Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fascismens historia, 7,5 hp

Engelskt namn: The history of fascism

Denna kursplan gäller: 2022-05-16 och tillsvidare

Kurskod: 1HI083

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-05-19

Innehåll

Kursen behandlar fascismens historia under mellankrigstiden och Andra världskriget. Inom ramen för kursen behandlas ett flertal varianter på fascism från hela världen där såväl idémässigt innehåll som de fascistiska rörelsernas, och i förekommande fall de fascistiska regimernas, struktur och utveckling diskuteras.  

 Speciell uppmärksamhet kommer under kursen att ägnas fascismens ideologiska utveckling, innehåll och varianter, relationen mellan fascism och andra ideologier samt rastänkandets betydelse, innehåll och praktiska konsekvenser med särskilt fokus på raspolitiken i Nazityskland. Kursen kommer även att innehålla socialhistoriska och genusteoretiska perspektiv. 
  
Kursen ges helt på engelska, men svenskspråkiga studenter ges möjlighet att skriva de individuella examinationsuppgifterna på svenska.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs ha visat 
 
Kunskap och förståelse: 
 • övergripande kunskaper om de fascistiska rörelsernas struktur och utveckling under mellankrigstiden och Andra världskriget. 
 • övergripande kunskaper om de fascistiska regimernas uppkomst, struktur och utveckling. 
 • fördjupade kunskaper om fascismens ideologiska innehåll, dess olika varianter samt fascismens relation till andra politiska ideologier. 
 • fördjupade kunskaper om rasideologins betydelse och tillämpning inom fascismen med särskilt fokus på Nazityskland. 

  Färdighet och förmåga: 
 • förmåga att applicera socialhistoriska och genusteoretiska perspektiv. 
 • förmåga att jämföra olika typer av fascism med varandra. 
 • förmåga att självständigt formulera och analysera ett vetenskapligt problem med anknytning till kursens övergripande innehåll samt självständigt söka fram en begränsad mängd relevant vetenskaplig litteratur för det ändamålet. 
 • förmåga att formulera dessa studieresultat muntligt och skriftligt.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
 • baserat på inhämtade kunskaper och färdigheter enligt ovan, visa förmåga att förstå, analysera och kritiskt värdera olika definitioner av fascism. 
 • visa förmåga att förstå, analysera och kritiskt värdera rasideologiska inslag i såväl teori som praktik inom olika former av fascism. 
 • baserat på inhämtade kunskaper och färdigheter enligt ovan, visa förmåga att förstå, kontextualisera, analysera och kritiskt värdera relevanta historiska källtexter. 

Behörighetskrav

Univ: Historia C eller Idéhistoria C, eller kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande. Engelska B/6 och (om kursen ges på svenska) svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs huvudsakligen av självstudier och analys av kurslitteraturen utifrån den studieguide som tillhandahålls via kursens webbaserade lärplattform vid kursstarten. Kursen är strukturerad utifrån kortare webbaserade introduktioner till dess olika teman samt en serie obligatoriska betygsatta (underkänd/godkänd) seminarier. Dessa genomförs skriftligt via kursens lärplattform och muntligt via digitala mötesverktyg som zoom. För studenter som befinner sig i Umeå kan seminarier komma att hållas på campus istället för digitalt. Vid vissa seminarier kommer särskilt fokus att ligga på analys av historiska källtexter. 
 
Studenten måste ha tillgång till dator med mikrofon och webbkamera samt tillgång till en stabil internetuppkoppling för att delta vid webbaserade seminarier.

Examination

Kursen examineras genom två individuella skriftliga examinationsuppgifter. Även aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier ingår i examinationen. Seminarier kommer att genomföras både skriftligt och muntligt. För alla obligatoriska och betygsgrundande seminarier krävs förberedelse i form av en kortare skriftlig inlämningsuppgift. I en av de skriftliga inlämningsuppgifterna ska studenten självständigt formulera och analysera ett vetenskapligt problem med anknytning till kursens övergripande innehåll. I det arbetet krävs det även att studenten hittar en begränsad mängd relevant kompletterande litteratur. 
  
För att uppnå betyget Godkänd på kursen som helhet, måste studenten få godkänt på alla obligatoriska seminarier och de två skriftliga inlämningsuppgifterna. För att uppnå betyget Väl godkänd på kursen som helhet, måste studenten få godkänt på alla obligatoriska seminarium och uppnå Väl godkänd på de två individuella skriftliga inlämningsuppgifterna. 
  
För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 
 
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas efter studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.
 
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.