Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Milstolpar i nordisk historia, 7,5 hp

Engelskt namn: Milestones in Nordic History

Denna kursplan gäller: 2020-03-09 och tillsvidare

Kurskod: 1HI077

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-12

Innehåll

Under denna kurs kommer vi att fokusera på viktiga teman i nordisk historia: utvecklingen av de danska och svenska protestantstaterna, konsekvenserna av Napoleonperioden, framväxten av nationalism och nya identiteter under 1800-talet, utvecklingen av välfärdsstaten, de nordiska länderna och andra världskriget och slutligen minoriteter i de nordiska länderna.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
* studenten måste ha en övergripande kunskap om svensk historia
* studenten ska kunna diskutera sociala, politiska och kulturella förändringar i Sverige 

Färdigheter och förmågor:
* studenten ska kunna diskutera levnadsvillkor bland människor ur ett klass- och könsperspektiv 

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
* individuellt eller i grupp sammanfatta, diskutera och presentera ämnesrelaterade problem som hanteras under föreläsningar, presentationer och i texter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen hålls på engelska. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuellt arbete. I de fall där deltagande i föreläsningar eller övningar är obligatoriskt, det vill säga av examinerande karaktär, anges det specifikt i schemat. Vid frånvaro vid obligatoriska tillfällen tillhandahålls kompletterande uppgifter av läraren.

Examination

Kursen examineras kontinuerligt genom uppgifter, deltagande i obligatoriska seminarier och individuella hemuppgifter. Gruppuppgifter och seminarier klassificeras med betyg (Godkänd) eller Underkänd (Underkänd). Enskilda uppsatser (slutprov) betygsättas med Välgodkänt (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För att klara kursen (min. betyg G) krävs alla obligatoriska delar måste ha fått betyget G. För att få välgodkänt betyg (VG) på kursen måste alla obligatoriska övningar ha fått betyg G, och examinerande slutuppgift betyget VG. Betygsättningen bestäms av fakulteten för humanioravetenskapens utsedda examinator.
 
Kursen har fem examinationstillfällen. Studenter som inte fått godkänt betyg efter det första tillfället har rätt till en andra examinationsmöjlighet inom två månader. Det tredje och fjärde tillfället kommer att vara när kursen hålls igen, och den femte möjligheten är nästa gång kursen erbjuds. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess moduler upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på kursen. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektorn vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 10

Nordic narratives of the Second World War : national historiographies revisited
Stenius Henrik, Österberg Mirja, Östling Johan
Lund : Nordic Academic Press : 2011 : 173 s. :
ISBN: 978-91-85509-49-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

A concise history of Sweden from the Viking Age to the present
First edition : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 229 sidor :
ISBN: 9789144104973
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Democracy and the welfare state : the Nordic nations since 1800
Ingvaldsen Siri, Larsson Thomas, Overgaard Pedersen Erik, Harkness Ian, Nordskog Susan
1. udg. : Solna : Turbine : 2009 : 214 s. :
ISBN: 978-91-85787-56-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album