Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Finska, Nybörjarkurs (steg 1-2), 15 hp

Engelskt namn: Finnish for Beginners (level 1-2)

Denna kursplan gäller: 2010-08-30 till 2016-08-21 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1FI032

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-05-05

Innehåll

I kursen ingår en översikt över finskans struktur samt studier av ordförråd och fraseologi. Dessa kunskaper tillämpas i varierande kommunikativa övningar med syfte att träna de språkliga färdigheterna höra, tala, läsa och skriva. Kursen består av följande moment: Moment 1: Finskans struktur, 3 högskolepoäng Moment 2: Vokabulär, 3 högskolepoäng Moment 3: Muntlig kommunikation, 5 högskolepoäng Moment 4: Skriftlig kommunikation, 4 högskolepoäng Innehållet beskrivs närmare under respektive moment.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande • kunna redogöra för några grundläggande skillnader mellan finska och svenska • kunna förstå huvudinnehållet i talad finska som berör de mest frekventa vardagssituationerna • kunna göra sig förstådd på finska i de allra mest frekventa vardagssituationerna och ge adekvat respons på finska på de vanligaste finska vardagsfraserna • efter förberedelse kunna läsa upp enklare finsk text med någorlunda gott uttal och intonation • kunna förstå enklare skriven finska • kunna i enkel form skriftligt berätta om och beskriva vardagliga fenomen på finska

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisning erbjuds delvis på campus och delvis via en nätbaserad lärplattform. Tillgång till dator krävs därför för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument. Närvaro är obligatorisk i moment 3, Muntlig kommunikation. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Icke schemalagd tid används för självstudier. Moment 1: Finskans struktur, 3 hp Innehåll Studier av finskans grundläggande struktur. Undervisning Lektionsundervisning. Examination Skriftligt prov. Moment 2: Vokabulär, 3 hp Innehåll Studier av finskans mest centrala ordförråd och fraseologi. Undervisning Nätbaserad undervisning. Examination Nätbaserat prov Moment 3: Muntlig kommunikation, 5 hp Innehåll Momentet omfattar olika slag av kommunikations-, uttals- och hörförståelseövningar. Undervisning Obligatorisk lektionsundervisning. Examination a) Muntlig kommunikation: fortlöpande examination (3 hp) och b) Muntlig kommunikation: slutprov (2 hp). Moment 4: Skriftlig kommunikation, 4 hp Innehåll Momentet omfattar olika slag av skriftliga övningar. Undervisning Lektiosnundervisning och handledning via lärplattform. Examination a) Skriftlig kommunikation: inlämningsuppgifter (2 hp) och b) Skriftlig kommunikation: skriftligt prov (2 hp).

Examination

De vanligtvis förekommande formerna för bedömning av de studerandes prestationer beskrivs ovan under respektive moment. Examinator beslutar om examinationsform. Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått lägst 10 högskolepoäng. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle senast inom tre månader från ordinarie provtillfälle. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden. Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Skriftliga prov görs vid Umeå universitet. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort. Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler återfinns i Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr 545-3317-02).

Litteratur

 • Giltig från: 2012 vecka 35

  Moment 1. Finskans struktur, 3 hp

  Obligatorisk litteratur

  Suomen mestari.n 1,p Suomen kielen oppikirja aikuisille
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni
  Helsinki : Finn lectura : 2010 : 256 s. :
  ISBN: 978-951-792-436-8 (nid.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Går även bra med utgåva 2012 med ISBN 951-792-543-3.

  Stencilerat material.
  Institutionen för språkstudier :
  Obligatorisk

  Moment 2. Vokabulär, 3 hp

  Obligatorisk litteratur

  Material på lärplattformen.

  Moment 3. Muntlig kommunikation, 5 hp

  Obligatorisk litteratur

  Suomen mestari.n 1,p Suomen kielen oppikirja aikuisille
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni
  Helsinki : Finn lectura : 2010 : 256 s. :
  ISBN: 978-951-792-436-8 (nid.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Går även bra med utgåva 2012 med ISBN 951-792-543-3.

  Moment 4. Skriftlig kommunikation, 4 hp

  Obligatorisk litteratur

  Stencilerat material. Material på lärplattformen.

 • Giltig från: 2011 vecka 35

  Moment 1. Finskans struktur, 3 hp

  Obligatorisk litteratur

  Suomen mestari.n 1,p Suomen kielen oppikirja aikuisille
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni
  Helsinki : Finn lectura : 2010 : 256 s. :
  ISBN: 978-951-792-436-8 (nid.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stencilerat material.
  Institutionen för språkstudier :
  Obligatorisk

  Moment 2. Vokabulär, 3 hp

  Obligatorisk litteratur

  Material på lärplattformen.

  Moment 3. Muntlig kommunikation, 5 hp

  Obligatorisk litteratur

  Suomen mestari.n 1,p Suomen kielen oppikirja aikuisille
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni
  Helsinki : Finn lectura : 2010 : 256 s. :
  ISBN: 978-951-792-436-8 (nid.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 4. Skriftlig kommunikation, 4 hp

  Obligatorisk litteratur

  Stencilerat material. Material på lärplattformen.

 • Giltig från: 2010 vecka 36

  Moment 1: Finskans struktur (3 hp)

  Obligatorisk litteratur

  Suomen mestari.n 1,p Suomen kielen oppikirja aikuisille
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni
  Helsinki : Finn lectura : 2010 : 256 s. :
  ISBN: 978-951-792-436-8 (nid.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stencilerat material
  Institutionen för språkstudier :
  Obligatorisk

  Moment 2: Vokabulär (3 hp)

  Obligatorisk litteratur

  Material på lärplattformen.

  Moment 3: Muntlig kommunikation (5 hp)

  Obligatorisk litteratur

  Sanopa Muuta!
  Manner Saaga, Nurmi Irmeli
  1. : Helsinki : WSOY Oppimateriaalit OY : 2008 :
  ISBN: 9510337161
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Suomen mestari.n 1,p Suomen kielen oppikirja aikuisille
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni
  Helsinki : Finn lectura : 2010 : 256 s. :
  ISBN: 978-951-792-436-8 (nid.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 4: Skriftlig kommunikation (4 hp)

  Obligatorisk litteratur

  Stencilerat material. Material på lärplattformen.

  Till alla moment rekommenderas dessa handböcker:

  Karlsson Fred
  Finsk grammatik
  9. rev. uppl. : Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : 2009 : 357 s. :
  ISBN: 978-952-222-103-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Cantell Ilse
  Ruotsi-suomi-suursanakirja : Svensk-finsk storordbok
  Helsinki : WSOY : 2007 : 1295 s. :
  ISBN: 978-951-0-24803-4 (sid.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Cantell Ilse
  Suomi-ruotsi : opiskelusanakirja
  Porvoo : Werner Söderström : 1995 : 930 s. :
  ISBN: 951-0-19086-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Köykkä Lea
  Suomi-ruotsi-suomi : Gummeruksen suomi-ruotsi-suomi-sanakirja = finsk svensk finsk ordbok
  2., laajennettu ja uusittu laitos : Jyväskylä : Gummerus : 1999 : 1149 s. :
  ISBN: 951-20-5185-0 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  LexIn : språklexikon för invandrare
  Stockholm : Statens institut för läromedel : 1984- :

  Nurmi Timo
  Suomen kielen sanakirja ulkomaalaisille =b Finnish dictionary for foreigners
  Jyväskylä : Gummerus : 1999 : 1239 s. :
  ISBN: 951-20-5245-8 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2010 vecka 35

  Moment 1 Obligatorisk litteratur

  Suomen mestari.n 1,p Suomen kielen oppikirja aikuisille
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni
  Helsinki : Finn lectura : 2010 : 256 s. :
  ISBN: 978-951-792-436-8 (nid.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stencilerat material.

  Moment 2 Obligatorisk litteratur

  Material på lärplattformen.

  Moment 3 Obligatorisk litteratur

  Sanopa Muuta!
  Manner Saaga, Nurmi Irmeli
  1. : Helsinki : WSOY Oppimateriaalit OY : 2008 :
  ISBN: 9510337161
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gehring, Sonja - Heinzmann, Sanni som Mom 1.

  Moment 4 Obligatorisk litteratur

  Stencilerat material. Material på lärplattformen.

  Till alla moment rekommenderas dessa handböcker:

  Karlsson, Fred. Finsk grammatik. Nionde, utökade och reviderade upplagan. Helsinki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 339. 2009. Cantell, Ilse et al. Ruotsi suomi-suursanakirja. Stora svensk finska ordboken. 1. painos. Helsinki. WSOY. 2007. Cantell, Ilse et al. Suomi ruotsi opiskelusanakirja. Porvoo-Helsinki-Juva. WSOY. 1995. Köykkä, Lea et al. Suomi/ruotsi/suomi sanakirja. Finsk/svensk/finsk ordbok. Toinen, laajennettu ja uudistettu laitos, sen toinen painos. Jyväskylä/ Helsinki. Gummerus (även Stockholm: Norstedts). 1999 eller senare. Lexin. Språklexikon för invandrare. Svensk finskt lexikon Ruotsalais suomalainen sanakirja. Översättning: Sverigefinska språknämnden. Stockholm. Skolverket. 1996. Nurmi, Timo. Suomen kielen sanakirja ulkomaalaisille. Finnish Dictionary for Foreigners. Jyväskylä. Gummerus. 1999.