Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fotbollshistoria, 7,5 hp

Engelskt namn: Footballhistory

Denna kursplan gäller: 2007-07-02 till 2010-06-06 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1HI038

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-03-28

Innehåll

Kursen behandlar den moderna fotbollens historia, hur den växte fram i slutet av 1800-talet i England och spreds till övriga världen. Tyngdpunkten ligger emellertid på den svenska fotbollshistorien som belyses utifrån olika perspektiv. Här behandlas bland annat den organisatoriska uppbyggnaden men också sådant som kommersialiseringen, huliganismen, spelsystem och givetvis också dam-, barn- och ungdomsfotbollens expansion sedan 1960-talet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten: - kunna redogöra för drivkrafterna bakom herrfotbollens etablering under 1800-talets slut, vilka motiv och samhällskrafter som verkade pådrivande och vilket motstånd som fanns. - kunna beskriva och analysera de svårigheter som svenska kvinnor haft när de försökt starta damfotbollslag och seriespel men också varför de till sist, under 1960- och 1970-talen, lyckades starta tävlingsfotboll. - kunna beskriva herrfotbollens utveckling från amatörism till professionalism och den tilltagande kommersialiseringen och de problem som varit förbundna med denna utveckling. - känna till huvuddragen när det gäller de olika spelsystem som tillämpats under 1900-talet men särskilt striden kring 1980 rörande det svenska landslagets spelsystem. - ha utvecklat en djupare förståelse av barn- och ungdomsfotbollens framväxt och hur detta i grunden förändrat svensk fotbollsrörelse.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen ges på halvfart med undervisning i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningen är förlagd till fyra vardagkvällar. Obligatorisk närvaro gäller vid seminarier och övningar om inte annat uttryckligen anges.

Examination

Examination sker skriftligen och muntligen. Vid delexaminationer vid seminarier ges betygen U, G eller VG. Den skriftliga examinationen består av en problemorienterad skrivuppgift, ett PM, som också det betygssätts med U, G eller VG. För betyget godkänd som slutbetyg på kursen krävs betyget godkänd på både den muntliga delen (seminarierna) och den skriftliga uppgiften (PM:et). För betyget väl godkänd som slutbetyg på hela kursen krävs betyget väl godkänd på båda såväl den muntliga som den skriftliga examinationen. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provet anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte undergå prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. TILLGODORÄKNANDE Ansökan om tillgodoräknande enligt Umeå universitets examensordning ställs till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.