"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska B1, nätkurs, 15 hp

Engelskt namn: English B1, Internet-based course

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 1EN052

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-06-16

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-03-09

Innehåll

Kursen omfattar följande fyra moment:
Skriftlig språkfärdighet (Writing Proficiency), 3 hp
Språkvetenskaplig översiktskurs (Linguistics), 6 hp
Engelsk språkhistoria (History of the English Language), 3 hp
Litteratur: 16- och 1700tal (Literature: 17th and 18th century), 3 hp

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

• redogöra för, diskutera och jämföra de viktigaste strömningarna inom engelskspråkig litteratur.
• redogöra för den litterära och idéhistoriska bakgrunden till utvalda verk.
• beskriva språkvetenskapliga modeller och tillämpa dessa i form av enklare analys.

• uppvisa god kännedom om det engelska språkets historiska utveckling med avseende på struktur och semantik och kunna relatera denna utveckling till historiska och sociala skeenden.

Färdighet och förmåga

• analysera och diskutera ett antal representativa verk med en nyanserad och fördjupad metod.
• i sin skriftliga produktion visa på fördjupad kunskap om engelsk syntax, morfologi och idiomatik samt fördjupad förmåga att anpassa sitt skriftspråk till den stilnivå som olika situationer kräver.
• presentera resultat i enlighet med normer för akademiskt skrivande.
• identifiera, klassificera och diskutera språkliga element och fenomen satta i större sammanhang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• uppvisa fördjupad insikt om litteraturens roll i samhället
• kritiskt värdera källor.

Behörighetskrav

Univ: minst 21 hp engelska med allmän inriktning i intervallet 1-30 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av självstudier. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner.

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument

MOMENT 1 SKRIFTLIG SPRÅKFÄRDIGHET (3 hp)

Innehåll
Fördjupning i engelsk grammatik med tillhörande terminologi. Idiomatik och fraseologi. Grammatikövningar samt översättning.

Undervisning
Självstudier och grupparbete. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner.

Examination
Skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftligt slutprov.

MOMENT 2 SPRÅKVETENSKAPLIG ÖVERSIKTSKURS (6 hp)

Innehåll
Orientering i engelsk språkvetenskap och språkvetenskaplig analys.

Undervisning
Självstudier och föreläsningar. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner.

Examination
Muntliga och/eller skriftliga uppgifter under kursens gång samt skriftligt slutprov i engelsk språkvetenskap

MOMENT 3 ENGELSK SPRÅKHISTORIA (3 hp)

Innehåll
Grundläggande studier i engelsk språkhistoria.

Undervisning
Självstudier, grupparbeten och föreläsningar. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner.

Examination
Muntliga och/eller skriftliga uppgifter under kursens gång samt skriftligt slutprov i engelsk språkhistoria.

MOMENT 4 LITTERATUR: 16- OCH 1700TAL (3 hp)

Innehåll
Studium av de viktigaste strömningarna inom engelskspråkig litteratur från 16- och 1700-talen samt utvalda texters litterära och idéhistoriska bakgrund. Presentation av några enskilda författare samt analys och diskussion av ett antal representativa verk.

Undervisning
Självstudier. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner.

Examination
Kontinuerlig bedömning av inlämningsuppgifter. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes aktiva deltagande i diskussioner och grupparbeten samt utförda skriftliga arbeten.

Examination

Formerna för bedömning av de studerandes prestationer framgår under rubriken ”Examination” inom varje delmoment.

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 9 högskolepoäng.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Anmälan till prov och omprov är obligatorisk

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.

Tillgodoräknande

Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler återfinns i Tillgodoräknande¬ordning vid Umeå universitet (Dnr 545-3317-02).

Övriga föreskrifter

Kursen ger tillsammans med Engelska B2, 15 hp, behörighet för kurser i engelska på C-nivå.
För att beslut om antagning till kursen ska gälla och för att den sökande ska kunna behålla sin plats krävs att han/hon anmäler sig på kurswebben inom den anmälningsperiod som anges på vår hemsida och i välkomstbrev.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 32

  Lexikon

  Cambridge advanced learner's dictionary
  3. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2008 : 1699 s., [100 s.] :
  ISBN: 978-0-521-88541-6 (hbk.) : £35.00
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Collins COBUILD advanced dictionary.
  6. ed. : Boston, MA : Heinle Cengage Learning : c2009. : lxxvii, 1888 p. :
  ISBN: 978-1-4240-2751-4 (pbk.)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Longman dictionary of contemporary English.
  5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
  ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Macmillan English dictionary for advanced learners
  Rundell Michael, Fox Gwyneth
  2. ed. : Oxford : Macmillan Education : 2007 : xi, 1748 s. :
  ISBN: 978-1-4050-2526-3 (hft. + CD-ROM)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Oxford advanced learner's dictionary of current English
  Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
  8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
  ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
  ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
  ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 1 Skriftlig språkfärdighet

  Estling Vannestål Maria
  A university grammar of English : with a Swedish perspective
  Second edition : Lund : Studentlitteratur : [2015] : 586 sidor :
  ISBN: 9789144104997
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller 1 ed.

  Övningsmaterial
  som tillhandahålls av institutionen :
  Obligatorisk

  Information om ev. kompletterade material
  ges av undervisande lärare :
  Obligatorisk

  Läromedel för självstudier

  Övergaard Gerd
  Authentic English : grammar exercises
  Lund : Studentlitteratur : 1991 : 146, [6] s. :
  ISBN: 91-44-35241-7 ; 309:00 (inkl. diskett)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Catch 23 : translation exercises
  Övergaard Gerd, Elliott Marie-Louise
  Lund : Studentlitteratur : 1989 : 132 s. :
  ISBN: 91-44-29141-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Suite sixteen : 16 Swedish-English translation exercises
  Övergaard Gerd, MacQueen Donald S.
  Lund : Studentlitteratur : 1995 : 61 s. :
  ISBN: 91-44-49011-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övergaard Gerd
  Triple A : English grammar exercises : intermediate and advanced levels
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 206 s. :
  ISBN: 91-44-00455-9 ; 250:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Crystal David
  Rediscover grammar
  Rev. ed. : Harlow : Longman : 1996 : 239 s. :

  Allmän grammatik
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  6. uppl. : Malmö : Liber : 1988 : 239 s. :
  ISBN: 91-40-60745-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån]
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  2. uppl : Malmö : Gleerup : 1993 : 334 s. :
  ISBN: 91-40-61707-6 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Engelsk ordbildning
  Sager Olof, Ormelius Sven-Erik
  Solna : Esselte studium : 1983 : [4]107 s. :
  ISBN: 91-24-32536-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Engelsk universitetsgrammatik
  Svartvik Jan, Sager Olof
  2. uppl. : Stockholm : Almqvist&Wiksell : 1996 : 496 s. :
  ISBN: 91-21-16418-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Engelsk universitetsgrammatik. Övningsbok med nyckel
  Svartvik Jan, Sager Olof
  Stockholm : Liber : 2003 : 72 s. :
  ISBN: 91-47-06864-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Current English usage.
  Wood Frederick Thomas, Flavell Roger H, Flavell Linda
  New ed. : London : Papermac : 1990 : v,329p :
  ISBN: 0-333-49945-X (pbk) ; £2.99 : CIP rev.
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wood Frederick T.
  English prepositional idioms
  London : Macmillan :b St. Martin's P. : 1967 : 561 s. :
  ISBN: 0-333-02235-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 2 Språkvetenskaplig översiktskurs

  Yule George
  The study of language
  4. [rev.] ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2010 : xvii, 320 p. :
  ISBN: 9780521749220 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Information om övrigt kursmaterial
  lämnas vid kursstarten :
  Obligatorisk

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Crystal David
  A dictionary of linguistics and phonetics
  4. ed. : Oxford : Blackwell : 1997 : xvi, 426 s. :
  ISBN: 0-631-20096-7 (inb.) ; CIP entry
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Crystal David
  The Cambridge encyclopedia of language
  2. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 1997 : vii, 480 s. :
  ISBN: 0-521-55050-5 (cased)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Crystal David
  The Cambridge encyclopedia of the English language
  2. [rev.] ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2003 : vii, 499 s. :
  ISBN: 0-521-53033-4 (hft.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The story of English
  McCrum Robert, Cran William, MacNeil Robert
  New and rev. ed. : London : Faber : 2002 : 468 s. :
  ISBN: 0-571-21077-5 (pbk) ; £9.99 : CIP entry (Jan.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The Oxford companion to the English language
  McArthur Roshan, McArthur Tom
  Abridged ed. : Oxford : Oxford University Press : 1996 : xviii,1053p :
  ISBN: 0-19-863136-7 (pbk)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 3 Engelsk språkhistoria

  The English language : a historical introduction
  Barber Charles Laurence, Beal Joan C., Shaw Philip A.
  2nd ed. : Cambridge, UK : Cambridge University Press : 2009. : xiii, 306 p. :
  ISBN: 978-0-521-85404-7 (hbk. : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Information om ev. kompletterande material
  ges av undervisande lärare :
  Obligatorisk

  Moment 4 Litteratur: 1600- och 1700-tal

  Defoe Daniel
  Robinson Crusoe
  Kapitel i urval. Valfri tryckt eller elektronisk upplaga. :
  Obligatorisk

  Texts and events : cultural narratives of Britain and the United States
  Henry Alastair, Bergström Catharine Walker
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 456 s. :
  ISBN: 91-44-01030-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Shakespeare William
  Macbeth
  3. ed., new impr. : Harlow, Essex : Longman : 1965, pr. 1981 : xxx, 253 s. :
  ISBN: 0-582-52711-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Swift Jonathan
  Gulliver´s Travels IV
  Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
  Obligatorisk

  Tidig amerikansk litteratur.
  Elektroniska texter i urval. :
  Obligatorisk

  Referens- och fördjupningslitteratur Vetenskapliga artiklar, bokkapitel o dyl tillkommer enligt lärarens anvisningar.

 • Giltig från: 2020 vecka 30

  Lexikon

  Cambridge advanced learner's dictionary
  3. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2008 : 1699 s., [100 s.] :
  ISBN: 978-0-521-88541-6 (hbk.) : £35.00
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Collins COBUILD advanced dictionary.
  6. ed. : Boston, MA : Heinle Cengage Learning : c2009. : lxxvii, 1888 p. :
  ISBN: 978-1-4240-2751-4 (pbk.)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Longman dictionary of contemporary English.
  5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
  ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Macmillan English dictionary for advanced learners
  Rundell Michael, Fox Gwyneth
  2. ed. : Oxford : Macmillan Education : 2007 : xi, 1748 s. :
  ISBN: 978-1-4050-2526-3 (hft. + CD-ROM)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Oxford advanced learner's dictionary of current English
  Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
  8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
  ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
  ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
  ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 1 Skriftlig språkfärdighet

  Estling Vannestål Maria
  A university grammar of English : with a Swedish perspective
  1. ed. : Stockholm : Studentlitteratur : 2007 : 540 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-44-03499-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övningsmaterial
  som tillhandahålls av institutionen :
  Obligatorisk

  Information om ev. kompletterade material
  ges av undervisande lärare :
  Obligatorisk

  Läromedel för självstudier

  Övergaard Gerd
  Authentic English : grammar exercises
  Lund : Studentlitteratur : 1991 : 146, [6] s. :
  ISBN: 91-44-35241-7 ; 309:00 (inkl. diskett)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Catch 23 : translation exercises
  Övergaard Gerd, Elliott Marie-Louise
  Lund : Studentlitteratur : 1989 : 132 s. :
  ISBN: 91-44-29141-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Suite sixteen : 16 Swedish-English translation exercises
  Övergaard Gerd, MacQueen Donald S.
  Lund : Studentlitteratur : 1995 : 61 s. :
  ISBN: 91-44-49011-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övergaard Gerd
  Triple A : English grammar exercises : intermediate and advanced levels
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 206 s. :
  ISBN: 91-44-00455-9 ; 250:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Crystal David
  Rediscover grammar
  Rev. ed. : Harlow : Longman : 1996 : 239 s. :

  Allmän grammatik
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  6. uppl. : Malmö : Liber : 1988 : 239 s. :
  ISBN: 91-40-60745-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gleerups engelska grammatik : [för gymnasienivån]
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  2. uppl : Malmö : Gleerup : 1993 : 334 s. :
  ISBN: 91-40-61707-6 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Engelsk ordbildning
  Sager Olof, Ormelius Sven-Erik
  Solna : Esselte studium : 1983 : [4]107 s. :
  ISBN: 91-24-32536-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Engelsk universitetsgrammatik
  Svartvik Jan, Sager Olof
  2. uppl. : Stockholm : Almqvist&Wiksell : 1996 : 496 s. :
  ISBN: 91-21-16418-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Engelsk universitetsgrammatik. Övningsbok med nyckel
  Svartvik Jan, Sager Olof
  Stockholm : Liber : 2003 : 72 s. :
  ISBN: 91-47-06864-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Current English usage.
  Wood Frederick Thomas, Flavell Roger H, Flavell Linda
  New ed. : London : Papermac : 1990 : v,329p :
  ISBN: 0-333-49945-X (pbk) ; £2.99 : CIP rev.
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wood Frederick T.
  English prepositional idioms
  London : Macmillan :b St. Martin's P. : 1967 : 561 s. :
  ISBN: 0-333-02235-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 2 Språkvetenskaplig översiktskurs

  Yule George
  The study of language
  4. [rev.] ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2010 : xvii, 320 p. :
  ISBN: 9780521749220 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Information om övrigt kursmaterial
  lämnas vid kursstarten :
  Obligatorisk

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Crystal David
  A dictionary of linguistics and phonetics
  4. ed. : Oxford : Blackwell : 1997 : xvi, 426 s. :
  ISBN: 0-631-20096-7 (inb.) ; CIP entry
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Crystal David
  The Cambridge encyclopedia of language
  2. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 1997 : vii, 480 s. :
  ISBN: 0-521-55050-5 (cased)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Crystal David
  The Cambridge encyclopedia of the English language
  2. [rev.] ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2003 : vii, 499 s. :
  ISBN: 0-521-53033-4 (hft.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The story of English
  McCrum Robert, Cran William, MacNeil Robert
  New and rev. ed. : London : Faber : 2002 : 468 s. :
  ISBN: 0-571-21077-5 (pbk) ; £9.99 : CIP entry (Jan.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The Oxford companion to the English language
  McArthur Roshan, McArthur Tom
  Abridged ed. : Oxford : Oxford University Press : 1996 : xviii,1053p :
  ISBN: 0-19-863136-7 (pbk)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 3 Engelsk språkhistoria

  The English language : a historical introduction
  Barber Charles Laurence, Beal Joan C., Shaw Philip A.
  2nd ed. : Cambridge, UK : Cambridge University Press : 2009. : xiii, 306 p. :
  ISBN: 978-0-521-85404-7 (hbk. : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Information om ev. kompletterande material
  ges av undervisande lärare :
  Obligatorisk

  Moment 4 Litteratur: 1600- och 1700-tal

  Defoe Daniel
  Robinson Crusoe
  Kapitel i urval. Valfri tryckt eller elektronisk upplaga. :
  Obligatorisk

  Texts and events : cultural narratives of Britain and the United States
  Henry Alastair, Bergström Catharine Walker
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 456 s. :
  ISBN: 91-44-01030-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Shakespeare William
  Macbeth
  3. ed., new impr. : Harlow, Essex : Longman : 1965, pr. 1981 : xxx, 253 s. :
  ISBN: 0-582-52711-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Swift Jonathan
  Gulliver´s Travels IV
  Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
  Obligatorisk

  Tidig amerikansk litteratur.
  Elektroniska texter i urval. :
  Obligatorisk