Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Logik och formella metoder, 7,5 hp

Engelskt namn: Logic and formal methods

Denna kursplan gäller: 2016-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 1FL069

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-01-03

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2016-01-19

Innehåll

Kursen behandlar
Logik: språket för första ordningens predikatlogik, logisk sanning och logisk konsekvens, härledbarhet och bevisbarhet.
Matematik: mängdlära, aritmetik, rekursion och induktion, kombinatorik, grafer, relationer och funktioner.
Studenterna kommer, i olika sammanhang, att få redogöra för kognitionsvetarens olika arbetsområden samt synliggöra kognitionsvetarens kompetenser och utbildningen för utomstående.

På kursen genomförs två skriftliga prov: Logik 3 hp och Matematik 4,5 hp. Se vidare under punkt 6.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs kommer du att
- kunna analysera den logiska formen hos en slutledning genom att översätta den till språket för första ordningens predikatlogik
- kunna visa att en slutledning är giltig genom att härleda dess slutsats från dess premisser
- kunna visa att en slutledning är ogiltig genom att konstruera en modell i vilken slutledningens premisser är sanna och dess slutsats falsk
- behärska grundläggande begrepp inom mängdlära, aritmetik, kombinatorik och grafteori
- kunna lösa enkla uppgifter inom nämnda områden
- kunna läsa och förstå elementära matematiska texter
- uppvisa förmåga till hållbar argumentation och bevisföring.

Behörighetskrav

Univ: en termins högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, gruppövningar och laborationer. Uppnående av de förväntade studieresultaten förutsätter aktivt deltagande i undervisningen samt aktivt eget arbete.

Examination

Examinationen består av två skriftliga prov om 3 respektive 4,5 hp. På hel kurs sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska examinerande uppgifter är godkända.
Studerande som godkänts i prov har inte rätt att genomgå prövning för högre betyg.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle (se universitetets regelsamling). Studerande har rätt att avlägga prov enligt den kursplan som gällde vid registreringstillfället under maximalt två år.

Studerande har rätt att avlägga prov maximalt fem gånger. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

TILLGODORÄKNANDE
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Tillgodoräknande av andra studier prövas individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning). Ansökan om tillgodoräknande ställs till humanistiska fakultetsnämnden, Umeå universitet. Negativt beslut om tillgodoräknande kan överklagas. Överklagande riktas till Överklagandenämnden för högskolan och skall inkomma till Registrator, Umeå universitet inom tre veckor efter att klaganden delgivits beslutet.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår i kurspaketet Vetenskapligt tänkande och vetenskapligt arbetssätt som utgör termin 2 av kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap. Kursen kan även läsas som fristående kurs. Kursen kan ingå som en kurs på grundnivå i en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 9

Matematik

Diskret matematik och diskreta modeller
Eriksson Kimmo, Gavel Hillevi
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 327 s. :
ISBN: 9789144089997
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Ett urval ur kapitel 1-6 och 8

Logik

Language, Proof and Logic med tillhörande programvara
Barker-Plummer D, Barwise J, Etchemendy J
Chicago: The University of Chicago Press : 2011 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Introduktionen och ett urval ur kapitel 1-13. OBS! Studenter måste köpa ett eget exemplar av boken för att få tillgång till den tillhörande programvara som används för både undervisning och examination.