Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svensk kultur och vardagsliv, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish Culture and Everyday life

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 1ET055

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-09-03

Innehåll

Kursen ger en introduktion till det svenska samhället, kulturen och det dagliga livet. Den undersöker ett antal teman och frågor i samtida kultur som kön och jämlikhet, minoritetsgrupper, stad och land, civila rörelser och frågor om natur, turism och hållbarhet. Kursen baseras huvudsakligen på analys av material från etnografiskt fältarbete och populärkultur där representationer av svenskhet och svensk kultur och identitet identifieras och problematiseras.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna redogöra för:
 • innehåll och betydelser i representationer av svensk kultur och vardagsliv
 • hur föreställningar om svensk kultur uttrycks inom olika områden som relationen mellan urbant och ruralt, civilsamhället, turism samt natur och hållbarhet
 • betydelser av genus, jämställdhet, mångfald i debatt och populärkultur i forskning om svenskhet

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
 • muntligt och skriftligt kritiskt reflektera och analysera exempel som uttrycker föreställningar om svensk kultur i offentlig debatt och populärkultur i relation till politisk diskurs och forskning
 • genomföra en dokumentation av egna exempel på föreställningar om svenskhet genom observation och textanalys av populärkulturella exempel

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen ges på engelska. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier gruppövningar samt exkursion(er). I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat. Vid frånvaro på obligatoriskt tillfälle tillhandahålls kompletterande uppgifter av läraren.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information ta kontakt med Studentcentrum.

Examination

Kursen examineras fortlöpande genom seminarieuppgifter, deltagande i seminarier och exkursioner, betygsatta med Godkänd eller Underkänd, samt en avslutande hemskrivning. Hemskrivningen ges betygsomdömena Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på hemskrivningen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Studerande som registrerats på en kurs i Ladok har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga Studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 3

  Litteratur

  Kurslitteratur

  Agnidakis Paul
  Ethnology
  The international encyclopedia of anthropology : 2018 :
  Elektronisk resurs
  Obligatorisk

  Booth Michael
  The almost nearly perfect people : the truth about the Nordic miracle
  London : Jonathan Cape : 2014 : 406 s. :
  ISBN: 9780224089623
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Carlsson Nina
  Revitalizing the Indigenous, integrating into the colonized? The banal colonialism of immigrant integration in Swedish Sápmi
  Ethnic and racial studies. 43(16) : 2020 :
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01419870.2020.1776360
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ss. 268-286.

  Crang Mike
  Nation, region and homeland: history and tradition in Dalarna, Sweden.
  Ingår i:
  Cultural geographies
  London : Arnold : 2002- : 6 : sid. 447-470 :
  http://cgj.sagepub.com/content/6/4/447.full.pdf+html
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ss.447-470

  Extending the local: activist types and forms of social media use in the case of an anti-mining struggle
  Dahlberg-Grundberg Michael, Örestig Johan
  Social movement studies. 16(3) : 2016 :
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14742837.2016.1268955
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ss. 309-322.

  Exploring everyday life : strategies for ethnography and cultural analysis
  Ehn Billy, Löfgren Orvar, Wilk Richard R.
  Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield : [2016] : 153 pages :
  ISBN: 9780759124066
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: ss. 81-98; 99-114

  Eriksson Madeleine
  (Re)producing a "peripheral" region [Elektronisk resurs] : Northern Sweden in the news
  Wiley-Blackwell : 2008 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-19636
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 369-388

  Force of habit : exploring everyday culture
  Frykman Jonas, Löfgren Orvar, Bringéus Nils-Arvid, Crozier Alan, Weston David
  Lund : Lund Univ. Press : 1996 : 172 s. :
  ISBN: 0-86238-426-5 (Chartwell-Bratt)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Introduction. The Study of Swedish customs and habits"

  Sweden after the recent election : the double-binding power of Swedish whiteness through the mourning of the loss of “old Sweden” and the passing of “good Sweden”
  Hübinette Tobias, Lundström Catrin
  Nora 19 (1) : 2011 :
  Elektronisk resurs
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ss. 42-52

  Race performativity and melancholic whiteness in contemporary Sweden
  Hübinette Tobias, Räterlinck Lennart E.H.
  Social Identities 20(6) : 2014 :
  Elektronisk resurs
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ss. 501-514

  Isenhour Cindy
  Building sustainable societies: A Swedish case study on the limits of reflexive modernization
  American ethnologist 37(3) : 2010 :
  Elektronisk resurs
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ss. 511-525

  Langvasbråten Trude
  A Scandinavian Model? Gender Equality Discourses on Multiculturalism.
  Social politics 15(1) : 2009 :
  Elektronisk resurs
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ss. 32-52

  More than just a job [Elektronisk resurs] : exploring the meanings of tourism work among indigenous Sámi tourist entrepreneurs
  Leu Traian, Eriksson Madeleine, Müller Dieter
  Routledge : 2018 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-146937
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1468-1482.

  Ljungström Åsa
  Coffee and Class for the Swedes – as seen in the Millennium Trilogy by Stieg Larsson
  Linköping University : 2013 :
  Coffee as materiality. In: Dahlin, Johanna & Andersson, Tove (eds.) On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013. Linköping: Linköping University Electronic Press. pp. 69-79
  Obligatorisk

  Civil outrage. Emotion, space and identity in legitimisations of rural protest
  Lundgren Anna Sofia, Nilsson Bo
  Emotion, Space and Society 26 : 2018 :
  Elektronisk resurs
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ss. 16-22

  Martin Brian
  Activism, political and social
  Encyclopedia of activism and social justice : 2007 :
  Elektronisk resurs
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ss. 19-27

  Pluralistic struggles in gender, sexuality and coloniality : challenging Swedish exceptionalism
  Alm Erika, Berg Linda, Lundahl Hero Mikela, Johansson Anna, Laskar Pia, Martinsson Lena, Mulinari Diana, Wasshede Cathrin
  [Basingstoke] : Palgrave Macmillan : 2021 : 316 pages (PDF) :
  https://doi.org/10.1007/978-3-030-47432-4
  ISBN: 9783030474324
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: ss. 19-47

  Hall Stuart
  Representation : cultural representations and signifying practices
  London : Sage : 1997 : 400 s. :
  ISBN: 0-7619-5431-7 (inb.) ; £39.95
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: ss. 1-29

  Teitelbaum Benjamin
  Come Hear our Merry Song:' Shifts in the Sound of Contemporary Swedish Radical Nationalism
  Brown University : 2013 :
  https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:320631/
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Selected reading according to the instructions of the teacher.

  Sweden and Swedishness from Migrants Afar
  Tolgensbakk Ida, Woube Annie
  Ethnologia Scandinavica : 2016 :
  Elektronisk resurs
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ss. 21-37

  Towns A. et al.
  The equality conundrum: Gender and nation in the ideology of the Sweden Democrats
  Party Politics, 20:2 : 2014 :
  Elektronisk resurs
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ss. 237-247

  Becoming an Activist Citizen: Individual Experiences and Learning Processes within the Swedish Suburban Movement
  Ålund A., León Rosales R.
  Journal of Education and Culture Studies 1(2) : 2017 :
  Elektronisk resurs
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ss. 123-140

  Artiklar kan tillkomma enligt lärarens anvisningar.

 • Giltig från: 2021 vecka 3

  Literature

  Course literature

  Encyclopedia of activism and social justice [Elektronisk resurs]
  Anderson Gary L., Herr Kathryn
  Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications : cop. 2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Martin, B., "Activism, political and social", p. 19-27

  Bendix Regina
  Introduction: Ear to Ear, Nose to Nose, Skin to Skin — The Senses in Comparative Ethnographic Perspective
  Etnofoor : 2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Etnofoor, 18(1), 3-14 (14 p.) http://www.jstor.org/stable/25758082

  Booth Michael
  The almost nearly perfect people : the truth about the Nordic miracle
  London : Jonathan Cape : 2014 : 406 s. :
  ISBN: 9780224089623
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Citizenship policies and ideas of nationhood in Scandinavia, Citizenship Studies, 14:4
  Brochmann Grete, Seland Idunn
  Mandatory : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 429-443. https://www-tandfonline-com.proxy.ub.umu.se/doi/full/10.1080/13621025.2010.490037

  Callan Hilary
  The international encyclopedia of anthropology
  [Hoboken, NJ?] : John Wiley : [2018] : 1 online resource :
  ISBN: 9781118924396
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Agnidakis, Paul: "Ethnology" https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/institutionen-for-kultur--och-medievetenskaper/student/filer/agnidakis-i-wiley-blackwells-international-encyclopedia-of-anthropology-2018.pdf

  Carlsson Nina
  Revitalizing the Indigenous, integrating into the colonized? The banal colonialism of immigrant integration in Swedish Sápmi
  Ethnic and racial studies. 43(16) : 2020 :
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01419870.2020.1776360
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 268-286.

  Crang Mike
  Nation, region and homeland: history and tradition in Dalarna, Sweden.
  Ingår i:
  Cultural geographies
  London : Arnold : 2002- : 6 : sid. 447-470 :
  http://cgj.sagepub.com/content/6/4/447.full.pdf+html
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 447-470

  Extending the local: activist types and forms of social media use in the case of an anti-mining struggle
  Dahlberg-Grundberg Michael, Örestig Johan
  Social movement studies. 16(3) : 2016 :
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14742837.2016.1268955
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 309-322.

  Eriksson Madeleine
  (Re)producing a "peripheral" region [Elektronisk resurs] : Northern Sweden in the news
  Wiley-Blackwell : 2008 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-19636
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 369-388

  Ethnologia Scandinavica : a journal for Nordic ethnology
  Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur : 2010- :
  http://gustavadolfsakademien.se/tidskrifter/tidskrift/ethnologia-scandinavica
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tolgensbakk, I. & Woube, A., 2016. “Sweden and Swedishness from Migrants Afar", Ethnologia Scandinavica: A Journal for Nordic Ethnology, Vol 46: 21-37. (16 pp). Available online at: http://gustavadolfsakademien.se/tidskrifter/bok/ethnologia-scandinavica-2016

  Gerholm Lena
  The Concept of Culture in Ethnology
  In: Sjögren, Annick & Lena Jansson (eds.). Culture and Management. p.15-27 (13 p.). : 1994 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: p.15-27 (13 p.) Artikeln delas ut av läraren vid kursstart.

  Hall Stuart
  Representation : cultural representations and signifying practices
  London : Sage : 1997 : 400 s. :
  ISBN: 0-7619-5431-7 (inb.) ; £39.95
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: pp. 1-29

  Sweden after the recent election : the double-binding power of Swedish whiteness through the mourning of the loss of “old Sweden” and the passing of “good Sweden”
  Hübinette Tobias, Lundström Catrin
  Ingår i:
  Nora
  London : Taylor & Francis : 1998- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 42-52 https://www-tandfonline-com.proxy.ub.umu.se/doi/full/10.1080/08038740.2010.547835

  Race performativity and melancholic whiteness in contemporary Sweden
  Hübinette Tobias, Räterlinck Lennart E.H.
  Routledge : 2014 :
  Social Identities, 02 November 2014, Vol.20(6), p.501-514
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 501-514. https://www-tandfonline-com.proxy.ub.umu.se/doi/full/10.1080/13504630.2014.1003703

  Isenhour Cindy
  Building sustainable societies: A Swedish case study on the limits of reflexive modernization
  Ingår i:
  American ethnologist
  Washington : The Soc. : 1974- : 37 : sid. 511-525 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: https://anthrosource-onlinelibrary-wiley-com.proxy.ub.umu.se/doi/full/10.1111/j.1548-1425.2010.01269.x

  Langvasbråten Trude
  A Scandinavian Model? Gender Equality Discourses on Multiculturalism.
  Ingår i:
  Social politics h [Elektronisk resurs] b international studies in gender, state & society
  Oxford : Oxford Univ. Press : 2005 : 15 (1) : sid. 32-52 (20 s.) :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 32-52.

  More than just a job [Elektronisk resurs] : exploring the meanings of tourism work among indigenous Sámi tourist entrepreneurs
  Leu Traian, Eriksson Madeleine, Müller Dieter
  Routledge : 2018 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-146937
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 1468-1482.

  Ljungström Åsa
  Coffee and Class for the Swedes – as seen in the Millennium Trilogy by Stieg Larsson
  Linköping University : 2013 :
  Coffee as materiality. In: Dahlin, Johanna & Andersson, Tove (eds.) On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013. Linköping: Linköping University Electronic Press. pp. 69-79
  Obligatorisk

  Pluralistic struggles in gender, sexuality and coloniality : challenging Swedish exceptionalism
  Alm Erika, Berg Linda, Lundahl Hero Mikela, Johansson Anna, Laskar Pia, Martinsson Lena, Mulinari Diana, Wasshede Cathrin
  [Basingstoke] : Palgrave Macmillan : 2021 : 316 pages (PDF) :
  https://doi.org/10.1007/978-3-030-47432-4
  ISBN: 9783030474324
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Lundahl Hero, M., 2021. “Public Intimacy and ‘White Feminism': On the Vain Trust in Scandinavian Equality" pp. 19-47

  Civil outrage. Emotion, space and identity in legitimisations of rural protest.
  Lundgren AS, Nilsson B
  Ingår i:
  Emotion, Space and Society [Elektronisk resurs]
  2008- : 26 : sid. 16-22 :
  Obligatorisk

  O'Dell Tom
  Culture unbound : Americanization and everyday life in Sweden
  Lund : Nordic Academic Press : 1997 : 256 s. :
  ISBN: 918911602X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Available online via Umeå University Library

  Teitelbaum Benjamin
  Come Hear our Merry Song:' Shifts in the Sound of Contemporary Swedish Radical Nationalism
  Brown University : 2013 :
  https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:320631/
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Selected reading according to the instructions of the teacher.

  Towns A. et al.
  The equality conundrum: Gender and nation in the ideology of the Sweden Democrats
  Party Politics, 20:2 : 2014 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Party Politics, 20:2, pp. 237-247 https://journals-sagepub-com.proxy.ub.umu.se/doi/full/10.1177/1354068813520272

  Articles according to teachers' instructions may be added

  Optional reading

  Exploring everyday life : strategies for ethnography and cultural analysis
  Ehn Billy, Löfgren Orvar, Wilk Richard R.
  Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield : [2016] : 153 pages :
  ISBN: 9780759124066
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: pp. 81-98; 99-114.

  Culture builders : a historical anthropology of middle-class life.
  Frykman Jonas, Löfgren Orvar, Crozier Alan
  New Brunswick : Rutgers Univ. Press : ix, 321 s. : ill. :
  ISBN: 0-8135-1239-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Force of habit : exploring everyday culture
  Frykman Jonas, Löfgren Orvar, Bringéus Nils-Arvid, Crozier Alan, Weston David
  Lund : Lund Univ. Press : 1996 : 172 s. :
  ISBN: 0-86238-426-5 (Chartwell-Bratt)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: "Introduction. The Study of Swedish customs and habits" In: Force of Habit: Exploring Everyday Culture [translated by Alan Crozier & David Weston].