Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Filosofi B för programmet i filosofi och samhällsanalys, 30 hp

Engelskt namn: Philosophy B for the programme in philosophy and social analysis

Denna kursplan gäller: 2019-03-18 och tillsvidare

Kurskod: 1FL107

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-10-16

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2019-03-15

Innehåll

Filosofi B för programmet i filosofi och samhällsanalys ger breddade och fördjupade kunskaper för den som tidigare läst Filosofi A. Kursen består av fyra obligatoriska moment som vardera omfattar 7,5 högskolepoäng. Minst ett av dessa moment examineras delvis genom att studenten skriver en filosofisk uppsats. Vilket eller vilka moment som innehåller denna examinationsform kan variera från termin till termin.
 
I Filosofi B för programmet i filosofi och samhällsanalys ingår momenten Politisk filosofi, Metaetik, Samhällsvetenskapernas vetenskapsteori och Metafysik.

Studenter som tidigare i sin utbildning har läst moment eller kurser som innehållsligt överlappar med moment inom Filosofi B för programmet i filosofi och samhällsanalys kan ges möjlighet att byta ut sådana moment mot andra moment som inte innebär en sådan överlappning. Undervisningsspråket är i huvudsak svenska, men delar av kursen kan ges på andra språk såsom norska och engelska.


Obligatoriska moment:

Moment 1: Politisk filosofi (7,5 hp)
Momentet introducerar centrala problem och teorier inom den politiska filosofin, t.ex. rörande huruvida staten kan rättfärdigas och hur ett rättvist samhälle är beskaffat.
Examination: aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter, 0,5 hp, och två examinationer av skriftlig karaktär om 3 respektive 4 hp.

Moment 2: Metaetik (7,5 hp)
Momentet introducerar centrala teman inom metaetiken, och tar upp bl.a. semantiska, ontologiska, kunskapsteoretiska och psykologiska teorier och problem vad gäller normer och värderingar.
Examination: aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter, 0,5 hp, och två examinationer av skriftlig karaktär om 3 respektive 4 hp.

Moment 3: Samhällsvetenskapernas vetenskapsteori (7,5 hp)
Momentet behandlar frågeställningar, teorier och begrepp inom samhällsvetenskapernas vetenskapsteori.
Examination: aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter, 0,5 hp, och två examinationer av skriftlig karaktär om 3 respektive 4 hp.
 
Moment 4: Metafysik (7,5 hp)
Momentet introducerar centrala problem och teorier inom metafysiken. Områden som berörs är ontologiska kategorier, tid och modalitet, samt metafysiska frågor rörande människor och andra medvetna eller upplevande varelser.
Examination: aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter, 0,5 hp, och två examinationer av skriftlig karaktär om 3 respektive 4 hp.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse:
- Ha goda kunskaper om och överblick över centrala begrepp, teorier, problem och argument inom filosofin
- Ha fördjupade och breddade kunskaper inom de centrala filosofiska områden som berörs under kursen
- Ha kännedom om olika filosofiska metoder
- Ha grundläggande förståelse för centrala vetenskapsteoretiska frågeställningar och begrepp i de samhällsvetenskapliga disciplinerna

Färdighet och förmåga:
- Ha förmåga att kritiskt och självständigt diskutera filosofiska problem
- Ha förmåga att självständigt formulera filosofiska tankegångar
- Ha förmåga att tydligt formulera filosofiska teser och argument
- Ha förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig filosofisk uppsats
- Ha förmåga att presentera slutsatser som är väl underbyggda med tydlig argumentation
- Ha förmåga att på ett tydligt sätt beskriva den filosofiska litteratur som är relevant för den frågeställning som uppsatsen behandlar
- Ha förmåga att analysera och bedöma filosofiska argument
- Ha en grundläggande förmåga att redogöra för och diskutera vetenskapsteoretiska frågeställningar och begrepp i de samhällsvetenskapliga disciplinerna
- Besitta färdigheten att skriva filosofiska texter av god språklig kvalitet
- Besitta färdigheten att behandla formalia för skrivande av filosofiska texter på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagna normer
- Besitta färdigheten att genomföra och skriftligt redovisa resultaten av en filosofisk undersökning

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Ha visat förmåga att granska och värdera forskares filosofiska arbeten
- Ha visat förmåga att kritiskt diskutera normativa problem

Behörighetskrav

Univ: Filosofi A för programmet i filosofi och samhällsanalys, Filosofi A eller Praktisk filosofi A, med godkänt resultat på minst 22,5 hp, eller motsvarande förkunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Examination sker i form av individuella skriftliga prov (som även kan vara prov bestående av flervalsfrågor eller filosofiska uppsatser) och aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter. Studerande som inte har möjlighet att delta i alla övningar har möjlighet att erhålla betyget godkänd på den del av examinationen som utgörs av övningar genom att fullgöra skriftliga eller muntliga examinationsuppgifter enligt anvisningar av betygsättande lärare. För aktivt deltagande i övningar ges något av betygen underkänd eller godkänd. På de skriftliga proven ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd.
 
Betygsskalan för hela kursen består av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov på samtliga fyra moment är minst godkända. För betyget väl godkänd krävs att samtliga prov på momenten är minst godkända, och att den studerande är väl godkänd på sammanlagt minst 20 hp av de skriftliga proven. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med kurserna Filosofi B, Praktisk filosofi B eller Teoretisk filosofi B. Moment på kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med kurser med samma innehåll. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Studenter som överväger en ansökan om tillgodoräknande bör först kontakta studievägledaren för filosofi.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår som obligatorisk kurs i kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 34

  Allmän information kring filosofiskt skrivande Filosofiskt skrivande: https://filosofiskt-skrivande-umu.weebly.com/

  Politisk filosofi 7.5 hp (obligatoriskt moment)

  Wolff Jonathan
  An introduction to political philosophy
  Rev. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2006 : xii, 215 s. :
  ISBN: 019929609X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (eller senare)

  Political thought
  Wolff Jonathan, Rosen Michael
  Oxford : Oxford University Press : 1999 : 442 s. :
  ISBN: 0-19-289278-9 (pbk) ; £15.00 : CIP entry (Sep.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Läses i urval

  Hansson Sven-Ove
  Verktygslära för filosofer, Tredje upplagan
  Thales : 2010 :
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: 2010 (eller senare) Läses i urval

  Metaetik 7.5 hp (obligatoriskt moment)

  Grundbok i metaetik
  Franzén Nils, Moberger Victor, Risberg Olle
  Studentlitteratur AB : 2021 : 299 sidor :
  ISBN: 9789144140131
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Samhällsvetenskapernas vetenskapsteori 7.5hp

  Philosophy of social science : a new introduction
  Cartwright Nancy, Montuschi Eleonora
  First Edition. : Oxford : Oxford University Press : 2014 : x, 330 pages :
  ISBN: 9780199645107
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johansson Lars-Göran
  Introduktion till vetenskapsteorin
  Fjärde upplagan : Stockholm : Bokförlaget Thales : [2018] : 272 sidor :
  ISBN: 9789172351141
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Metafysik 7.5 hp

  Ney Alyssa
  Metaphysics : an introduction
  Abingdon, Oxon : Routledge : 2014. : xiv, 310 pages :
  ISBN: 978-0-415-64074-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Hansson Sven-Ove
  Verktygslära för filosofer, Tredje upplagan
  Thales : 2010 :
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: 2010 (eller senare) Läses i urval

 • Giltig från: 2020 vecka 41

  Allmän information kring filosofiskt skrivande Filosofiskt skrivande: https://filosofiskt-skrivande-umu.weebly.com/

  Politisk filosofi 7.5 hp (obligatoriskt moment)

  Wolff Jonathan
  An introduction to political philosophy
  Rev. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2006 : xii, 215 s. :
  ISBN: 019929609X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (eller senare)

  Political thought
  Wolff Jonathan, Rosen Michael
  Oxford : Oxford University Press : 1999 : 442 s. :
  ISBN: 0-19-289278-9 (pbk) ; £15.00 : CIP entry (Sep.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Läses i urval

  Hansson Sven-Ove
  Verktygslära för filosofer, Tredje upplagan
  Thales : 2010 :
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: 2010 (eller senare) Läses i urval

  Metaetik 7.5 hp (obligatoriskt moment)

  Litteraturen kommer att finnas tillgänglig som PDF i Canvas.

  Samhällsvetenskapernas vetenskapsteori 7.5hp

  Philosophy of social science : a new introduction
  Cartwright Nancy, Montuschi Eleonora
  First Edition. : Oxford : Oxford University Press : 2014 : x, 330 pages :
  ISBN: 9780199645107
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johansson Lars-Göran
  Introduktion till vetenskapsteorin
  Fjärde upplagan : Stockholm : Bokförlaget Thales : [2018] : 272 sidor :
  ISBN: 9789172351141
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Metafysik 7.5 hp

  Ney Alyssa
  Metaphysics : an introduction
  Abingdon, Oxon : Routledge : 2014. : xiv, 310 pages :
  ISBN: 978-0-415-64074-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Hansson Sven-Ove
  Verktygslära för filosofer, Tredje upplagan
  Thales : 2010 :
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: 2010 (eller senare) Läses i urval

 • Giltig från: 2019 vecka 48

  Allmän information kring filosofiskt skrivande Filosofiskt skrivande: https://filosofiskt-skrivande-umu.weebly.com/

  Politisk filosofi 7.5 hp (obligatoriskt moment)

  Wolff Jonathan
  An introduction to political philosophy
  Rev. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2006 : xii, 215 s. :
  ISBN: 019929609X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (eller senare)

  Political thought
  Wolff Jonathan, Rosen Michael
  Oxford : Oxford University Press : 1999 : 442 s. :
  ISBN: 0-19-289278-9 (pbk) ; £15.00 : CIP entry (Sep.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Läses i urval

  Hansson Sven-Ove
  Verktygslära för filosofer, Tredje upplagan
  Thales : 2010 :
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: 2010 (eller senare) Läses i urval

  Metaetik 7.5 hp (obligatoriskt moment)

  Litteratur under revidering

  Samhällsvetenskapernas vetenskapsteori 7.5hp

  Philosophy of social science : a new introduction
  Cartwright Nancy, Montuschi Eleonora
  First Edition. : Oxford : Oxford University Press : 2014 : x, 330 pages :
  ISBN: 9780199645107
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Metafysik 7.5 hp

  Ney Alyssa
  Metaphysics : an introduction
  Abingdon, Oxon : Routledge : 2014. : xiv, 310 pages :
  ISBN: 978-0-415-64074-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Hansson Sven-Ove
  Verktygslära för filosofer, Tredje upplagan
  Thales : 2010 :
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: 2010 (eller senare) Läses i urval

 • Giltig från: 2019 vecka 25

  Allmän information kring filosofiskt skrivande Filosofiskt skrivande: https://filosofiskt-skrivande-umu.weebly.com/

  Politisk filosofi 7.5 hp (obligatoriskt moment)

  Wolff Jonathan
  An introduction to political philosophy
  Oxford : Oxford University Press : 1996 : 237 s. :
  ISBN: 0-19-289251-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning:1996 (eller senare)

  Political thought
  Wolff Jonathan, Rosen Michael
  Oxford : Oxford University Press : 1999 : 442 s. :
  ISBN: 0-19-289278-9 (pbk) ; £15.00 : CIP entry (Sep.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Läses i urval

  Hansson Sven-Ove
  Verktygslära för filosofer, Tredje upplagan
  Thales : 2010 :
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: 2010 (eller senare) Läses i urval

  Metaetik 7.5 hp (obligatoriskt moment)

  Litteratur under revidering

  Samhällsvetenskapernas vetenskapsteori 7.5hp

  Philosophy of social science : a new introduction
  Cartwright Nancy, Montuschi Eleonora
  First Edition. : Oxford : Oxford University Press : 2014 : x, 330 pages :
  ISBN: 9780199645107
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Metafysik 7.5 hp

  Ney Alyssa
  Metaphysics : an introduction
  Abingdon, Oxon : Routledge : 2014. : xiv, 310 pages :
  ISBN: 978-0-415-64074-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Hansson Sven-Ove
  Verktygslära för filosofer, Tredje upplagan
  Thales : 2010 :
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: 2010 (eller senare) Läses i urval