Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Metafor och metonymi i politisk diskurs, 7,5 hp

Engelskt namn: Metaphor and Metonymy in Political Discourse

Denna kursplan gäller: 2020-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 1EN086

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-02-10

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-06-23

Innehåll

Kursen utgör en specialstudie av två centrala processer och begrepp inom den kognitiva lingvistiken: metafor och metonymi. Utifrån grundläggande definitioner av dessa processer studeras närmare hur metaforer och metonymier används i politisk diskurs för att påverka människor. Kursen riktar sig framförallt till utbytesstudenter och free movers.

Kursen utgör även en modul i fakultetsövergripande kursen Studier i humaniora, 30 hp.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för etablerade teorier och modeller om metafor och metonymi inom kognitiv lingvistik
  • beskriva bruket av metaforer och metonymier i politisk diskurs
Färdighet och förmåga
  • analysera manifestationer av metaforer eller metonymier i text med avseende på deras funktion i den politiska diskursen
  • självständigt hitta relevant litteratur för att lösa uppgifter
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • självständigt utvärdera olika källors tillförlitlighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Undantag från Sv B/Sv 3 i grundläggande behörighet medges då kursen ges helt på engelska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuella arbeten.
Närvaro är obligatorisk vid examinerande inslag.

Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/

Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Kursen examineras genom bedömning av seminariedeltagande och skriftliga uppgifter.

Vid bedömningen av skriftliga uppgifter används betygsgraderna Väl Godkänd, Godkänd respektive Underkänd. Vid bedömningen av seminariedeltagande används betygsgraderna Godkänd respektive Underkänd. Examination sker på engelska.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För godkänt betyg på kursen krävs att alla delar är godkända. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 35

Musolff Andreas
Political metaphor analysis : discourse and scenarios
London : Bloomsbury Academic : 2016 : vi, 194 p. :
ISBN: 9781441160669
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar som finns tillgängliga via internet eller UB:s digitala resurser. Ytterligare litteratur väljs i samråd med undervisande lärare.