Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Journalistik, 30 hp

Engelskt namn: Journalism

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1JO011

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Journalistik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-03

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2022-02-22

Innehåll

Kursen behandlar både de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som behövs för journalistiskt arbete och publicering på olika plattformar: traditionell press, radio och TV samt webb. Under kursen tränas praktiska färdigheter i att söka information och skriva journalistiska texter, liksom i fotografering, inspelning och redigering av stillbilder, ljud och rörlig bild. Kursen avslutas med att studenterna påbörjar sin specialisering inom ett valt profilområde. Kursen utgör termin 3 på Journalistprogrammet. Kursen kan, i mån av plats, läsas som valbar kurs under termin 3 på Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap. I kursen ingår fyra moduler.
 
Modul 1. Text, foto och layout (7,5 hp)
Text, photography and layout
Under modulen repeteras och fördjupas kunskaperna om grundprinciper för journalistisk verksamhet och journalistisk research, produktion, presentation och publicering, såsom juridiska och etiska ramverk samt källkritik. De praktiska övningarna under kursmodulen syftar till att studenten ska utveckla sina färdigheter i nyhets- och aktualitetsjournalistik och få grundläggande kunskaper i andra genrer. Studenten genomför ett flertal journalistiska arbeten ur olika perspektiv. En variation av journalistiska genrer samt och foto och layout introduceras och övas.
 
Modul 2. Radiojournalistik (7,5 hp)
Radio journalism
Modulen är både teoretisk och praktisk. Radions utveckling gås igenom och radiomediets språk och speciella förutsättningar diskuteras, övas och analyseras. Studenterna får lära sig datorbaserad ljudredigering, träna programpresentation, göra nyhetsinslag och reportage. Uppgifter görs både individuellt och i grupp.
 
Modul 3. TV-journalistik (7,5 hp)
TV journalism
Modulen är både teoretisk och praktisk. Praktiskt arbete med TV-inslag tränas från idéstadiet till färdig produktion. I modulen ingår också dramaturgi, kamerateknik och datorbaserad videoredigering.
 
Modul 4. Fördjupning I (7,5 hp)
Special reporting I
Modulen ger en introduktion till ett valbart profilområde som studenten vill fördjupa sig i för journalistisk bevakning. De profilområden som erbjuds meddelas och väljs i början av föregående vårtermin. Fokus ligger på de kunskaper och förhållningssätt som krävs för att kunna bevaka, kritiskt granska och journalistiskt presentera det valda området

Förväntade studieresultat

Under hela kursen prövas att studenten kan:
 • visa kunskap om och i praktiken följa journalistikens juridiska och etiska ramverk
 • uppvisa förståelse för och i praktiken använda olika mediers, produktionsformers och genrers speciella förutsättningar och möjligheter vad gäller journalistiskt berättande
 • visa förmåga att skriva journalistisk text och göra muntliga presentationer på ett intresseväckande sätt och på begriplig och korrekt svenska 
För godkänd modul 1 (Text, foto och layout) ska studenten kunna:
 • uppvisa förståelse för textens och fotografiets speciella förutsättningar
 • definiera och särskilja begreppen vinkel, krok och perspektiv
 • kunna hantera teknik och mjukvara för fotografi
 • behärska principer och aktuell mjukvara för tidningslayout
 • skapa journalistiska texter, såväl nyheter som feature, utifrån eget researcharbete 
För godkänd modul 2 (Radiojournalistik) ska studenten:
 • uppvisa förståelse för radiomediets journalistiska förutsättningar och möjligheter i ett historiskt perspektiv
 • kunna behandla svenska språket på ett radiomässigt vis i program, reportage och nyhetsinslag
 • individuellt ha gjort publicerbara nyhetsinslag, reportage och program för radio
 • kunna hantera teknik och mjukvara för att göra radioprogram 
För godkänd modul 3 (TV-journalistik) ska studenten:
 • uppvisa förståelse för TV-mediets journalistiska förutsättningar och möjligheter i ett historiskt perspektiv
 • kunna producera journalistiska videoinslag
 • kunna hantera tillgänglig teknik för videoproduktion (kamera och redigeringsprogram)
 • ha kunskap om grundläggande dramaturgi för journalistisk TV-produktion 
För godkänt på modul 4 (Fördjupning I) ska studenten kunna:
 • föra resonemang om det valda profilområdets politiska, sociala och ekonomiska villkor
 • visa kunskap om områdets historia och aktuella utveckling
 • visa kännedom om och förhålla sig till forskning och debatt på det valda området
 • redogöra för de övergripande dragen i de genrer som används i journalistisk bevakning av profilområdet,
 • analysera och problematisera journalistisk representation av området

Behörighetskrav

Univ: Godkända resultat på termin 1 och 2 på Journalistprogrammet (HGJRN) eller Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap (HGMED). Högst 7,5 hp får saknas från närmast föregående termin. B-uppsatsen ska vara godkänd.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, praktiska övningar, individuellt datorarbete i journalistlabb liksom muntliga redovisningar och journalistiska uppgifter. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat. 

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Kursen examineras fortlöpande genom individuella och gruppbaserade muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter, seminarier och redovisningar. Under modul 2 och 3 (Radiojournalistik och TV-journalistik) förekommer det att examination dokumenteras genom inspelningar.

Inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd (G) eller Underkänd (U), alternativt Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

På modulerna 1-4 ges betygsomdömet Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 22,5 hp.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.  


Tillgodoräknande

Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Kursen ersätter den tidigare kursen 1JO001 Journalistik 22,5 hp och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Modul 1. Text, foto och layout

Ahlmér Anneli
V som i vinkel, 91 idéer för en bättre artikel
Anneli Ahlmér :
Digital hämtning
Obligatorisk

Häger Björn
Reporter : en grundbok i journalistik
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 582 sidor :
ISBN: 9789144131665
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Schori Martin
Online only : allt du behöver veta för att bli morgondagens journalist
Utgåva 2, uppdaterad, uppgraderad, utökad : Stockholm : Carlsson bokförlag : [2019] : 295 sidor :
ISBN: 9789173319591
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Spelregler för press, radio och TV
Journalistförbundet :
Yrkesetik
Obligatorisk

Yrkesetiska regler
Journalistförbundet :
Yrkesetik
Obligatorisk

Anvisade texter

Modul 2: Radiojournalistik (7,5 hp)

Nyhetsradio : en bok om aktualitetsjournalistik
Lindfelt Erik, Eriksson-Sjöberg Leif
3. rev. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2014 : 224 s. :
ISBN: 9789173316781
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Referenslitteratur

Åberg Carin
Radioanalys : att undersöka radions lyssnare och program
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 122 s. :
ISBN: 978-91-44-07240-1
Se bibliotekskatalogen Album

Modul 3: TV-journalistik (7,5 hp)

Kanger Thomas
Göra TV, helt enkelt : reportage och nyheter för alla format
Stockholm : Ordfront : 2017 : 142 sidor :
ISBN: 978-91-7441-715-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Modul 4: Fördjupning I (7,5hp)

Kurslitteratur meddelas i samband med valet av specialisering och väljs delvis av studenten i samråd med lärare och handledare