"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analysfördjupning - miljöarkeologi, 15 hp

Engelskt namn: Environmental archaeology - methodological specialisation

Denna kursplan gäller: 2016-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 1AR063

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2012-06-07

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2015-10-30

Innehåll

Kursen ger möjlighet till fördjupad metodkunskap inom ett miljöarkeologiskt  undersökningsområde eller analyskomplex. Det kan innebära specialisering inom exempelvis arkeobotanik, insektsanalys eller geoarkeologi (beroende på tillgänglig lärarkompetens). Detta innefattar studier av grundläggande arbeten och tillämpningar inom området. Genom praktiska övningar, med handledda analysarbeten i lab samt ett eget, problembaserat  projektarbete övas färdigheterna inom det valda området.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat anges nedan efter vart och ett av momenten

Moment 1. Analysmetodik (7,5 hp)
Efter avklarat moment förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
- uppvisa väsentligt fördjupade kunskaper om grunderna inom valt specialiseringsområde.  Det kan gälla exempelvis olika typer av provtagning, provhantering, bestämningsarbeten, materialkategorier, efterbehandling, presentations/dokumentationsteknik, databaser och utrustning.
- uppvisa fördjupad förståelse för det valda specialiseringsområdets roll i ett historiskt perspektiv och i dagens arkeologisamhälle

Färdighet och förmåga:
-kritiskt granska hur metoder inom specialiseringsområdet tillämpats tidigare vad gäller problemlösning
- formulera ett eget exempel där tekniker och metoder inom det valda specialiseringsområdet används för att lösa problem

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
-visa god förmåga till källkritiskt tänkande
-argumentera för eller emot tillämpningen av det valda specialiseringsområdet.

Moment 2.  Analysfördjupning - eget arbete (7,5 hp)
Efter avklarat moment förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
-visa väsentligt fördjupade kunskaper inom specialområdets olika delar
-visa insikter i specialområdets roll i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

Färdighet och förmåga:
-självständigt undersöka, sammanställa, tolka och presentera analysdata på ett lättbegripligt och överskådligt sätt
- uppvisa förmåga att integrera och använda kunskaper inom specialområdet vid
problemlösning 

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
-visa insikter om specialiseringsområdets möjligheter och begränsningar
-visa förmåga att kunna göra systematiska, vetenskapliga och kritiska analyser

Behörighetskrav

Univ.: Kandidatexamen och 30 hp kurser på avancerad nivå i miljöarkelogi, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen på bägge momenten bedrivs som fältarbeten, laboratoriearbeten och litteraturstudier. Praktiska övningar kan förläggas i samband med institutionens seminariegrävningar eller på annan arkeologisk undersökningsplats. Laboratoriearbetena görs under handledning på Miljöarkeologiska Laboratoriet, Umeå universitet. Litteraturstudier redovisas individuellt eller i grupp/seminarieform.

Examination

Moment 1. Muntlig och skriftlig tentamen
Moment 2. Skriftlig rapport av det egna analysarbetet

Kursen examineras genom aktivt deltagande i praktiska moment, en muntlig eller skriftlig tentamen samt en individuell slutredovisningsuppgift i form av en rapport. Som slutbetyg ges betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. För Väl Godkänd krävs Väl Godkänd på den individuella uppgiften samt väl genomförda insatser på moment. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan lärare utses att bestämma betyg. Studerande som godkänts i prov får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg.

Tillgodoräknande
Fristående kurser och moment som ingår i flera kurser kan endast tillgodoräknas en
gång i examen. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se Umeå universitets
tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Giltig från: 2012 vecka 36

Kurslitteraturen väljs utifrån vald specialisering och i samråd med lärare.