Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Italienska,Nybörjarkurs, 15 hp

Engelskt namn: Italian for Beginners

Denna kursplan gäller: 2018-09-10 och tillsvidare

Kurskod: 1IT003

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-03-31

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-06-26

Innehåll

Kursen består av följande moment:
Moment 1: Grammatik, 4 högskolepoäng
Studier av italiensk formlära, syntax och ordbildning.
Moment 2: Italienskt ordförråd, 2,5 högskolepoäng
Studier av ett grundläggande ordförråd.
Moment 3: Skriftlig kommunikation, 4 högskolepoäng
Skrivövningar med utgångspunkt från texter av varierande art.
Moment 4: Muntlig kommunikation, 3,5 högskolepoäng.
Olika slag av kommunikations-, uttals- och hörförståelseövningar inom för den studerande välbekanta områden.
Moment 5: Allmän grammatik, 1 högskolepoäng.
Studier av grammatikens elementa samt inledande studier av italiensk formlära.

 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
  • förstå enklare talad och skriven italienska;
  • efter förberedelse läsa upp en enklare italiensk text med någorlunda gott uttal och god intonation; • delta i samtal om vardagliga ämnen;
  • i enkel form muntligt och skriftligt meddela och berätta något inom för den studerande välbekanta områden och därvid kunna tillämpa de mest grundläggande reglerna i italiensk morfologi och syntax;
  • redogöra för några grundläggande fakta om Italien samt reflektera över grundläggande kulturella skillnader mellan det italienska och svenska språkområdet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisning och examination är helt nätburna, varför tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.

Moment 1: Grammatik, 4 hp
Självstudier utifrån kurslitteraturen. Via kurswebben ges tillgång till ljudfiler och flera övningar, tillfälle till frågor och diskussion samt till inlämning av uppgifter.
Moment 2: Italienskt ordförråd, 2,5 hp
Självstudier utifrån kurslitteraturen. Via kurswebben ges tillgång till ljudfiler och flera övningar, tillfälle till frågor och diskussion samt till inlämning av uppgifter.
Moment 3: Skriftlig kommunikation, 4 hp
Självstudier utifrån kurslitteraturen. Via kurswebben ges tillgång till ljudfiler och flera övningar, tillfälle till frågor och diskussion samt till inlämning av uppgifter.
Moment 4: Muntlig kommunikation, 3,5
Självstudier utifrån kurslitteraturen. Via kurswebben ges tillgång till ljudfiler och flera övningar, tillfälle till frågor och diskussion samt till inlämning av uppgifter.
Moment 5. Allmän grammatik, 1 hp.
Självstudier utifrån kurslitteraturen. Via kurswebben ges tillgång till ljudfiler och flera övningar, tillfälle till frågor och diskussion samt till inlämning av uppgifter. 

Examination

Moment 1: Grammatik, 4 hp
Fortlöpande examination genom skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen via kurswebben.
Moment 2: Italienskt ordförråd, 2,5 hp
Fortlöpande examination genom skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen via kurswebben.
Moment 3: Skriftlig kommunikation, 4 hp
Fortlöpande examination genom skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen via kurswebben.
Moment 4: Muntlig kommunikation, 3,5 hp
Bedömning av studentens inspelade ljudfiler.
Moment 5: Allmän grammatik, 1 hp
Skriftlig tentamen via kurswebben.

Varje prov bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 11 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.
För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.


 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 30

Comunicare 1
Prete Donatella, Sassola Pierangelo
Folkuniversitetets förlag : 2011 : 154 s. :
ISBN: 91-7434-652-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Övrig obligatorisk kurslitteratur finns tillgänglig på kurswebben.

Referenslitteratur

En tvåspråkig ordbok t.ex. Norstedts italiensk-svenska ordbok. Stockholm: Norstedts, senaste upplagan. Norstedts svensk-italienska ordbok. Stockholm: Norstedts, senaste upplagan. Dahl, Östen: Grammatik. Lund: Studentlitteratur, senaste upplagan. Edström, Tore/ Hedenquist, Jan-Anders/Forsgren, Mats: Modern italiensk grammatik. Stockholm: Almqvist & Wiksell, senaste upplagan.