"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fotbollshistoria, 7,5 hp

Engelskt namn: Footballhistory

Denna kursplan gäller: 2011-12-19 och tillsvidare

Kurskod: 1HI038

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-03-28

Reviderad av: Jonas Nilsson, 2011-12-22

Innehåll

Kursen behandlar den moderna fotbollens historia, hur den växte fram i slutet av 1800-talet i England och spreds till övriga världen. Tyngdpunkten ligger emellertid på den svenska fotbollshistorien som belyses utifrån olika perspektiv. Här behandlas bland annat den organisatoriska uppbyggnaden men också sådant som kommersialiseringen, huliganismen, spelsystem och givetvis också dam-, barn- och ungdomsfotbollens expansion sedan 1960-talet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten: - kunna redogöra för drivkrafterna bakom herrfotbollens etablering under 1800-talets slut, vilka motiv och samhällskrafter som verkade pådrivande och vilket motstånd som fanns. - kunna beskriva och analysera de svårigheter som svenska kvinnor haft när de försökt starta damfotbollslag och seriespel men också varför de till sist, under 1960- och 1970-talen, lyckades starta tävlingsfotboll. - kunna beskriva herrfotbollens utveckling från amatörism till professionalism och den tilltagande kommersialiseringen och de problem som varit förbundna med denna utveckling. - känna till huvuddragen när det gäller de olika spelsystem som tillämpats under 1900-talet men särskilt striden kring 1980 rörande det svenska landslagets spelsystem. - ha utvecklat en djupare förståelse av barn- och ungdomsfotbollens framväxt och hur detta i grunden förändrat svensk fotbollsrörelse.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad. Den ges på halvfart med undervisning i form av inspelade föreläsningar.

Examination

Examination sker skriftligen. Examinationen består av inlämningsuppgifter som betygssätts med U, G eller VG. För betyget godkänd som slutbetyg på kursen krävs betyget godkänd på alla delar av examinationen. För betyget väl godkänd som slutbetyg på hela kursen krävs betyget väl godkänd på alla delar av examinationen. Examinationen är uppdelad i tre prov om 2,5 hp. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provet anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte undergå prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betygg. TILLGODORÄKNANDE Ansökan om tillgodoräknande enligt Umeå universitets examensordning ställs till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 51

Andersson Torbjörn
Kung fotboll : den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950
Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 2002 : 753, [1] s. :
ISBN: 91-7139-565-2 (inb.) : 378:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar (ca 400 s)

Fundberg Jesper
Kom igen, gubbar! : om pojkfotboll och maskuliniteter
Stockholm : Carlsson : 2003 : 216 s. :
ISBN: 91-7203-513-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Hjelm Jonny
Amasoner på planen : svensk damfotboll 1965-1980
1. uppl. : Umeå : Boréa : 2004 : 338 s. :
ISBN: 91-89140-35-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Petersson, Tomas, Den svengelska modellen, Lund 1993, Arkiv förlag, 278 s. Tillkommer valfri litteratur (ca 150-300 s) som studenten väljer att fördjupa sig i. Valet sker i samråd med lärare.