"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturjournalistik, 15 hp

Engelskt namn: Culture Journalism

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 1JO008

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Journalistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-03-12

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2019-02-18

Innehåll

Kursens övergripande syfte är att studenten ska fördjupa sina praktiska och teoretiska kunskaper inom området kulturjournalistik.  Kursen utgör del av både termin 3 och 4 på  Journalistprogrammet och läses av de programstudenter som valt profilen kulturjournalistik.
 
Modul 1. Kulturjournalistik I (7,5 hp)
Culture Journalism I
Modulen ger en introduktion till området kulturjournalistik. Huvudsaklig inriktning är på de kunskaper och förhållningssätt som krävs för att kunna bevaka, kritiskt granska och journalistiskt presentera kulturområdet.
 
Modul 2: Kulturjournalistik II (7,5 hp)
Culture Journalism II
Modulen syftar till att studenten självständigt ska fördjupa sina kunskaper, metoder och förhållningssätt som krävs för att kunna bevaka, kritiskt granska och journalistiskt presentera kulturområdet. De kompetenser som krävs för att granska och journalistiskt skildra händelser och processer inom området övas.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för journalistiska arbetsmetoder och presentationsformer inom kulturjournalistik,
 • redogöra för skillnaderna mellan olika journalistiska genrer och vilka krav som ställs på dem,
 • tillämpa principer för nyhetsvärdering och samtidigt förhålla sig kritisk och reflekterande till dessa.
 • visa förmåga att självständigt söka och analysera information, göra nyhetsmässiga urval och på ett begripligt sätt förmedla denna kunskap journalistiskt,
 • visa förmåga till ett källkritiskt och etiskt förhållningssätt i det journalistiska arbetet. 

För godkänt på modul 1 (Kulturjournalistik I) ska studenten kunna:

 • visa inblick i kultursektorns politiska, sociala och ekonomiska villkor,
 • visa kunskap om kulturjournalistikens historia och traditioner,
 • redogöra för grunddragen i de kulturpolitiska målen liksom centrala kulturpolitiska begrepp,
 • analysera diskussioner om så kallad hög och låg kultur, fin-, populär och folkkultur
 • analysera kulturkritik.
 • redogöra för de övergripande dragen i den moderna kulturjournalistikens historia och genrer så som recension, reportage/intervju, litterär essä och debattartikel 
 • visa kännedom om forskning och debatt om kulturella genrer inom kulturjournalistikens verksamhetsfält såsom litteratur, teater, musik, dans, film/tv, mode, konst och arkitektur

För godkänt på modul 2 (Kulturjournalistik II) ska studenten kunna:

 • identifiera och analysera kulturjournalistikens särdrag och verksamhetsfält i ett professionellt och vetenskapligt perspektiv
 • reflektera över kulturpolitiska, genremässiga och etiska ramar för den egna professionen som kulturjournalist
 • tillämpa genrespecifika kunskaper i journalistisk produktion.

Behörighetskrav

Univ: Journalistprogrammet (HGJRN) termin 1 och 2 (eller motsvarande). Högst 7,5 hp får saknas från närmast tidigare nivå. B-uppsatsen ska vara godkänd.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, praktiska övningar, individuellt datorarbete i journalistlabb liksom muntliga och journalistiskt presenterade uppgifter. Det anges i schemat om något är av prövande karaktär (d.v.s. examinerande).
 
Kursen ställer höga krav på deltagande i grupparbeten av examinerande karaktär, varpå anpassad studietakt ej kan tillämpas.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser och särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Varje enskild modul examineras fortlöpande genom muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter. Dessa består av seminarier, inlämningsuppgifter, självständig informationssökning och muntliga redovisningar. Eftersom utbildningen avser leda till jobb inom journalistik, ställs höga krav på skriftlig och muntlig förmåga, samt självständig informationssökning
 
Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd eller Underkänd, alternativt Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället, samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har denne rätt att genomföra ny examination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
 
Möjliga betygsomdömen för modul 1 är Godkänd och Underkänd. För modul 2 är det Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått betyg VG på andra modulen.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje modul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.
 
Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information: kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga Studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 36

Modul 1: Kulturjournalistik I (7,5 hp)

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast en månad före kurens start.

Frenander Anders
Arkitekter på armlängds avstånd? : att studera kulturpolitik
Borås : Valfrid : 2010 : 113 s. :
Fulltext
Obligatorisk

Kulturjournalistikens gränser
Chukri Rakel, Hemer Oscar, Forsare Malena
Umeå : h:ström : 2010 : 107 s. :
ISBN: 978-91-7327-135-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sundelin Anders
Reportage : att få fakta att dansa
Stockholm : Leopard : 2008 : 288 s. :
ISBN: 978-91-7343-181-1 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Kulturjournalistikens grunder
Loman Rikard, Sjöberg Birthe, Vulovic Jimmy
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 116, [4] s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-44-01958-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nordenson Magdalena
Opinionsjournalistik : att skriva ledare, kolumner och recensioner
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 269 s. :
ISBN: 978-91-44-00904-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Samuelsson Lina
Kritikens ordning : svenska bokrecensioner 1906, 1956, 2006
Karlstad : Bild, text & form : 2013 : 272 s. :
Fritt tillgänglig via Karlstads universitets webbplats
ISBN: 9789198044713
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar Referenslitteratur

Woolf Virginia
The common reader
London : 1925- :
Läsanvisning: http://literaturepdf2.files.wordpress.com/2010/06/virginia-woolf-1925-the-common-reader-first-series.pdf Valda delar Referenslitteratur

Skrivande om skrivande
Borgström Benedikte, Helin Jenny, Norbäck Maria, Raviola Elena
Lund : Studentlitteratur AB : 2015 : 307 s. :
ISBN: 9789144106151
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Referenslitteratur

Därutöver tillkommer kortare texter med exempel från olika kulturjournalistiska genrer och tidsperioder. Anvisade texter samt texter som väljs av studenten i samråd med lärare.

Modul 2: Kulturjournalistik II (7,5 hp)

Anvisade texter samt texter som väljs av studenten i samråd med lärare.