"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Konsthistoria och konstteori från DADA till idag, A, 3 hp

Engelskt namn: Art history and theory from DADA to now, A

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 1FK068

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fri konst: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Konsthögskolan

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-08-11

Reviderad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-02-22

Innehåll

Kursen behandlar centrala teorier inom det konstnärliga området. Fokus ligger på konstens utveckling under 1900-talet fram till idag samt dess historiska rötter. Syftet är att ge studenterna en teoretisk och historisk bas för att kunna relatera sitt individuella konstnärskap till samtidskonstens olika strömningar.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • kunna visa på grundläggande kunskaper inom 1900-talets konstteori och konsthistoria.

Behörighetskrav

Deltagande i kursen förutsätter att studenten är antagen till kandidatprogrammet i fri konst vid Konsthögskolan, Umeå universitet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen kan bestå av seminarier, föreläsningar, fältstudier, genomförande av praktiska uppgifter.

Genusperspektivet är en viktig del av utbildningen och kursen bedrivs på ett sådant sätt att både kvinnor och mäns erfarenheter, kunskap, historia samt betydelsen av dessa synliggörs och sätts i perspektiv både teoretiskt och praktiskt. Kursen bedrivs även på ett sådant sätt att hållbarhet synliggörs som en aspekt av den konstnärliga praktiken och uppmärksammas även den både teoretiskt och praktiskt.

Undervisningen sker på svenska och engelska.
Särskilt skriftligt material kan komma att delas ut under kursen.

Examination

Studenten examineras kontinuerligt under kursens gång genom bedömning i seminarier där konstnärligt arbete presenteras och diskuteras muntligt både individuellt och i grupp.
Skriftliga uppgifter kan förekomma.

På kursen ges betygen Godkänd eller Underkänd. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle Inom tre månader samt ett uppsamlingsprov inom ett år~

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Studerande har ratt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserar på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Tillgodoräknanden prövas individuellt enligt Umeå Universitets tillgodoräknandeordning.
Se http://www.urnu,se/uttbildning/antagning/tillgodoraknande

Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.