Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Individuellt konstnärligt arbete, A, 25,5 hp

Engelskt namn: Artistic practice, A

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 till 2020-02-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1FK083

Högskolepoäng: 25,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fri konst: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Konsthögskolan

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-08-16

Innehåll

Kursen definierar studierna på masterprogrammet. Studenten ska med hjälp av handledning formulera en övergripande arbetsplan för sitt eget konstnärliga arbete under studietiden på masterprogrammet. Studenten ska självständigt och tillsammans utveckla och realisera sin egen undersökande konstnärlig praktik, till sin hjälp har studenten sin handledare att tillgå när så behövs. Studentens arbete diskuteras och granskas kritiskt, både individuellt och i grupp i form av seminarier. I seminarier tillsammans med övriga studenter ges möjligheten att relatera till sin egen och medstudenters utveckling, problem, teoretisk struktur och arbetsmetoder. Förhållandet mellan teoretiska och praktiska val framhålls och alltmer komplicerade fenomen och frågor om konstnärligt arbete behandlas individuellt och i grupp. Under kursen uppmuntras studenten också att delta i minst en av de valfria workshops som erbjuds i programmet, där studenterna kan möta olika former av konst och konstnärliga metoder.

 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten
  • demonstrera ökad kunskap och förståelse för konstnärlig praktik inom samtidskonstens huvudområden och omfattande fördjupad kunskap, förståelse och insikt inom det område som studenten själv valt att fördjupa sig inom, med fokus på att realisera den egna konstnärliga visionen,
  • visa kännedom om metoder och processer för att hantera komplexa uppgifter inom samtidskonsten,
  • inom det valda området självständigt och kollektivt kunna formulera nya frågor och förverkliga egna idéer och lösa relaterade konstnärliga och formativa problem,
  • demonstrera förmåga att kritiskt reflektera kring sin egen så väl som kring andra studenters konstnärliga praktik och förhållningssätt,
  • genom studieresor utomlands och att regelbundet få möta en mångfald av internationellt erkända konstnärer, kuratorer och lärare, förstå och kunna navigera på den internationella konstmarknadens inre strömmar och förstå hur den globala konstvärlden fungerar internationellt och i Sverige.
  • fördjupa sina analytiska färdigheter för att kunna utveckla den egna konstnärliga forskningen
  • relatera och samverka med andra, genom att ta in fler områden och aspekter i den egna konstnärliga praktiken, i syfte att stärka sin egna konstnärliga praktik.

Behörighetskrav

Deltagande i kursen förutsätter att studenten är antagen till masterprogrammet i fri konst vid Konsthögskolan, Umeå universitet.

Undervisningens upplägg

Undervisningsspråk är engelska. Kursen genomförs i form av individuellt arbete med stöd av handledning både individuellt och i grupp, samt diskussioner och seminarier tillsammans hela studentgruppen. I introduktionsseminarier planeras de kommande terminerna och varje student presenterar muntligt och/eller skriftligt sitt eget planerade konstnärliga arbete. Under kursen har studenten rätt till minst ett individuellt handledningstillfälle och att få presentera och kritiskt diskutera sitt eget planerade och färdiga konstnärliga arbete i minst ett gruppseminarium tillsammans med övriga studenter. Studenten ska också aktivt delta i de seminarier där medstudentens konstnärliga arbete presenteras. Under kursen uppmuntras studenten att delta i minst en valfri workshop som ges utanför kursen.

Undervisningen sker på engelska.

 Viss skriftligt material distribueras under kursen.

Examination

Studenten examineras kontinuerligt under kursens gång genom bedömning i seminarier där konstnärligt arbete presenteras och diskuteras muntligt både individuellt och i grupp. Skriftliga inlämningsuppgifter ingår i kursen.

På kursen ges betygen Godkänd eller Underkänd. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom tre månader samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Tillgodoräknande prövas individuellt enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.
Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk är engelska.

Tillgodoräknande prövas individuellt enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.
Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande


 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.