Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Finska, Nybörjarkurs (steg 1-2), 15 hp

Engelskt namn: Finnish for Beginners (level 1-2)

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 till 2022-08-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1FI032

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-05-05

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2017-07-05

Innehåll

I kursen ingår en översikt över finskans struktur samt studier av ordförråd, fraseologi och olika slags enkla finska texter. Dessa kunskaper tillämpas i varierande kommunikativa övningar med syfte att träna de språkliga färdigheterna höra, tala, läsa och skriva.

Kursen består av följande moment:
Moment 1: Finskans struktur, 3 högskolepoäng
Studier av finskans grundläggande struktur. Översikt över finskans morfologi.

Moment 2: Vokabulär och textförståelse, 3 högskolepoäng
Studier av finskans mest centrala ordförråd och fraseoloig. Studier av enkla texter av varierande art.

Moment 3: Muntlig kommunikation, 5 högskolepoäng
Momentet omfattar olika slag av kommunikations-, uttals- och hörförståelseövningar.

Moment 4: Skriftlig kommunikation, 4 högskolepoäng
Momentet omfattar olika slag av skriftliga övningar som är baserade på texter av varierande art.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för vissa grundläggande skillnader mellan finska och svenska och därvid använda adekvat språkvetenskaplig terminologi;
Färdighet och förmåga
 • muntligt och skriftligt kunna återge huvudinnehållet i talad och skriven standardfinska om ämnen som berör bekanta företeelser;
 • kunna göra sig förstådd på finska i frekventa vardagssituationer;
 • kunna delta i samtal om vardagliga ämnen;
 • efter förberedelse kunna läsa upp enklare finsk text med gott uttal och god intonation;
 • kunna i enkel form skriftligt berätta om och beskriva bekanta företeelser på finska.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisning erbjuds delvis på campus och delvis via en nätbaserad lärplattform. Tillgång till dator krävs därför för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.

Närvaro är obligatorisk i moment 3, Muntlig kommunikation. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara om inte särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner.
Icke schemalagd tid används för självstudier.

Moment 1: Finskans struktur, 3 hp
Lektionsundervisning.

Moment 2: Vokabulär och textförståelse, 3 hp
Nätbaserad undervisning.

Moment 3: Muntlig kommunikation, 5 hp
Obligatorisk lektionsundervisning.

Moment 4: Skriftlig kommunikation, 4 hp
Lektiosnundervisning och handledning via lärplattform.

Examination

Moment 1: Finskans struktur, 3 hp
Skriftligt prov.

Moment 2: Vokabulär och textförståelse, 3 hp
Nätbaserat prov

Moment 3: Muntlig kommunikation, 5 hp
a) Muntlig kommunikation: fortlöpande examination (3 hp) och
b) Muntlig kommunikation: slutprov (2 hp).

Moment 4: Skriftlig kommunikation, 4 hp
a) Skriftlig kommunikation: inlämningsuppgifter (2 hp) och
b) Skriftlig kommunikation: skriftligt prov (2 hp).

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Fortlöpande examination och inlämningsuppgifter bedöms dock bara med betygen Underkänd eller Godkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått lägst 7 högskolepoäng i vilka ska ingå Finskans struktur, 3 hp.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.  

Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina är anmälan via Portalen obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tentamensskrivningar som inte är nätbaserade görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort. Den student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle skriftligen ansöka om detta hos Institutionen för språkstudier.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. 

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 32

  Moment 1. Finskans struktur, 3 hp

  Suomen mestari : suomen kielen oppikirja aikuisille. 1
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni, Lindfors Jenni
  Uudistetun laitoksen 1. painos. : Helsingissä : Finn Lectura : [2020] : 1 kirja ( 341 sivua) :
  ISBN: 9789511334231
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stencilerat material.
  Institutionen för språkstudier :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen resp. hämtas från lärplattform.

  Määttä Tuija
  A-HAA! Finskans struktur för nybörjare. Del 1
  Institutionen för språkstudier : 2019 :
  Obligatorisk

  Määttä Tuija
  SELVÄ! Finskans struktur för nybörjare. Del 2
  Institutionen för språkstudier : 2019 :
  Obligatorisk

  Moment 2. Vokabulär, 3 hp

  Material på lärplattformen
  Institutionen för språkstudier :
  Obligatorisk

  Moment 3. Muntlig kommunikation, 5 hp

  Suomen mestari.n 1,p Suomen kielen oppikirja aikuisille
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni
  Helsinki : Finn lectura : 2010 : 256 s. :
  ISBN: 978-951-792-436-8 (nid.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Går även bra med utgåva 2012 med ISBN 951-792-543-3. CD-skivorna finns även fritt tillgängliga på nätet.

  Moment 4. Skriftlig kommunikation, 4 hp

  Övningskompendium
  Institutionen för språkstudier :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen resp. hämtas på lärplattformen.

 • Giltig från: 2019 vecka 28

  Moment 1. Finskans struktur, 3 hp

  Suomen mestari.n 1,p Suomen kielen oppikirja aikuisille
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni
  Helsinki : Finn lectura : 2010 : 256 s. :
  ISBN: 978-951-792-436-8 (nid.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Går även bra med utgåva 2012 med ISBN 951-792-543-3.

  Stencilerat material.
  Institutionen för språkstudier :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen resp. hämtas från lärplattform.

  Määttä Tuija
  A-HAA! Finskans struktur för nybörjare. Del 1
  Institutionen för språkstudier : 2019 :
  Obligatorisk

  Määttä Tuija
  SELVÄ! Finskans struktur för nybörjare. Del 2
  Institutionen för språkstudier : 2019 :
  Obligatorisk

  Moment 2. Vokabulär, 3 hp

  Material på lärplattformen
  Institutionen för språkstudier :
  Obligatorisk

  Moment 3. Muntlig kommunikation, 5 hp

  Suomen mestari.n 1,p Suomen kielen oppikirja aikuisille
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni
  Helsinki : Finn lectura : 2010 : 256 s. :
  ISBN: 978-951-792-436-8 (nid.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Går även bra med utgåva 2012 med ISBN 951-792-543-3. CD-skivorna finns även fritt tillgängliga på nätet.

  Moment 4. Skriftlig kommunikation, 4 hp

  Övningskompendium
  Institutionen för språkstudier :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen resp. hämtas på lärplattformen.

 • Giltig från: 2017 vecka 34

  Moment 1. Finskans struktur, 3 hp

  Suomen mestari.n 1,p Suomen kielen oppikirja aikuisille
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni
  Helsinki : Finn lectura : 2010 : 256 s. :
  ISBN: 978-951-792-436-8 (nid.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Går även bra med utgåva 2012 med ISBN 951-792-543-3.

  Stencilerat material.
  Institutionen för språkstudier :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen resp. hämtas från lärplattform.

  Moment 2. Vokabulär, 3 hp

  Material på lärplattformen
  Institutionen för språkstudier :
  Obligatorisk

  Moment 3. Muntlig kommunikation, 5 hp

  Suomen mestari.n 1,p Suomen kielen oppikirja aikuisille
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni
  Helsinki : Finn lectura : 2010 : 256 s. :
  ISBN: 978-951-792-436-8 (nid.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Går även bra med utgåva 2012 med ISBN 951-792-543-3. CD-skivorna finns även fritt tillgängliga på nätet.

  Moment 4. Skriftlig kommunikation, 4 hp

  Övningskompendium
  Institutionen för språkstudier :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen resp. hämtas på lärplattformen.