Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Finska, Standardfinska för sverigefinska och finlandsvenska studerande I, 7,5 hp

Engelskt namn: Finnish, Finnish for Swedish-Finnish and Finnish-Swedish Students I

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 1FI034

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Finska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2010-05-05

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-05-18

Innehåll

I kursen ingår främst studier av standardfinskans morfologi men även översiktligt studium av syntaxen i kontrastiv belysning. Vidare studeras de grundläggande skillnaderna mellan standardfinska i skrift och finskt talspråk. Även översättningsövningar och övningar i egen skriftlig produktion och läsförståelse ingår i kursen.

Kursen är indelad i två delkurser:
1. Morfologi och syntax, 3 hp
Genomgång av finsk morfologi samt översiktlig genomgång av finsk syntax.

2. Skriven standardfinska I, 4,5 hp
Skriv- och översättningsövningar och övningar i läsförståelse som ger den studerande ökade receptiva färdigheter i finska och tydliggör skillnaderna mellan standardfinska och finskt talspråk samt språkvård med särskild tyngdpunkt på svecismer.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
* identifiera och beskriva skillnader mellan finska och svenska vad gäller fonologi och morfologi;

Färdighet och förmåga
* känna igen och analysera de vanligaste skillnaderna mellan standardfinska och finskt talspråk och därvid använda adekvat språkvetenskaplig terminologi;
* känna igen de vanligaste svecismerna i finskan;
* tillämpa de under kursen förvärvade teoretiska kunskaperna vid skriftlig produktion.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Den studerande förutsätts kunna tala och läsa finska samt kunna skriva enklare texter på finska (motsvarande Finska som modersmål kurs A/ Finska som modersmål 1)

Undervisningens upplägg

All undervisning och examination på kursen är nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad lärplattform.

Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.

1. Morfologi och syntax, 3 hp
Självstudier utifrån kurslitteraturen. Via lärplattformen ges tillfälle till frågor och diskussion samt inlämning av uppgifter.

2. Skriven standardfinska I, 4,5 hp
Självstudier utifrån kurslitteraturen. Via lärplattformen ges tillfälle till frågor och diskussion samt inlämning av uppgifter.

Examination

1. Morfologi och syntax, 3 hp
Bedömning av inlämningsuppgifter, 3 hp

2. Skriven standardfinska I, 4,5 hp
a) Skriven standardfinska: Skriftligt prov, 3 hp;
b) Skriven standardfinska: Inlämningsuppgifter, 1,5 hp.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd. Underkänd. Det skriftliga provet delkursen Skriven standardfinska bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på kursen krävs att den studerande uppnått betyget Väl godkänd på det skriftliga provet i Skriven standardfinska.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

[ej obligatoriskt; stryk ifall ej tillämpligt:] Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 32

Obligatorisk litteratur

Moment 1: Morfologi och syntax (3 hp)

White Leila
Suomen kielioppia ulkomaalaisille
9.p: Helsinki: Finn Lectura ISBN: 9789511354239 (hft) : 2019 :
Obligatorisk

Lektioner och övningar på lärplattformen.

Moment 2: Skriven standardfinska I (4,5 hp)

Rantonen Pirjo
Kynä käteen – kirjoitusharjoituksia suomen oppijoille
Helsinki: Finn Lectura, 2015 eller senare ISBN: 9789517927277 : 2015 :
Obligatorisk

Lektioner och övningar på lärplattformen.

Referenslitteratur för båda delar:

Grönros Eija-Riitta
Kielitoimiston sanakirja.
Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : 2006 : 713 s. :
ISBN: 952-5446-20-4 (hela verket)
Se bibliotekskatalogen Album

Karlsson Göran
Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja.
Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura : 1982-1987 : 3 vol. :

Köykkä Lea
Suomi-ruotsi-suomi : Gummeruksen suomi-ruotsi-suomi-sanakirja = finsk svensk finsk ordbok
2., laajennettu ja uusittu laitos : Jyväskylä : Gummerus : 1999 : 1149 s. :
ISBN: 951-20-5185-0 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Synonyymisanasto
Leino Antti, Leino Pirkko
Helsingissä : Otava : 1990 : 174 s. :
ISBN: 951-1-10450-0
Se bibliotekskatalogen Album

LexIn : språklexikon för invandrare
Stockholm : Statens institut för läromedel : 1984- :

Nurmi Timo
Suomen kielen sanakirja ulkomaalaisille =b Finnish dictionary for foreigners
Jyväskylä : Gummerus : 1999 : 1239 s. :
ISBN: 951-20-5245-8 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Nykysuomen sanakirja.
Vesikansa Jouko., Karttunen Kaarina., Vesikansa Jouko., Sadeniemi Matti
Porvoo : WSOY : 1980 : 466 s. :
ISBN: 951-0-09205-3
Se bibliotekskatalogen Album

Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii : Stadin slangin suursanakirja
Paunonen Heikki, Paunonen Marjatta
Helsinki : Söderström : 2000 : 1381 s. :
ISBN: 951-0-23239-4 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Romppanen Birgitta
Suuri suomi-ruotsi-sanakirja =b Stora finsk-svenska ordboken
2. pain. : Porvoo : Söderström : 1997 : 2 vol. :
ISBN: 951-0-21462-0
Se bibliotekskatalogen Album

Haarala Risto
Suomen kielen perussanakirja
Helsinki : Valtion painatuskeskus : 1990-1994 : 3 vol. :
ISBN: 951-861-433-4
Se bibliotekskatalogen Album