning,
  • tolka resultat från visualiseringar av data,
  • visa förmåga att ge konstruktiv kritik på andras visualiseringar av data genom att lyfta fram såväl styrkor som svagheter, samt i det senare fallet även kunna föreslå förbättringar,
  • utforma egna diagram lämpliga för rapporter och publikationer,
  • tillämpa de moderna visualiseringsverktyg som behandlas i kursen,
  • använda programvaran R för att skapa diagramtyper som behandlas i kursen,
  • muntligt och skriftligt presentera resultat av utförda visualiseringar av data.

Behörighetskrav

Univ: 7.5 hp statistik

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och seminarier. Undervisningen sker nätbaserat via en lärplattform där undervisningsaktiviteter hanteras, kursrelaterat material tillhandahålls och kommunikation mellan studenter och lärare sker. Obligatoriska seminarier/inlämningsuppgifter förekommer.

Examination

Examinationen sker genom individuella samt gruppvisa skriftliga redogörelser och muntliga presentationer av utförda arbeten samt kamratgranskningar. Kursen examineras även genom en skriftlig individuell digital tentamen. På den skriftliga tentamen samt på minst ett seminariebehandlat arbete ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På övriga arbeten ges enbart betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För de obligatoriska momenten fastställs vissa datum för inlämning av skriftliga redogörelser och/eller muntliga presentationer.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema.

Efter två underkända prov på kursen har studenten rätt att begära byte av examinator. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

I de fall en kursplan har upphört att gälla eller genomgått större förändringar garanteras studenterna minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 26

Healy Kieran Joseph
Data visualization : a practical introduction
Princeton : Princeton University Press : [2018] : xviii, 272 pages :
ISBN: 0691181624
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Boken finns också utgiven som pocketbok (2019) och har då ISBN: 9780691181622

Kompletterande kostnadsfri litteratur (huvudsakligen elektronisk) om användning av programvaran R och de visualiseringsverktyg som ingår i kursen.