Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Historia A för humanistiskt samhällsprogram, 30 hp

Engelskt namn: History A

Denna kursplan gäller: 2008-06-30 till 2013-08-25 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1HI026

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-13

Reviderad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-06-29

Innehåll

I kurstillfällen som är förlagda till campus ingår obligatorisk bibliotekskunskap Kursen innehåller 3 moment. Mom 1: Kronologisk översikt 1— äldre, tidigmodern och modern historia, 15 hp. Chronological overview – ancient, early modern and modern history Momentet inleds med en kortare introduktion kring historieämnet (historiemedvetande, historiebruk, källkritik och historiska begrepp). Momentet är i övrigt kronologiskt upplagt, men tar även upp grunderna i hur historiska fenomen kan analyseras. Momentets övergripande syfte är att ge de studerande den kronologiska ram (historien fram till första världskriget) som är nödvändig för att utveckla förmågan att göra genomtänkta val i sin hantering av det stora stoff som historieämnet omfattar. Mom 2: Fördjupning, 6 hp Thematic Studies Momentet erbjuder fördjupning i utomeuropeisk historia för perioden äldre, tidigmodern och modern historia Moment 3: Kronologisk översikt 2 — Samtidshistoria, 9 hp. Chronological overview – contemporary history. Momentet är kronologiskt inriktat, men med möjlighet till fördjupning efter de studerandes egna val. Fördjupningen skall redovisas som en enskild rapport. Momentets övergripande syfte är att ge de studerande den kronologiska ram (1900-talets historia) som är nödvändig för att utveckla förmågan att göra genomtänkta val i sin hantering av det stora stoff som historieämnet omfattar. Syftet är även att utveckla de studerandes förmåga att självständigt söka kunskap på vetenskaplig grund.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande: • inhämtat grundläggande ämneskunskaper i historia • utvecklat förmåga att på ett grundläggande sätt analysera historiska problem. I detta ingår att kunna praktisera och förstå vad ett vetenskapligt förhållningssätt är att kunna belysa historia ur olika perspektiv t.ex. makt-, genus-, aktörs-, struktur-, miljö, mikro- och makroperspektiv att ha förmågan att identifiera och analysera historisk förändring (brott eller kontinuitet, olika orsaksförklaringar) att kunna genomföra historiska jämförelser att ha grundläggande förståelse för vad olika historiesyn innebär att utveckla en källkritisk medvetenhet och en kunskap om källkritiska begrepp och metoder att kunna behärska centrala begrepp av betydelse för historisk förståelse att kunna anlägga och förstå vad ett historiografiskt perspektiv är • kunna självständigt söka kunskap och ha utvecklat förståelse för vikten av ett livslångt lärande och kunskapsinhämtande inom ämnet • kunna se olika ideologiska och etiska dimensioner i historieämnet • på olika sätt kunna reflektera över historieämnets legitimitet och den roll som historieämnet har för att öka förståelsen för nutida problem Mom 1: Kronologisk översikt 1— äldre, tidigmodern och modern historia, 15 hp Chronological studies – ancient, early modern and modern history Studenten ska efter att ha avslutat moment 1: • övergripande kunna redogöra för historien från de tidiga flodkulturerna fram till tiden för första världskriget med fokus på europeisk och svensk-nordisk historia. • grundläggande kunna analysera historiska fenomen: se historisk förändring (brott eller kontinuitet), genomföra enklare jämförelser, anlägga olika perspektiv, insikt i enklare historiska begrepp, enklare diskussioner kring historiesyn och slutligen grundläggande källkritik • visat förmåga att göra urval ur ett större historiskt stoff samt strukturera detta på lämpligt sätt Mom 2: Fördjupning, 6 hp Thematic Studies Studenten ska efter att ha avslutat moment 2: • övergripande kunna redogöra för utvecklingen i några utomeuropeiska delar av världen från medeltid till sekelskiftet 1900. • självständigt kunna söka relevant litteratur via universitetsbibliotekets söktjänster. • visat förmåga att analysera historiska händelser och skeenden. • utvecklat sin källkritiska förmåga. Moment 3: Kronologisk översikt 2 — Samtidshistoria, 9 hp. Chronological overview – contemporary history Studenten ska efter att ha avslutat moment 3: • övergripande kunna redogöra för 1900-talets historia med fokus på europeisk och svensk-nordisk historia • visat förmåga att analysera historiska händelser och skeenden • utvecklat sin källkritiska förmåga • självständigt kunna författa en rapport

Behörighetskrav

Hi A, Sh A (områdesbehörighet 1)

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier och gruppövningar. De studerande organiseras under första momentet i studiegrupper som både får arbeta under eget ansvar och under lärares medverkan. Under terminen äger 2-4 programgemensamma träffar rum. Närvaro är obligatorisk. Träffarna syftar till att reflektera kring utbildningen samt planera och följa upp olika inslag.

Examination

Under kursen tillämpas olika examinationsformer. Examinationsformer som används är skrivsalstentamen, muntlig tentamen, seminarier, rapportskrivning, muntliga presentationsövningar, skriftliga inlämningsuppgifter. På kursen ges betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. För betyget godkänd som slutbetyg på kursen Historia A (30 hp) krävs betyget godkänd på samtliga moment som ingår i kursen. För betyget väl godkänd som slutbetyg på hela kursen krävs betyget väl godkänd på moment omfattande ett totalt poängantal av 20. Den som godkänts i prov får inte undergå prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. TILLGODORÄKNANDE Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler för tillgodoräknande återfinns i Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr 545-3317-02).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.