"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska, Examensarbete med språkvetenskaplig inriktning för masterexamen, 30 hp

Engelskt namn: English, Dissertation for the Degree of Master of Arts (two years) in Linguistics

Denna kursplan gäller: 2021-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 1EN070

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-01-14

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-06-15

Innehåll

Ett systematiskt studium av en specifik språkvetenskaplig frågeställning omfattande ämnesval, planering, genomförande samt dokumentation och redovisning av detta i form av ett självständigt vetenskapligt arbete. Arbetet förutsätter studier av teorier och tidigare nationell och internationell forskning inom det valda forskningsområdet.

Kursen innehåller tre moment:

Moment 1 Forskningsplanering  4 hp
Problemformulering samt utarbetande av forskningsplan och preliminär bibliografi.

Moment 2 Genomförande av forskningsuppgift  10 hp
Insamling och analys av material samt utformning av ett utkast till examensarbetet.

Moment 3  Forskningsrapportering   16 hp
Färdigställande av ett självständigt arbete med språkvetenskaplig inriktning baserat på den godkända forskningsplanen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande ha
Kunskap och förståelse

 • uppvisat avsevärt fördjupade kunskaper inom ett delområde av engelsk språkvetenskap, med tillhörande terminologi
 • demonstrerat väl utvecklad insikt i aktuella språkvetenskapliga forskningsfrågor
 • uppvisat fördjupad kännedom om språkvetenskapliga metoder
 • uppvisat avsevärt fördjupade kunskaper i relevant forskningslitteratur

Färdighet och förmåga

 • självständigt analyserat språkligt källmaterial
 • bearbetat, tolkat och analyserat materialet i enlighet med vetenskapliga principer samt i examensarbetet redogjort för detta
 • dragit slutsatser grundade på egna analyser samt integrerat tidigare forskning och teorier
 • sökt, värderat och kritiskt refererat litteratur av relevans för forskningsområdet
 • som en del i utvecklingen av ett kunskapsområde, självständigt formulerat ett syfte och undersökningsbara frågeställningar med relevans för huvudområdet
 • motiverat valet av, tillämpat och tydligt redovisat relevant vetenskaplig metod i förhållande till forskningsuppgiften
 • genomfört uppgifter inom givna tidsramar
 • muntligt och skriftligt klart och välstrukturerat redogjort för och diskuterat sina slutsatser samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
 • visat förmåga att presentera resultat på ett vårdat och vetenskapligt språk, med adekvat vetenskaplig terminologi, och i enlighet med vedertagna konventioner

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • diskuterat den egna studiens värde och relevans, liksom begränsningar i en större vetenskaplig och, där så är tillämpligt, samhällelig kontext.
 • visat medvetenhet om den egna studiens förhållande till forskningsfältet i stort
 • motiverat de val som gjorts utifrån vetenskapliga samt, där så är tillämpligt, samhälleliga och etiska perspektiv

Behörighetskrav

Univ: Minst 120 hp, i vilka ska ingå 15 hp engelska på avancerad nivå och en kurs på avancerad nivå i språkvetenskaplig teori och metod om 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Seminarier samt handledning sker enskilt. Den studerande ska regelbundet rådgöra och diskutera med handledaren om arbetets fortskridande. Minst tre obligatoriska seminarier ingår i kursen då planering och genomförande av arbetet presenteras och ventileras. Vid ett avslutande seminarium opponerar studenterna på varandras arbeten.
Närvaro vid seminarierna är obligatorisk, vilket innebär att den studerande är skyldig att närvara om ej särskilda skäl föreligger. Vid frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner.

 

Examination

Moment 1: Bedömning av de delar som ingår i planen. Denna bedömning görs av examinator.
Moment 2: Bedömning av presentation och diskussion av ett väl genomarbetat utkast av det egna examensarbetet vid ett seminarium. Denna bedömning görs av handledaren.
Moment 3: Bedömning av examensarbetets språkliga och vetenskapliga kvalitéer samt den studerandes insats vid det obligatoriska slutseminariet, i vilket ingår försvar av det egna arbetet och, då så är möjligt, opposition på en annan studerandes arbete. Bedömningen görs av examinator.

För helkursbetyg används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment 3.

Vid examinationen på Moment 1 och 2 används betygsgraderna G och U.

För påbörjande av studierna på Moment 2 krävs godkänt betyg på Moment 1 och för påbörjande av studierna på moment på Moment 3 krävs godkänt betyg på Moment 2.

Studerande vars slutversion av examensarbetet underkänts vid det ordinarie bedömningstillfället har rätt att lämna in en reviderad version för ny bedömning vid ett tillfälle inom tre månader från underkännandet, som meddelas i början av kursen.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Relevant kurslitteratur väljs i samråd med handledaren