Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i historia, 30 hp

Engelskt namn: Master thesis in history

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 1HI060

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2011-08-04

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2021-08-30

Innehåll

Kursen innebär att man under handledning skriver ett självständigt uppsatsarbete i historia om 30 hp. Uppsatsämne utformas i samråd med kursansvarig lärare eller handledare. Studenten förväntas själv vara aktiv i formulerandet av uppsatsämne. Kursen utgör ett examensarbete för en två-årig Masterexamen.

Kursen består av ett moment:
Moment 1: Uppsats (30 hp)

Studenten ska skriva en vetenskapligt dokumenterad uppsats om ett historiskt problem och försvara den på ett seminarium. Vidare ska hon/han aktivt delta i seminarier där uppsatser behandlas och vara opponent vid ett uppsatsseminarium.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse:
- Ha visat goda kunskaper om och överblick över centrala begrepp inom historia
- Ha visat goda kunskaper om olika historievetenskapliga metoder
- Ha visat goda kunskaper om det ämne som behandlas i uppsatsen
- Ha visat god överblick över den aktuella vetenskapliga litteraturen relevant för uppsatsämnet
- Ha visat goda kunskaper i att formulera ett vetenskapligt problem, samt utifrån relevant källmaterial och med relevant metod analysera och studera detta problemFärdighet och förmåga:
- Ha visat förmåga att formulera en historievetenskaplig frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad
- Ha visat förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig historisk uppsats
- Ha visat god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation
- Ha visat förmåga att på ett systematiskt sätt söka efter information
- Ha visat förmåga att på ett tydligt sätt beskriva den vetenskapliga litteratur som är relevant för den frågeställning som uppsatsen behandlar
- Ha visat god förmåga att skriva en historievetenskaplig text av god språklig kvalitet
- Ha visat förmåga att behandla formalia på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagna normer
- Ha visat förmåga att självständigt kunna planera, genomföra och rapportera en historisk undersökning

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Ha visat förmåga att granska och värdera medstudenters historievetenskapliga arbeten
- Ha visat förmåga att granska och värdera andra forskares historievetenskapliga arbeten
- Ha visat god förmåga att värdera källmaterial i enlighet med vedertagna källkritiska kriterier

Behörighetskrav

Univ: Historia C, eller motsvarande, samt 30 hp kurser på avancerad nivå i historia, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska). Förkunskaper om 60 hp kurser i historia på avancerad nivå rekommenderas.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av handledning och seminarier.

Den studerande har rätt till handledning under den termin den studerande är förstagångsregistrerad på kursen. När kursen ges på nät gäller också följande: på kursen förekommer muntlig examination, även genomförd i realtid, vilket kräver att studenter har tillgång till lämplig datautrustning (stabil, säker och snabb internetuppkoppling, headset med hörlurar och mikrofon samt webbkamera) och har möjlighet att avsätta en fast tid för detta.

Examination

Kursen examineras genom en bedömning av uppsatsen, oppositionen och deltagandet i övrigt vid uppsatsseminarierna. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Antalet provtillfällen är begränsat till fem. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För betyget Väl godkänd på kursen läggs särskild vikt vid bedömningen av i vilken grad uppsatsen visar att den studerande har förmåga att formulera en historievetenskaplig frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad; förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig historievetenskaplig uppsats; och god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation. Att opposition på annan uppsats är väl genomförd ges stor vikt vid bedömningen av om uppsatskursen är väl godkänd.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34

PM för uppsatsskrivande (finns vid institutionen)