Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Kulturjournalistik, 15 hp

Engelskt namn: Culture Journalism

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 till 2019-09-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1JO008

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Journalistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-03-12

Innehåll

Kursens övergripande syfte är att studenten ska fördjupa sina praktiska och teoretiska kunskaper inom området kulturjournalistik. Kursen utgör del av termin 3 på Journalistprogrammet och läses av de programstudenter som valt profilen kulturjournalistik.

Moment 1. Kulturjournalistik I (7,5 hp)
Culture Journalism I
Momentet ger en introduktion till området kulturjournalistik. Huvudsaklig inriktning är på de kunskaper och förhållningssätt som krävs för att kunna bevaka, kritiskt granska och journalistiskt presentera kulturområdet.

Moment 2: Kulturjournalistik II (7,5 hp)
Culture Journalism II
Momentet syftar till fördjupade kunskaper, metoder och förhållningssätt som krävs för att kunna bevaka, kritiskt granska och journalistiskt presentera kulturområdet.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • redogöra för journalistiska arbetsmetoder och presentationsformer inom kulturjournalistik,
 • redogöra för skillnaderna mellan olika journalistiska genrer och vilka krav som ställs på dem,
 • tillämpa principer för nyhetsvärdering och samtidigt förhålla sig kritisk och reflekterande till dessa.

För godkänt på moment 1 (Kulturjournalistik I) ska studenten kunna:
 • visa inblick i kultursektorns politiska, sociala och ekonomiska villkor,
 • visa kunskap om kulturjournalistikens historia och traditioner,
 • redogöra för grunddragen i de kulturpolitiska målen liksom centrala kulturpolitiska begrepp,
 • analysera diskussioner om så kallad hög och låg kultur, fin-, populär och folkkultur
 • analysera kulturkritik.

För godkänt på moment 2 (Kulturjournalistik II) ska studenten kunna:
 • redogöra för de övergripande dragen i den moderna kulturjournalistikens historia och genrer så som recension, reportage/intervju, litterär essä och debattartikel  
 • visa kännedom om forskning och debatt om kulturella genrer inom kulturjournalistikens verksamhetsfält såsom litteratur, teater, musik, dans, film/tv, mode, konst och arkitektur
 • identifiera och analysera kulturjournalistikens särdrag och verksamhetsfält i ett professionellt och vetenskapligt perspektiv
 • reflektera över kulturpolitiska, genremässiga och etiska ramar för den egna professionen som kulturjournalist
 • tillämpa genrespecifika kunskaper i journalistisk produktion.

Behörighetskrav

Univ: Journalistprogrammet (HGJRN) termin 1 och 2 (eller motsvarande). Högst 7,5 hp får saknas från närmast tidigare nivå. B-uppsatsen ska vara godkänd.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, praktiska övningar, individuellt datorarbete i journalistlabb liksom muntliga och journalistiskt presenterade uppgifter. Det anges i schemat om något är av prövande karaktär (d.v.s. examinerande).

Kursen ställer höga krav på deltagande i grupparbeten av examinerande karaktär, varpå anpassad studietakt ej kan tillämpas.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser och särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.
 

Examination

Varje enskilt moment examineras fortlöpande genom muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter. Dessa består av hemtentor, seminarier, inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar. Eftersom utbildningarna avser leda till jobb inom journalistik, ställs höga krav på skriftlig och muntlig förmåga.

Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd eller Underkänd, alternativt Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället, samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått betyg VG på båda momenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information: kontakta Studentcentrum/Examina.
 

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga Studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 36

Moment 1: Kulturjournalistik I (7,5 hp)

Kulturjournalistik

Frenander Anders
Arkitekter på armlängds avstånd? [Elektronisk resurs] : att studera kulturpolitik
Borås : Valfrid : 2010 : 113 s. :
Fulltext
Obligatorisk

Kulturjournalistikens gränser
Chukri Rakel, Hemer Oscar, Forsare Malena
Umeå : h:ström : 2010 : 107 s. :
ISBN: 978-91-7327-135-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Forser Tomas
Kritik av kritiken : 1900-talets svenska litteraturkritik
Gråbo : Anthropos : 2002 : 269 s. :
ISBN: 91-85722-23-5 : 257:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Sundelin Anders
Reportage : att få fakta att dansa
Stockholm : Leopard : 2008 : 288 s. :
ISBN: 978-91-7343-181-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Kulturjournalistikens grunder
Loman Rikard, Sjöberg Birthe, Vulovic Jimmy
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 116, [4] s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-44-01958-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Därutöver artikel- och recensionskompendium.

Moment 2: Kulturjournalistik II (7,5 hp)

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast en månad före kurens start.

Anderberg Thomas
Alla är vi kritiker
Stockholm : Atlas : 2009 : 423 s. :
ISBN: 9789173893602 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Dagerman Stig
Tysk höst
[Ny utg.] : Stockholm : Norstedt : 2010 : 153 s. :
ISBN: 9789113023144 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Fenomenet Björn Ranelid
Forslid Torbjörn, Ohlsson Anders
Malmö : Roos & Tegnér : 2009 : 286 s. :
ISBN: 978-91-86047-12-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Lidman Sara
Kropp och skäl
Stockholm : Bonnier : 2003 : 141, [3] s. :
ISBN: 91-0-010059-5 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

McDonald Rónán
The death of the critic
London : Continuum : 2007 : xi, 160 p. :
ISBN: 978-0-8264-9279-1 (hbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Nordenson Magdalena
Opinionsjournalistik : att skriva ledare, kolumner och recensioner
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 269 s. :
ISBN: 978-91-44-00904-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Essays on "Why I Write"
Orwell George, Didion Joan, Weltry Eudora
California State University :
http://web.calstatela.edu/faculty/jgarret/308/readings-4.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: George Orwell, "Why I Write" (1946). Joan Didion, "Why I Write" (1976). Eudora Weltry, "The Making of a Writer" (1983).

Samuelsson Lina
Kritikens ordning : svenska bokrecensioner 1906, 1956, 2006
Karlstad : Bild, text & form : 2013 : 272 s. :
Fritt tillgänglig via Karlstads universitets webbplats
ISBN: 9789198044713
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Woolf Virginia
The common reader
London : 1925- :
Obligatorisk
Läsanvisning: http://literaturepdf2.files.wordpress.com/2010/06/virginia-woolf-1925-the-common-reader-first-series.pdf Valda delar.

Skrivande om skrivande
Borgström Benedikte, Helin Jenny, Norbäck Maria, Raviola Elena
Lund : Studentlitteratur AB : 2015 : 307 s. :
ISBN: 9789144106151
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Därutöver tillkommer kortare texter med exempel från olika kulturjournalistiska genrer och tidsperioder.