"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Franska, Nybörjarkurs, 15 hp

Engelskt namn: French for Beginners

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 1FR018

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-25

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2017-06-28

Innehåll

I kursen ingår:
• grundläggande studier av franskt uttal, fransk grammatik och stavning samt ordinlärning;
• läs- och hörförståelse av vardaglig franska;
• övning i muntlig och skriftlig kommunikation på franska på en grundläggande nivå.

Kursen består av följande moment:

Moment 1. Franska från början, 1hp
Moment 2. Stavning och vokabulär, 4 hp
Moment 3. Hörförståelse, uttal och muntlig språkfärdighet, 5 hp
Moment 4. Grammatik och skriftlig produktion, 5 hp
 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

• förstå enklare talad franska och enkla skrivna texter med ett vardagligt innehåll;
• delta i samtal om vardagliga ämnen;
• uttrycka sig muntligt med någorlunda korrekt franskt uttal och fransk grammatik om något som studenten är välbekant med;
• uttrycka sig i skrift med någorlunda korrekt stavning och fransk grammatik om något som studenten är väl bekant med;
• uppvisa viss kännedom om grammatisk terminologi och om sambandet mellan fonetisk skrift och stavningsregler;
• uppvisa viss kännedom om användning av hjälpmedel, till exempel lexikon.
 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

För hela kursen gäller: Flera moment löper parallellt med varandra.

Vid campuskurs:

Tillgång till dator och internetuppkoppling erfordras bl.a. för tillgång till ämnets kurswebb.

Närvaro är obligatorisk i de moment och delar av moment som inte avslutas med skriftligt prov. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner.

Vid nätkurs:

Undervisningen är helt nätbaserad och bedrivs i form av lektionsundervisning. All undervisning och kommunikation sker via en kursplattform. Obligatoriskt deltagande i gruppövningar ingår samt självstudier utifrån kurslitteraturen. Tillgång till dator och internetuppkoppling erfordras samt headset och webbkamera

I övrigt preciseras undervisningens uppläggning nedan.

Moment 1. Franska från början, 1hp
Vid campuskurs och nätkurs:
- Självstudier.
- Lektionsundervisning

Moment 2. Stavning och vokabulär, 4 hp
Vid campuskurs:
- Lärarledda gruppövningar.

Vid nätkurs:
- Självstudier utifrån kurslitteraturen.

Moment 3. Hörförståelse, uttal och muntlig språkfärdighet, 5 hp
Vid campuskurs:
- Lärarledda gruppövningar.

Vid nätkurs:
- Självstudier utifrån kurslitteraturen.
- Lärarledda gruppövningar i virtuellt klassrum.

Moment 4. Grammatik och skriftlig produktion, 5 hp
Vid campuskurs:
- Lektionsundervisning med skriftliga grammatikövningar

Vid nätkurs:
- Självstudier utifrån kurslitteratur och grammatikgenomgångar på webbplattformen.
 

Examination

Moment 1. Franska från början, 1hp
Vid campuskurs och nätkurs:
-Skriftligt prov.

Moment 2. Stavning och vokabulär, 4 hp
Vid campuskurs och nätkurs:
-Skriftligt prov.

Moment 3. Hörförståelse, uttal och muntlig språkfärdighet, 5 hp
Vid campuskurs
 - Schemalagda examinerande seminarier.

Vid nätkurs:
- Examination via kursplattformen, dels genom inlämning av två ljudinspelningar, dels genom obligatoriskt deltagande i minst två examinerande träffar i det virtuella klassrummet.

Moment 4. Grammatik och skriftlig produktion, 5 hp
Vid campuskurs och nätkurs:
Inlämningsuppgifter och skriftligt prov.

Varje moment bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 10 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända. 

Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt. Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tentamensskrivningar i campuskurs görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort. Den student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle skriftligen ansöka om detta hos Institutionen för språkstudier.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen ej överskrids.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina i campuskurs är anmälan via Portalen obligatorisk.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

I de fall prov eller praktik/VFU inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 35

För alla moment rekommenderas följande ordbok:

Norstedts franska ordbok : [fransk-svensk, svensk-fransk]. ISBN: 91-7227-182-5 Libris: 8372746

Obligatorisk kurslitteratur

Material tillgängligt via kurshemsidan.

Obligatorisk

Tillman Birgitta
Escalade. : 1 Textbok
3., [rev. och aktualiserade] uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 119 s. :
ISBN: 978-91-47-10432-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Någon av dessa grammatikböcker kan användas: (det är i själva verket samma bok som bytt namn!) Bonniers franska grammatik. Wall, Kerstin. ISBN 9164619842 eller Den franska grammatiken. Wall, Kerstin, Behár, Denis, Ekman,Monika, Kronning, Hans. ISBN 9789152327166

Wall Kerstin
Bonniers franska grammatik.
1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 1999 : 336 s. : ill. :
ISBN: 91-622-0893-4
Se Umeå UB:s söktjänst

Den franska grammatiken
Wall Kerstin, Behár Denis, Ekman Monika, Kronning Hans
3. uppl. : Stockholm : Sanoma Utbildning : 2014 : 336 s. :
ISBN: 9789152327166
Se Umeå UB:s söktjänst

Bonniers franska grammatik. Övningsbok
Wall Kerstin, Hedman-Ekman Monika
1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2000 : [4], 140 s. :
ISBN: 91-622-0894-2
Se Umeå UB:s söktjänst

Svensk grammatik : med drillövningar & facit
Hydén Sam, Rundqvist Camilla
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144110295
Se Umeå UB:s söktjänst

Norstedts franska ordbok : [fransk-svensk, svensk-fransk].
Stockholm : Norstedts ordbok : 1999 :
ISBN: 91-7227-182-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Olsson Hugo
Språket - så fungerar det : lärobok i allmän grammatik och lingvistik
Stockholm : Almqvist&Wiksell : 1999 : [8], 152 s. :
ISBN: 91-21-17811-9
Se Umeå UB:s söktjänst