"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska B2, nätkurs, 15 hp

Engelskt namn: English B2, Intenet-based course

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 1EN053

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-10-01

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-06-04

Innehåll

Kursen omfattar följande tre moduler:

Modul 1 Litteratur: 18- och 1900-tal, 6 hp (Literature: 19th and 20th century)
Studium av de viktigaste strömningarna inom engelskspråkig litteratur från 1800- och 1900-talen samt utvalda texters litterära och idéhistoriska bakgrund. Kännedom om några enskilda författare samt analys och diskussion av ett antal representativa verk.

Modul 2 Kulturstudier, 6 hp (Culture)
Studium av de viktigaste teoretiska perspektiven inom kulturstudier. Analyser av aktuella engelskspråkiga texter från olika media.

Modul 3 Akademiskt skrivande, 3 hp (Academic Writing)
Studier av modeller för disposition, ordval och formuleringar i akademiska uppsatser, artiklar på engelska etc. Praktiska skrivövningar syftande till att den studerande ska lära sig se och korrigera återkommande språkliga misstag.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • uppvisa kunskap om och förståelse av de viktigaste strömningarna inom engelskspråkig litteratur.
 • uppvisa kunskap om och förståelse av den litterära och idéhistoriska bakgrunden till utvalda verk.
 • uppvisa utökad kunskap om och förståelse av samtida texter och produkter från olika media.
 • demonstrera kännedom om kulturvetenskapliga teorier.
 • beskriva och förklara de vanligaste strukturer som används i akademiska uppsatser och artiklar.
 • uppvisa grundläggande kunskaper i skriftlig språkfärdighet på akademisk nivå, inklusive grammatiska regler och stilistiska principer.

Färdighet och förmåga

 • analysera och diskutera ett antal representativa verk med en nyanserad och fördjupad metod.
 • i sin skriftliga produktion visa på fördjupad kunskap om engelsk syntax, morfologi och idiomatik samt fördjupad förmåga att anpassa sitt skriftspråk till den stilnivå som olika situationer kräver.
 • uppvisa utvecklad förmåga att självständigt reflektera kring och redovisa sina skriftliga arbeten.
 • presentera resultat i enlighet med normer för akademiskt skrivande.
 • ge konstruktiv respons på andras akademiska texter
 • uppvisa utvecklad förmåga att använda grundläggande termer och begrepp i kulturanalys.
 • uppvisa fördjupad förmåga att tolka och analysera kulturella texter (hämtade från områden som reklam, TV, film etc) från kulturteoretiska perspektiv.
 • i tal och skrift demonstrera en fördjupad förmåga att redogöra för och diskutera kulturella texter på den stilnivå och med den vokabulär uppgiften kräver.
 • demonstrera utvecklad muntlig och skriftlig språkfärdighet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • uppvisa fördjupad insikt om litteraturens roll i samhället.
 • uppvisa förmåga att kritiskt värdera källor.
 • dra slutsatser om identitetsskapande i kulturella kontexter.
 • visa fördjupad förmåga att självständigt söka information och utvärdera olika källors tillförlitlighet.

Behörighetskrav

Univ: minst 21 hp engelska med allmän inriktning i intervallet 1-30 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

För alla tre moduler gäller: Undervisningen bedrivs i form av självstudier. Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner.

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument

Examination

För alla tre moduler gäller: Kontinuerlig bedömning av inlämningsuppgifter. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes aktiva deltagande i diskussioner och grupparbeten samt utförda skriftliga arbeten.

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 9 högskolepoäng.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 2

  Rekommenderade lexikon

  Cambridge advanced learner's dictionary
  3. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2008 : 1699 s., [100 s.] :
  ISBN: 978-0-521-88541-6 (hbk.) : £35.00
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Collins COBUILD advanced dictionary.
  6. ed. : Boston, MA : Heinle Cengage Learning : c2009. : lxxvii, 1888 p. :
  ISBN: 978-1-4240-2751-4 (pbk.)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Longman dictionary of contemporary English.
  5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
  ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Macmillan English dictionary for advanced learners
  Rundell Michael, Fox Gwyneth
  2. ed. : Oxford : Macmillan Education : 2007 : xi, 1748 s. :
  ISBN: 978-1-4050-2526-3 (hft. + CD-ROM)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Oxford advanced learner's dictionary of current English
  Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
  8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
  ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
  ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
  ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 1 Litteratur: 18- och 1900tal

  Austen Jane
  Pride and Prejudice
  Valfri upplaga :
  Obligatorisk

  Cather Willa
  My Ántonia
  Valfri upplaga :
  Obligatorisk

  Dickens Charles
  A Christmas Carol
  Valfri tryckt eller elektronisk upplaga : . :
  Obligatorisk

  Hawthorne Nathaniel
  The scarlet letter
  London : Collector's Library : 2003 : 303 s. :
  ISBN: 1-904633-12-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Texts and events : cultural narratives of Britain and the United States
  Henry Alastair, Bergström Catharine Walker
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 456 s. :
  ISBN: 91-44-01030-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Noveller
  från den modernistiska litterära perioden :
  Obligatorisk

  Utdrag
  ur amerikanska "slave narratives" :
  Obligatorisk

  Brontë Emily
  Wuthering Heights
  Institutionen för språkstudier :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri tryckt eller elektronisk upplaga

  Vetenskapliga artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärarens anvisningar. (obligatorisk)

  Moment 2 Kulturstudier

  Storey John
  Cultural studies and the study of popular culture
  3. ed. : Edinburgh : Edinburgh University Press : cop. 2010 : vii, 192 p. :
  ISBN: 978-0-7486-4038-6 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskapliga artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärarens anvisningar. (obligatorisk)

  Moment 3 Akademiskt skrivande

  Academic writing : a university writing course
  Björk Lennart A., Räisänen Christine
  3. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 399 s. :
  ISBN: 91-44-03074-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrigt material
  tillhandahålls av institutionen :
  Obligatorisk

 • Giltig från: 2021 vecka 1

  Rekommenderade lexikon

  Cambridge advanced learner's dictionary
  3. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2008 : 1699 s., [100 s.] :
  ISBN: 978-0-521-88541-6 (hbk.) : £35.00
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Collins COBUILD advanced dictionary.
  6. ed. : Boston, MA : Heinle Cengage Learning : c2009. : lxxvii, 1888 p. :
  ISBN: 978-1-4240-2751-4 (pbk.)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Longman dictionary of contemporary English.
  5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
  ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Macmillan English dictionary for advanced learners
  Rundell Michael, Fox Gwyneth
  2. ed. : Oxford : Macmillan Education : 2007 : xi, 1748 s. :
  ISBN: 978-1-4050-2526-3 (hft. + CD-ROM)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller

  Oxford advanced learner's dictionary of current English
  Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
  8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
  ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
  ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Petti Vincent
  Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
  ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 1 Litteratur: 18- och 1900tal

  Austen Jane
  Pride and Prejudice
  Valfri upplaga :
  Obligatorisk

  Behn Aphra
  Oronooko
  Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
  Obligatorisk

  Cather Willa
  My Ántonia
  Valfri upplaga :
  Obligatorisk

  Dickens Charles
  A Christmas Carol
  Valfri tryckt eller elektronisk upplaga : . :
  Obligatorisk

  Hawthorne Nathaniel
  The scarlet letter
  London : Collector's Library : 2003 : 303 s. :
  ISBN: 1-904633-12-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Texts and events : cultural narratives of Britain and the United States
  Henry Alastair, Bergström Catharine Walker
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 456 s. :
  ISBN: 91-44-01030-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Amerikansk och engelsk poesi
  i urval :
  Obligatorisk

  Noveller
  från den modernistiska litterära perioden :
  Obligatorisk

  Utdrag
  ur amerikanska "slave narratives" :
  Obligatorisk

  Vetenskapliga artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärarens anvisningar. (obligatorisk)

  Moment 2 Kulturstudier

  Storey John
  Cultural studies and the study of popular culture
  3. ed. : Edinburgh : Edinburgh University Press : cop. 2010 : vii, 192 p. :
  ISBN: 978-0-7486-4038-6 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskapliga artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärarens anvisningar. (obligatorisk)

  Moment 3 Akademiskt skrivande

  Academic writing : a university writing course
  Björk Lennart A., Räisänen Christine
  3. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 399 s. :
  ISBN: 91-44-03074-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrigt material
  tillhandahålls av institutionen :
  Obligatorisk