"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Aktuella kulturstudier: Etnologi B, 7,5 hp

Engelskt namn: Contemporary Cultural Studies: Ethnology B

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1ET060

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-03-04

Innehåll

Kursen utgår från senare tids etnologiska avhandlingar med varierande teman. Den fördjupar och breddar kunskap om kulturanalytiska forskningsinriktningar med utgångspunkt i begreppet kultur och centrala frågor, perspektiv och metoder i etnologiska studier. Studenten får även välja en egen inriktning för individuell fördjupning som kan användas som förberedelse för ett uppsatsarbete. Aktuella kulturstudier ingår i kursen Etnologi B (30 hp) och kan tillgodoräknas i en kandidatexamen i etnologi.

Följande moduler ingår:

Modul 1. Kulturbegreppets relevans och användning (2,5 hp)
Relevance and use of the concept of culture (2,5 credits)
Modulen utgår från kulturbegreppet i en fördjupande diskussion och reflektion över begreppets användning och betydelser inom etnologisk forskning.

Modul 2. Aktuell etnologisk forskning och fördjupning  (5 hp)
Current ethnological research and specialization (5 credits)
Under modulen presenteras, granskas och analyseras exempel på forskning med syfte att öka kunskap om olika forskningsfält och hur kulturanalytiska perspektiv och metoder tillämpas.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Kulturbegreppets relevans och användning (2,5 hp)
Relevance and use of the concept of culture (2,5 credits)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse:

  • uppvisa fördjupad kunskap och förståelse för kulturbegreppets användning och betydelser inom etnologi

 Modul 2. Aktuell etnologisk forskning och fördjupning  (5 hp)
Current ethnological research and specialization (5 credits)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse:

  • uppvisa förståelse för tillämpning av kulturanalytiska perspektiv och metoder

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga:

  • muntligt och skriftligt redogöra för aktuell etnologisk forskning

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • genomföra en fördjupad beskrivning och analys av en vald forskningsinriktning

Behörighetskrav

Etnologi A 30 hp eller motsvarande. Minst 22,5 hp måste vara avklarade.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är uteslutande nätbaserad och består av instuderingsmateriel, uppgifter, digitala seminarier och handledning via universitetets lärplattform. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via webbplattformen. Detta innebär att de studerande måste ha tillgång till dator och internet för att kunna fullgöra de i kursen ingående uppgifterna.

Examination

Modul 1 Kulturbegreppets relevans och användning (2,5 hp) examineras genom ett seminarium och en hemtentamen. För att få G krävs att båda uppgifter är genomförda. För att uppnå VG krävs att båda uppgifter är genomförda inom angiven tidsram och att hemtentamen har uppnått betyget VG.
 
Modul 2 Aktuell etnologisk forskning och fördjupning (5 hp) examineras genom två muntliga presentationer i examinerande seminarium och genom en skriftlig hemtentamen med litteratur-PM. För att få G krävs att alla uppgifter är genomförda och godkända. För att uppnå VG krävs att alla uppgifter är genomförda inom angivna tidsramar och att betyget VG uppnåtts på två seminarier och skriftlig hemtentamen med litteratur-PM.

Examination sker enligt graderna Väl godkänt, Godkänt och Underkänt. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie tillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år. En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg.

Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och äger rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har denne rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att uppnå G på hela kursen krävs att samtliga examinationer och obligatoriska uppgifter är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att uppgifterna är inlämnade inom angivna tidsramar och att studenten uppnått betyget VG på modul  2.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

1ET060. Aktuella kulturstudier. Etnologi B, 7,5 hp

Modul 1. Kulturbegreppets relevans och användning (2,5 hp)

Kultur : den flexibla gemenskapen
Hastrup Kirsten, Torhell Sven-Erik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 205 s. :
ISBN: 978-91-44-06799-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Öhlander Magnus
Kulturbegreppet och isberget
Stockholm : Vulkan förlag : 2019 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-182052
Obligatorisk

Modul 2. Aktuell etnologisk forskning och fördjupning (5 hp)

Agnidakis Paul
Etnologi – kontinuitet och anpassning av ett kulturvetenskapligt ämne
RIG - Kulturhistorisk tidskrift Vol 101 Nr 1 2018 : 2018 :
Obligatorisk

Kultur : den flexibla gemenskapen
Hastrup Kirsten, Torhell Sven-Erik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 205 s. :
ISBN: 978-91-44-06799-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

En lista på valbara texter för självstudier och fördjupning publiceras i samband med kursstart.