"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Filosofi C för programmet i filosofi och samhällsanalys, 30 hp

Engelskt namn: Philosophy C för the programme in philosophy and social analysis

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 1FL120

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-11

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i filosofi och samhällsanalys, och en första kontakt med egen forskning redovisad i form av en uppsats. Uppsatsmodulen utgör examensarbete för kandidatexamen i filosofi.

Modul 1. Individuell fördjupning (7,5 hp)
Modulen utgör en förberedelse för uppsatsmodulen, och består i att studenten under handledning läser in sig på en del av den litteratur som är relevant för uppsatsen, skriver en kritisk översikt över denna litteratur och formulerar en tydligt avgränsad frågeställning som kan behandlas i den kommande uppsatsen.

Studenten föreslår själv vilket ämne och övergripande frågeställning inom området filosofi och samhällsanalys som ska behandlas. Eftersom modulen liksom uppsatsmodulen ska innebära fördjupade kunskaper på det filosofiska delområde som behandlas ska föreslaget ämne vara tydligt relaterat till kurser och moduler som studenten läst tidigare under filosofiutbildningen, så att studenten har tillräckliga förkunskaper inom delområdet. En förutsättning för att ett föreslaget ämne ska godkännas är också att det finns tillgång till handledare med den kompetens som krävs för att handleda studenten både på denna mmodul och på uppsatsmodulen.

Modul 2. Uppsats (15 hp)
Studenten skriver en uppsats med inriktning mot filosofi och samhällsanalys. Studenten föreslår själv ämne för uppsatsen. Uppsatsämne godkänns av modulansvarig lärare. Eftersom uppsatsen ska innebära fördjupade kunskaper på det filosofiska delområde som behandlas ska uppsatsens ämne vara tydligt relaterat till kurser och moduler som studenten läst tidigare under filosofiutbildningen, så att studenten har tillräckliga förkunskaper inom delområdet. En förutsättning för att ett föreslaget uppsatsämne ska godkännas är också att det finns tillgång till handledare med den kompetens som krävs för att handleda studenten.

Modul 3. Programspecifik modul (7,5 hp) 
Filosofiska studier med särskild relevans för filosofi och samhällsanalys. Den programspecifika modulen kan variera från år till år. Information om utbudet av moduler under aktuell termin ges av programansvarig. Modulen kan ges på ett annat skandinaviskt språk än svenska, eller på engelska.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs ha

Kunskap och förståelse:
*    visat goda kunskaper om och överblick över centrala begrepp, teorier, problem och argument inom filosofin
*    visat metodkunskap inom det filosofiska delområde som behandlas i uppsatsen
*    visat fördjupade kunskaper inom ett delområde av filosofi och samhällsanalys
*    överblick över den aktuella vetenskapliga litteraturen inom ett delområde av filosofin

Färdighet och förmåga:
*    förmåga att självständigt kunna konstruera och presentera filosofiska argument
*    förmåga att formulera en filosofisk frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad
*    förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig filosofisk uppsats
*    god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation
*    visat förmåga att på ett systematiskt sätt söka efter information
*    visat förmåga att på ett tydligt sätt beskriva den vetenskapliga litteratur som är relevant för den frågeställning som uppsatsen behandlar
*    visat god förmåga att självständigt analysera och bedöma filosofiska argument
*    visat god förmåga att skriva filosofiska texter av god språklig kvalitet
*    visat förmåga att behandla formalia på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagna normer
*    visat förmåga att självständigt kunna planera, genomföra och rapportera en filosofisk undersökning
*    visat förmåga att presentera och diskutera filosofiska argument och problem muntligt och skriftligt
*    visat god förmåga att muntligt och skriftligt redovisa resultaten av en filosofisk undersökning
*    visat förmåga att på ett tydligt sätt sammanfatta resultaten av en filosofisk undersökning

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
*    visat förmåga att kritiskt diskutera normativa samhällsproblem
*    visat förmåga att granska och värdera medstudenters filosofiska arbeten
*    visat förmåga att granska och värdera andra forskares filosofiska arbeten.

Behörighetskrav

Univ: Avslutad kurs Filosofi A för programmet i filosofi och samhällsanalys, 30 hp, eller motsvarande förkunskaper, samt Filosofi B för programmet i filosofi och samhällsanalys, med godkänt resultat på minst 22,5 hp, eller motsvarande förkunskaper, samt minst 90 hp avslutade kurser inom Kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på modul 1 består av handledning. Undervisningen på modul 2 består av seminarier och handledning. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Uppsatsen behandlas i halvfärdigt och färdigt skick på några av seminarierna. Undervisning på modul 3 ges i mån av resurser. Ifall undervisning på modulen inte ges får en läskurs utformas i samråd med kursansvarig lärare. Om kursen eller någon av modulerna ges som Internetkurs sker undervisningen i form av nätbaserade presentationer, seminarier, diskussioner och övningar.

Examination

På modulerna ges något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Modul 1 examineras genom en bedömning av den kritiska översikt studenten skriver, och av ett synopsis i vilket en tydligt avgränsad filosofisk frågeställning presenteras. Den kritiska översikten bedöms som Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Synopsis bedöms som Underkänd eller Godkänd. För betyget Väl godkänd på modulen krävs att den kritiska översikten bedöms som Väl godkänd och att synopsis bedöms som Godkänd.

Modul 2 examineras genom en bedömning av uppsatsen, oppositionen och deltagandet i övrigt vid uppsatsseminarierna. Betygsskalan för modulen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För betyget Väl godkänd på uppsatsmodulen läggs särskild vikt vid bedömningen av i vilken grad uppsatsen visar att den studerande har förmåga att formulera en filosofisk frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad; förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig filosofisk uppsats; och god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation. Förutom uppsatsen ingår i examinationen på modul 2 ventilering och opposition vid de uppsatsseminarier som anordnas. Vid uppsatsseminarierna examineras även förmåga till muntlig framställning och kommunikation.

Examination på modul 3 sker i form av muntliga och skriftliga prov (vilket kan inkludera t.ex. prov med flervalsfrågor). 
 
Betygsskalan består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För att få Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande ska ha uppnått Väl godkänd på uppsatsmodulen och minst ett av de övriga modulerna. 

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Allmän information kring filosofiskt skrivande Filosofiskt skrivande: https://filosofiskt-skrivande-umu.weebly.com/

Moment 1. Individuell fördjupning

Kurslitteratur väljs i samråd med momentansvarig lärare och handledare.

Moment 2. Uppsats

Hansson Sven Ove
Verktygslära för filosofer
3. uppl. : Stockholm : Thales : 2010 : 197 s. :
ISBN: 978-91-7235-071-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album 3:e upplagan eller senare

Övrig litteratur som behövs för uppsatsarbetet.

Moment 3.

Kurslitteraturen på moment 3 varierar från termin till termin. För information se institutionens hemsida www.idesam.umu.se.