Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Franska C, Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

Engelskt namn: French C, Degree Assignment for Bachelor's Degree

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 1FR041

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Franska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-08-31

Innehåll

I kursen ingår övning i att i olika sammanhang tillämpa ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt såväl vid tolkning av texter som vid egen skriftlig produktion. Lejonparten av kursen består av en större vetenskaplig studie med analytisk inriktning och genomförd enligt vedertagna vetenskapliga principer vad gäller innehåll, metod och stil. Studien, som har antingen litteratur- eller språkvetenskaplig inriktning, redovisas skriftligt på god franska.  

Kursen är uppdelad i tre delar: 
 1. Skriftlig redovisning av plan för examensarbete, 1,5 hp 
 2. Färdigt examensarbete, 12 hp 
 3. Opposition på annan students examensarbete, 1,5 hp 

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna 

Kunskap och förståelse 
 • förklara vetenskaplig terminologi inom ämnesområdet i muntlig och skriftlig produktion; 
 • uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap; 
 • uppvisa ändamålsenliga ämneskunskaper och grundläggande förståelse av nyckelbegrepp; 

Färdighet och förmåga 
 • självständigt söka information och hantera källor på allmänt vedertaget sätt; 
 • formulera ett tydligt syfte och undersökningsbara frågeställningar; 
 • tydligt redovisa hur examensarbetet är avgränsat; 
 • välja och använda forskningsmetoder utifrån syfte och frågeställningar; 
 • samla in och analysera material på adekvat sätt utifrån frågeställningen; 
 • välja relevant och aktuell forskningslitteratur; 
 • kritiskt diskutera den presenterade forskningslitteraturen; 
 • dra rimliga slutsatser av examensarbetets resultat och diskutera dem utifrån vald teoribakgrund; 
 • använda ett korrekt och begripligt språk som följer vetenskaplig konvention; 
 • utforma layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med vedertagna konventioner; 
 • kritiskt diskutera arbetets slutsatser och beskriva hur studien skulle kunna utvecklas i ett större sammanhang; 
 • presentera och diskutera sina resultat muntligt eller skriftligt; 


Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga perspektiv och, när så är relevant, även samhälleliga och/eller etiska perspektiv; 
 • granska vetenskapliga texter med en prövande hållning; 
 • uppvisa hur framförd kritik tagits till vara; 
 • kritiskt och konstruktivt granska andra studenters examensarbeten 

Behörighetskrav

Univ: 30hp franska inom intervallet 1-30hp +22 hp franska inom intervallet 1-60 hp, i vilka Översättning ska ingå, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av handledning och seminarier. Ej schemalagd tid ägnas dels åt att genomföra en vetenskaplig studie och författa ett vetenskapligt hållet examensarbete, dels åt andra former av självstudier. 

Tillgång till dator och internetuppkoppling erfordras bl.a. för tillgång till ämnets kurswebb och för inlämning av vissa skriftliga uppgifter. 

Närvaro är obligatorisk i de delar där bedömningen av muntliga redovisningar är en del av examinationen.

Examination

Del 1 examineras genom bedömning av skriftlig redovisning av problemställning, material, metod, ev. forskningsöversikt (1,5 hp) 

Del 2 examineras genom bedömning av den färdiga uppsatsen och försvar av den (12 hp) 

Del 3 examineras genom bedömning av genomförd opposition (1,5 hp) 


Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Del 1 och 3 bedöms med något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Del 2 bedöms med något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på del 2.  

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt. 

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

För alla moduler är följande ordböcker nödvändiga:

Le Nouveau Petit Robert ELLER Le Robert Micro

Rey Alain
Le Robert micro : dictionnaire d'apprentissage de la langue française
Nouv. ed. enrichie pour 2006 : Paris : Dictionnaires Le Robert : 2006. : xxiii, 1506 s. :
ISBN: 2-8490-2252-7 (ed. de poche)
Se bibliotekskatalogen Album

Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française : nouvelle édition du Petit Robert de Paul Robert
Robert Paul, Rey Alain., Rey-Debove Josette.
Nouvelle éd. : Paris : Dictionnaires le Robert : 2010. : xlii, 2837 p. :
ISBN: 978-2-84902-321-1
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Senaste upplagan.

Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

Material tillgängligt via kurswebben.
. :
Obligatorisk

För dem som skriver examensarbete i litteratur även:

Reuter Yves
Introduction à l'analyse du roman
Paris : Bordas : 1991 : 165 s. :
ISBN: 2-04-019802-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Senaste upplagan.

Referenslitteratur

Lagerholm Per
Språkvetenskapliga uppsatser
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 146, [2] s. :
ISBN: 91-44-03318-4
Se bibliotekskatalogen Album

Strömquist Siv
Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
4. uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2006 : 142 s. :
ISBN: 91-7382-816-5
Se bibliotekskatalogen Album

Widerberg Karin
Att skriva vetenskapliga uppsatser
Lund : Studentlitteratur : 1995 : 91 s. :
ISBN: 91-44-49441-6
Se bibliotekskatalogen Album