"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Individuellt konstnärligt arbete, A, 25,5 hp

Engelskt namn: Artistic practice, A

Denna kursplan gäller: 2020-06-08 och tillsvidare

Kurskod: 1FK083

Högskolepoäng: 25,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fri konst: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Konsthögskolan

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-08-16

Reviderad av: Prefekt för Konsthögskolan, 2023-09-12

Innehåll

Kursen tar utgångspunkt i studentens konstnärliga arbete. I kursen utforskar studenten sitt eget konstnärliga arbete med stöd av handledning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupad kunskap och förståelse både praktiskt och teoretiskt inom ämnet fri konst.  
  • visa färdighet och kunskap både praktiskt och teoretiskt som fordras för att verka i arbetslivet samt visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt, skriftligt eller på annat sätt, klart redogöra för och diskutera sin verksamhet.

Behörighetskrav

Deltagande i kursen förutsätter att studenten är antagen till masterprogrammet i fri konst vid Konsthögskolan, Umeå universitet.

Undervisningens upplägg

Kursen består av individuellt konstnärligt arbete med hjälp av handledning, individuellt och i grupp. Under kursen har studenten rätt till minst två individuella handledningstillfällen och ges möjligheten att presentera och diskutera sitt konstnärliga arbete vid seminarier. I introduktionsseminarier planeras de kommande terminerna och varje student presenterar muntligt och/eller skriftligt sitt eget planerade konstnärliga arbete.

Genusperspektivet är en viktig del av utbildningen och kursen bedrivs på ett sådant sätt att både kvinnor och mäns erfarenheter, kunskap, historia samt betydelsen av dessa synliggörs och sätts i perspektiv både teoretiskt och praktiskt. Kursen bedrivs även på ett sådant sätt att hållbarhet synliggörs som en aspekt av den konstnärliga praktiken och uppmärksammas både teoretiskt och praktiskt.

Undervisningen sker på engelska.

Särskilt skriftligt material kan komma att delas ut under kursen. Meddelas vid kursstart..

Examination

Studentens konstnärliga arbete examineras kontinuerligt under kursens gång, dels i grupp, dels individuellt. Skriftliga eller muntliga examina kan förekomma. Val av annan eller ytterligare examinationsform presenteras vid kursstart.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle Inom tre månader samt ett uppsamlingsprov inom ett år. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Utbildningsledaren vid Kansliet för humaniora. Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Tillgodoräknanden prövas individuellt enligt Umeå Universitets tillgodoräknandeordning. För mer information, se https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.